Prop. 138 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, undertegnet i Oslo 15. april 2013

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA

Da Kongeriket Norges regjering og Amerikas Forente Staters regjering (hver betegnet som en “Part”) har en langvarig og tett relasjon med hensyn til gjensidig bistand i skattespørsmål og ønsker å inngå en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen ved å bygge videre på denne relasjonen,

Da artikkel 28 i overenskomst mellom Kongeriket Norges regjering og Amerikas Forente Staters regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue (“Overenskomsten”) hjemler utveksling av opplysninger for skatteformål, herunder på automatisk basis,

Da Amerikas Forente Stater har vedtatt bestemmelser som er allment kjent under betegnelsen Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), som innfører et rapporteringsregime for Finansinstitusjoner når det gjelder visse kontoer,

Da Kongeriket Norges regjering støtter FATCAs generelle underliggende målsetning om forbedret overholdelse av skattelovgivningen,

Da FATCA har reist en del spørsmål, herunder at Norske Finansinstitusjoner kan være forhindret fra å overholde enkelte aspekter av FATCA på grunn av nasjonale juridiske begrensninger,

Da Amerikas Forente Staters regjering innhenter opplysninger vedrørende visse kontoer opprettholdt i amerikanske Finansinstitusjoner av personer bosatt i Norge og er innstilt på å utveksle slike opplysninger med Kongeriket Norges regjering og å tilstrebe likevekt i utvekslingsnivåer,

Da Partene er innstilt på langsiktig samarbeid for å oppnå felles rapporterings- og aktsomhetsstandarder for Finansinstitusjoner,

Da Amerikas Forente Staters regjering erkjenner behovet for å koordinere rapporteringsforpliktelsene etter FATCA med Norske Finansinstitusjoners øvrige amerikanske skatterelaterte rapporteringsplikter for å unngå dobbeltrapportering,

Da en mellomstatlig tilnærming til gjennomføring av FATCA vil håndtere juridiske begrensninger og redusere belastningen for Norske Finansinstitusjoner,

Da Partene ønsker å inngå en avtale for å forbedre internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og legge til rette for gjennomføring avFATCA på grunnlag av nasjonal rapportering og gjensidig automatisk utveksling i henhold til Overenskomsten og innen rammen av de taushetsbestemmelser og øvrige beskyttelsesmekanismer som der er angitt, herunder bestemmelsene som begrenser bruken av opplysningene utvekslet etter Overenskomsten,

Har Partene derfor avtalt følgende:

Artikkel 1

Definisjoner

 • 1. Når det gjelder denne avtale med eventuelle Vedlegg (“Avtalen”) skal følgende begreper ha den betydning som er angitt nedenfor:

  • a) Uttrykket “De Forente Stater” betyr Amerikas Forente Stater, inkludert dets delstater, og betyr når anvendt i geografisk forstand Amerikas Forente Staters territorium, inkludert indre farvann, luftrommet, dets sjøterritorium og ethvert maritimt område utenfor sjøterritoriet hvor De Forente Stater kan utøve suverene rettigheter eller jurisdiksjon i henhold til folkeretten, men uttrykket innbefatter ikke de Amerikanske Territorier. Enhver henvisning til en “Delstat” i De Forente Stater inkluderer distriktet Columbia.

  • b) Uttrykket “Amerikansk Territorium” betyr Amerikansk Samoa, Samveldet Nord-Marianene, Guam, Samveldet Puerto Rico eller De amerikanske Jomfruøyene.

  • c) Uttrykket “IRS” betyr den amerikanske Internal Revenue Service.

  • d) Uttrykket “Norge” betyr Kongeriket Norge og inkluderer landterritoriet, indre farvann, sjøterritoriet og områdene utenfor sjøterritoriet hvor Kongeriket Norge i overensstemmelse med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland.

  • e) Uttrykket “Partnerjurisdiksjon” betyr en jurisdiksjon som har inngått og satt i kraft en avtale med De Forente Stater om tilrettelegging for gjennomføring av FATCA. IRS skal offentliggjøre en liste som angir alle Partnerjurisdiksjoner.

  • f) Uttrykket “Kompetent Myndighet” betyr:

   • (1) når det gjelder De Forente Stater, finansministeren eller hans delegat, og

   • (2) når det gjelder Norge, finansministeren eller den som har fullmakt fra ministeren.

