Prop. 137 S (2011–2012)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta, undertegnet i Valletta 30. mars 2012

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 30. mars 2012 ble det i Valletta undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 20. mai 2011. Ambassadør Bjørn Grydeland undertegnet avtalen på vegne av Norge, og utenriksråd Dr. John Paul Grech i det maltesiske utenriksdepartement undertegnet på vegne av Malta.

Etter anmodning fra norske myndigheter ble det i 2010 innledet forhandlinger i Malta om inngåelse av en dobbeltbeskatningsavtale mellom Norge og Malta. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert i september 2010. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkast som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret.

Avtalen er inngått på engelsk. Som vedlegg følger avtalen på engelsk og den norske oversettelsen.