Prop. 109 S (2010–2011)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia, undertegnet i Skopje 19. april 2011

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 19. april 2011 ble det i Skopje undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 25. februar 2011. Utenriksminister Jonas Gahr Støre undertegnet avtalen på vegne av Norge, og utenriksminister Antonio Milososki undertegnet på vegne av Makedonia.

Etter anmodning fra makedonske myndigheter ble det i 2010 innledet forhandlinger i Skopje i Makedonia om inngåelse av en dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Makedonia. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert i april 2010. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen er inngått på norsk, makedonsk og engelsk. Som vedlegg følger avtalen på engelsk og norsk.