  • g) Uttrykket “Finansinstitusjon” betyr en Forvaringsinstitusjon, en Innskuddsinstitusjon, en Investeringsenhet eller et Spesifisert Forsikringsselskap.

  • h) Uttrykket “Forvaringsinstitusjon” betyr enhver Enhet som innehar, som en betydelig del av sin virksomhet, finansielle aktiva for andres regning. En Enhet innehar finansielle aktiva for andres regning som en betydelig del av sin virksomhet dersom Enhetens bruttoinntekt som kan henføres til innehavet av finansielle aktiva og relaterte finansielle tjenester er lik eller overstiger 20 prosent av Enhetens bruttoinntekt i det korteste av: (i) treårsperioden som utløper 31. desember (eller siste dag i en regnskapsperiode som ikke er et kalenderår) året før det skal fastslås om Enheten omfattes av definisjonen, eller (ii) den periode Enheten har eksistert.

  • i) Uttrykket “Innskuddsinstitusjon” betyr enhver Enhet som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet.

  • j) Uttrykket “Investeringsenhet” betyr enhver Enhet som driver som forretningsvirksomhet (eller som styres av en Enhet som driver som forretningsvirksomhet) én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, for eller på vegne av en kunde:

   • (1) omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter,

   • (2) individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller

   • (3) annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer.

   Dette underpunkt 1(j) skal tolkes på en måte som samsvarer med liknende ordlyd benyttet i definisjonen av “finansinstitusjon” i anbefalingene fra Financial Action Task Force.

  • k) Uttrykket “Spesifisert Forsikringsselskap” betyr enhver Enhet som er et forsikringsselskap (eller et forsikringsselskaps holdingselskap) som utsteder eller er forpliktet til å foreta betalinger i henhold til en Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi eller en Livrentekontrakt.

  • l) Uttrykket “Norsk Finansinstitusjon” betyr (i) enhver Finansinstitusjon som er hjemmehørende i Norge, med unntak av eventuelle filialer av vedkommende Finansinstitusjon som er lokalisert utenfor Norge, og (ii) enhver filial av en Finansinstitusjon som ikke er hjemmehørende i Norge, dersom vedkommende filial er lokalisert i Norge.

  • m) Uttrykket “Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon” betyr (i) enhver Finansinstitusjon som er hjemmehørende i en Partnerjurisdiksjon, med unntak av eventuelle filialer av vedkommende Finansinstitusjon som er lokalisert utenfor Partnerjurisdiksjonen, og (ii) enhver filial av en Finansinstitusjon som ikke er hjemmehørende i Partnerjurisdiksjonen, dersom vedkommende filial er lokalisert i Partnerjurisdiksjonen.

  • n) Uttrykket “Rapporterende Finansinstitusjon” betyr en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon eller en Rapporterende Amerikansk Finansinstitusjon, etter hva som følger av sammenhengen.

  • o) Uttrykket “Rapporterende Norsk Finansinstitusjon” betyr enhver Norsk Finansinstitusjon som ikke er en Ikke-Rapporterende Norsk Finansinstitusjon.

  • p) Uttrykket “Rapporterende Amerikansk Finansinstitusjon” betyr (i) enhver Finansinstitusjon som er hjemmehørende i De Forente Stater, med unntak av eventuelle filialer av vedkommende Finansinstitusjon som er lokalisert utenfor De Forente Stater, og (ii) enhver filial av en Finansinstitusjon som ikke er hjemmehørende i De Forente Stater, dersom vedkommende filial er lokalisert i De Forente Stater, forutsatt at Finansinstitusjonen eller filialen kontrollerer, mottar eller har i forvaring inntekter der utveksling av opplysninger er påkrevet etter underpunkt 2 b) i artikkel 2 i denne Avtalen.

  • q) Uttrykket “Ikke-Rapporterende Norsk Finansinstitusjon” betyr enhver Norsk Finansinstitusjon eller annen Enhet hjemmehørende i Norge som er oppført i Vedlegg II som en Ikke-Rapporterende Norsk Finansinstitusjon eller som for øvrig kvalifiserer som en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser, som en fritatt virkelig rettighetshaver eller som en unntatt FFI etter relevante amerikanske skatteforskrifter.

  • r) Uttrykket “Ikke-Deltakende Finansinstitusjon” betyr en ikke-deltakende FFI, som begrepet er definert i relevante amerikanske skatteforskrifter, men innbefatter ikke noen Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon bortsett fra Finansinstitusjoner identifisert som Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner i henhold til punkt 2 i artikkel 5.

  • s) Uttrykket “Finansiell Konto” betyr en konto opprettholdt hos en Finansinstitusjon, og innbefatter:

   • (1) når det gjelder en Enhet som er en Finansinstitusjon utelukkende fordi den er en Investeringsenhet, enhver Egenkapital- eller fremmedkapitalinteresse (bortsett fra interesser som regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked) i Finansinstitusjonen,

   • (2) når det gjelder en Finansinstitusjon som ikke er omhandlet i underpunkt 1(s)(1) ovenfor, enhver Egenkapital- eller fremmedkapitalinteresse i Finansinstitusjonen (bortsett fra interesser som regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked), dersom (i) fremmedkapital- eller Egenkapitalinteressens verdi hovedsakelig fastsettes, direkte eller indirekte, under henvisning til aktiva som gir opphav til Kildeskattepliktige Betalinger Fra Amerikansk Kilde og (ii) interesseklassen ble opprettet med det formål å unngå rapportering i overensstemmelse med denne Avtalen, og

   • (3) enhver Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi og enhver Livrentekontrakt utstedt eller opprettholdt av en Finansinstitusjon, med unntak av en ikke-investeringstilknyttet, ikke-omsettelig umiddelbar livrente som utstedes til et individ og som tilegner en pengeverdi til en pensjons- eller uførhetsytelse som gis i henhold til en konto, et produkt eller en ordning som anses for å falle utenfor definisjonen av Finansiell Konto i Vedlegg II.

   Uansett det ovenstående innbefatter ikke uttrykket “Finansiell Konto” noen konto, noe produkt eller noen ordning som anses for å falle utenfor definisjonen av Finansiell Konto i Vedlegg II.

  • t) Uttrykket “Innskuddskonto” inkluderer enhver drifts-, sjekk-, spare-, tidsinnskudds- eller foliokonto eller konto som er dokumentert ved banksertifikat, bankbok, investeringsbevis, sparebevis eller annet liknende instrument opprettholdt av en Finansinstitusjon som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet. En Innskuddskonto inkluderer også et beløp innehatt av et forsikringsselskap i henhold til en garantert investeringskontrakt eller liknende avtale om å betale eller kreditere rente på beløpet.

  • u) Uttrykket “Forvaringskonto” betyr en konto (som ikke er en Forsikringsavtale eller Livrentekontrakt) til fordel for en annen person som innehar et hvilket som helst finansielt instrument eller en hvilken som helst finansiell kontrakt inneholdt for investeringsformål (herunder, men ikke begrenset til, en aksje i et selskap, en obligasjon, et lånesertifikat, et gjeldsbrev eller annet gjeldsbevis, en valuta- eller råvaretransaksjon, en kredittbytteavtale, en bytteavtale basert på en ikke-finansiell indeks, en øvrig byttekontrakt med fremtidig oppgjør, en Forsikringsavtale eller en Livrentekontrakt, og enhver opsjon eller ethvert annet derivatinstrument).

  • v) Uttrykket “Egenkapitalinteresse” betyr, når det gjelder et interessentskap som er en Finansinstitusjon, enten en kapitalinteresse eller en overskuddsinteresse i interessentskapet. Når det gjelder forvaltningsformue (trust) som er en Finansinstitusjon anses en Egenkapitalinteresse for å være innehatt av enhver person som behandles som bestyrer av, eller begunstiget til, hele eller deler av forvaltningsformuen, eller enhver annen fysisk person som utøver endelig effektiv kontroll over forvaltningsformuen (trustet). En Spesifisert Amerikansk Person skal behandles som begunstiget til en utenlandsk forvaltningsformue (trust) dersom vedkommende Spesifiserte Amerikansk Person har rett til å motta, direkte eller indirekte (for eksempel gjennom en nominell eier), en obligatorisk utdeling eller kan motta, direkte eller indirekte, en skjønnsmessig utdeling fra forvaltningsformuen (trustet).

  • w) Uttrykket “Forsikringsavtale” betyr en avtale (som ikke er en Livrentekontrakt) i henhold til hvilken utsteder påtar seg å utbetale et beløp dersom det inntreffer en spesifisert eventualitet som innbefatter dødelighets-, sykdoms-, ulykkes-, ansvars- eller eiendelsrisiko.

  • x) Uttrykket “Livrentekontrakt” betyr en avtale i henhold til hvilken utsteder påtar seg å foreta utbetalinger i en tidsperiode som helt eller delvis er bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder. Uttrykket innbefatter også en avtale som anses for å være en Livrentekontrakt i henhold til lov, forskrift eller praksis i den jurisdiksjon hvor avtalen ble utstedt, og i henhold til hvilken utsteder påtar seg å foreta utbetalinger over en periode på flere år.

  • y) Uttrykket “Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi” betyr en Forsikringsavtale (som ikke er en gjenforsikringsavtale for regressansvar mellom to forsikringsselskaper) med en Gjenkjøpsverdi som overstiger USD 50 000.

  • z) Uttrykket “Gjenkjøpsverdi” betyr det høyeste av (i) beløpet som forsikringstaker har rett til å motta ved innløsning eller avvikling av avtalen (fastsatt uten fradrag for eventuelt innløsningsgebyr eller forsikringslån), og (ii) beløpet forsikringstaker kan låne i henhold til eller i tilknytning til avtalen. Uansett det ovenstående innbefatter uttrykket “Gjenkjøpsverdi” ikke noe beløp som kommer til utbetaling etter en Forsikringsavtale i form av:

   • (1) personskade- eller sykdomsytelse eller annen ytelse som gir erstatning for noe økonomisk tap pådratt ved noen inntruffet forsikringshendelse,

   • (2) refusjon til forsikringstaker av tidligere innbetalt premie i henhold til en Forsikringsavtale (bortsett fra etter en livsforsikringsavtale) på grunn av forsikringsoppsigelse eller -avvikling, reduksjon av risikoeksponering i Forsikringsavtalens dekningsperiode eller som følge av omberegning av premien på grunn av korreksjon av posteringsfeil eller annen liknende feil, eller

   • (3) utbytte til forsikringstaker på grunnlag av vedkommende avtales eller gruppes assuranseutvikling.

  • aa) Uttrykket “Forutbestående Konto” betyr en Finansiell Konto opprettholdt av en Rapporterende Finansinstitusjon per 31. desember 2013.

  • bb) Uttrykket “Rapporteringspliktig Konto” betyr en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto eller en Norsk Rapporteringspliktig Konto, etter hva som følger av sammenhengen.

  • cc) Uttrykket “Norsk Rapporteringspliktig Konto” betyr en Finansiell Konto opprettholdt av en Rapporterende Amerikansk Finansinstitusjon dersom: (i) når det gjelder en Innskuddskonto, kontoen innehas av et individ bosatt i Norge og det betales mer enn USD 10 i rente på vedkommende konto i et gitt kalenderår, eller (ii) når det gjelder en Finansiell Konto som ikke er en Innskuddskonto, Kontohaver er bosatt i Norge, inkludert Enheter som bekrefter at de er skattemessig hjemmehørende i Norge, hvorfra det utbetales eller krediteres inntekt fra amerikansk kilde som er gjenstand for rapportering etter kapittel 3 eller kapittel 61 av undertittel A i den amerikanske Internal Revenue Code.

  • dd) Uttrykket “Amerikansk Rapporteringspliktig Konto” betyr en Finansiell Konto opprettholdt av en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon og innehatt av en eller flere Spesifiserte Amerikanske Personer eller av en Ikke-Amerikansk Enhet med en eller flere Kontrollerende Personer som er en Spesifisert Amerikansk Person. Uansett det ovenstående skal en konto ikke behandles som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto dersom vedkommende konto ikke identifiseres som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto etter anvendelse av aktsomhetsprosedyrene i Vedlegg I.

  • ee) Uttrykket “Kontohaver” betyr personen oppført eller identifisert som innehaver av en Finansiell Konto av Finansinstitusjonen som opprettholder kontoen. En person, som ikke er en Finansinstitusjon, som innehar en Finansiell Konto for en annen persons fordel eller regning som agent, depotmottaker, nominell eier, signaturberettiget, investeringsrådgiver eller mellommann behandles ikke som innehaver av kontoen hva denne Avtalen angår, og vedkommende annen person behandles som innehaver av kontoen. Når det gjelder en Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi eller en Livrentekontrakt er Kontohaver enhver person berettiget til å få tilgang til Gjenkjøpsverdien eller til å endre avtalens begunstigede. Dersom ingen person kan få tilgang til Gjenkjøpsverdien eller endre begunstigede, er Kontohaver enhver person navngitt som eier i avtalen og enhver person med en personlig rett til utbetalinger etter avtalens vilkår. Når en Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi eller en Livrentekontrakt forfaller til utbetaling behandles enhver person med rett til å motta en utbetaling etter avtalen som en Kontohaver.

  • ff) Uttrykket “Amerikansk Person” betyr et individ som er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater, et interessentskap eller selskap opprettet i De Forente Stater eller etter lovgivningen i De Forente Stater eller en hvilken som helst av dets Delstater, en forvaltningsformue (trust), dersom (i) en domstol i De Forente Stater ville hatt myndighet etter gjeldende lovgivning til å utferdige kjennelser eller dommer med hensyn til de alt vesentlige spørsmål vedrørende administrasjon av forvaltningsformuen (trustet), og (ii) én eller flere Amerikanske Personer har myndighet til å kontrollere alle vesentlige beslutninger når det gjelder forvaltningsformuen (trustet), eller et dødsbo etter en person som er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater. Dette underpunkt 1(ff) skal tolkes i overensstemmelse med den amerikanske Internal Revenue Code.

  • gg) Uttrykket “Spesifisert Amerikansk Person” betyr en Amerikansk Person som ikke er: (i) et selskap hvis aksjer omsettes jevnlig i ett eller flere etablerte verdipapirmarkeder, (ii) noe selskap som er medlem av samme utvidede nærstående gruppe, som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471(e)(2), som et selskap omhandlet i underpunkt (i), (iii) De Forente Stater eller noen heleid representant eller noe heleid organ for De Forente Stater, (iv) noen Delstat i De Forente Stater, noe Amerikansk Territorium, noen politisk underavdeling av noen av de forannevnte, eller noen heleid representant eller noe heleid organ for én eller flere av de forannevnte, (v) noen organisasjon som er unntatt fra beskatning etter den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 501(a) eller en individuell alderspensjonsordning som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 7701(a)(37), (vi) noen bank som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 581, (vii) noen forvaltningsformue (trust) for eiendomsinvestering som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 856, (viii) noe regulert investeringsselskap som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 851 eller noen Enhet registrert hos den amerikanske Securities Exchange Commission etter den amerikanske Investment Company Act av 1940 (15 U.S.C. 80a-64), (ix) noe felleslegat som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 584(a), (x) noen forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra skatt etter den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 664(c) eller som er omhandlet i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 4947(a)(1), (xi) en forhandler av verdipapirer, råvarer eller finansielle derivatinstrumenter (herunder byttekontrakter med fremtidig oppgjør, terminkontrakter og opsjoner) og som er registrert som sådan etter lovgivningen i De Forente Stater eller en hvilken som helst Delstat, eller (xii) en megler som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 6045 (c).

  • hh) Uttrykket “Enhet” betyr en juridisk person eller en juridisk innretning, så som en forvaltningsformue (trust).

  • ii) Uttrykket “Ikke-Amerikansk Enhet” betyr en Enhet som ikke er en Amerikansk Person.

  • jj) Uttrykket “Kildeskattepliktig Betaling Fra Amerikansk Kilde” betyr enhver utbetaling av rente (inkludert eventuell opprinnelig utstedelsesrabatt), utbytte, leie, lønn, overkurs, livrente, kompensasjon, vederlag, godtgjørelse og andre faste eller fastsettbare årlige eller periodiske gevinster, overskudd og inntekter, dersom vedkommende utbetaling er fra kilder i De Forente Stater. Uansett det ovenstående innbefatter en Kildeskattepliktig Betaling Fra Amerikansk Kilde ikke noen utbetaling som ikke behandles som en kildeskattepliktig betaling i relevante amerikanske skatteforskrifter.

  • kk) En Enhet er en “Nærstående Enhet” av en annen Enhet dersom enten Enheten kontrollerer den andre Enheten eller de to Enhetene står under felles kontroll. I denne sammenheng innbefatter kontroll direkte eller indirekte eierskap av mer enn 50 prosent av en Enhets stemmer eller verdi. Uansett det ovenstående kan Norge behandle en Enhet som ikke en Nærstående Enhet av en annen Enhet dersom de to Enhetene ikke er medlemmer av samme utvidede nærstående gruppe som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471(e)(2).

  • ll) Uttrykket “Amerikansk Identifikasjonsnummer” betyr et amerikansk føderalt skattyternummer.

  • mm) Uttrykket “Norsk Identifikasjonsnummer” betyr et norsk personnummer eller organisasjonsnummer.

  • nn) Uttrykket “Kontrollerende Personer” betyr de fysiske personer som utøver kontroll over en Enhet. Når det gjelder en forvaltningsformue (trust) betyr dette begrepet stifteren, forvalterne, tillitsmannen (om noen), de begunstigede eller klassen av begunstigede, samt enhver annen fysisk person som utøver endelig effektiv kontroll over forvaltningsformuen (trustet), og når det gjelder en juridisk innretning som ikke er en forvaltningsformue (trust) betyr dette begrepet personer i tilsvarende eller liknende posisjoner. Uttrykket “Kontrollerende Personer” skal tolkes på en måte som samsvarer med anbefalingene fra Financial Action Task Force.

 • 2. Ethvert begrep som ikke er gitt en annen definisjon i denne Avtalen skal, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen eller de Kompetente Myndigheter blir enige om en felles tolkning (som tillatt etter intern rett), ha den betydning det har på vedkommende tidspunkt etter lovgivningen i den Part som anvender Avtalen, hvor enhver betydning i vedkommende Parts skattelovgivning skal ha forrang over en betydning uttrykket er tillagt etter vedkommende Parts øvrige lovgivning.

Artikkel 2

Plikt til innhenting og utveksling av opplysninger med hensyn til Rapporteringspliktige Kontoer

 • 1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 3 skal hver Part innhente opplysningene angitt i punkt 2 i denne artikkel med hensyn til alle Rapporteringspliktige Kontoer og skal årlig utveksle disse opplysningene med den annen Part automatisk i samsvar med bestemmelsene i Overenskomstens artikkel 28.

 • 2. Opplysningene som skal innhentes og utveksles er:

  • a) Når det gjelder Norge, med hensyn til hver Amerikansk Rapporteringspliktig Konto i hver Rapporterende Norsk Finansinstitusjon:

   • (1) navn, adresse og Amerikansk Identifikasjonsnummer for hver Spesifisert Amerikansk Person som er Kontohaver for vedkommende konto og, når det gjelder en Ikke-Amerikansk Enhet som, etter anvendelse av aktsomhetsprosedyrene angitt i Vedlegg I, identifiseres som en Enhet med en eller flere Kontrollerende Personer som er en Spesifisert Amerikansk Person, navn, adresse og Amerikansk Identifikasjonsnummer (om noe) for enhver slik Enhet og enhver slik Spesifisert Amerikansk Person,

   • (2) kontonummeret (eller den funksjonelle ekvivalent i fravær av et kontonummer),

   • (3) Rapporterende Norsk Finansinstitusjons navn og identifikasjonsnummer,

   • (4) saldoen eller verdien (herunder, når det gjelder en Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi eller Livrentekontrakt, Gjenkjøpsverdien eller innløsningsverdien) på konto per utgangen av det relevante kalenderår eller annen relevant rapporteringsperiode eller, dersom kontoen ble avviklet i løpet av vedkommende år, umiddelbart før avvikling,

   • (5) når det gjelder enhver Forvaringskonto:

    • (A) samlet brutto rentebeløp, samlet brutto utbyttebeløp og samlet bruttobeløp i form av annen inntekt generert med hensyn til aktivaene som er innestående på kontoen, i hvert tilfelle betalt til eller kreditert kontoen (eller med hensyn til kontoen) i løpet av kalenderåret eller annen relevant rapporteringsperiode, og

    • (B) samlet bruttoproveny fra salg eller innløsning av eiendeler betalt til eller kreditert kontoen i løpet av kalenderåret eller annen relevant rapporteringsperiode med hensyn til hvilket Rapporterende Norsk Finansinstitusjon opptrådte som depotmottaker, megler, nominell eier eller på annen måte som representant for Kontohaver,

   • (6) når det gjelder enhver Innskuddskonto, samlet brutto rentebeløp betalt til eller kreditert kontoen i løpet av kalenderåret eller annen relevant rapporteringsperiode, og

   • (7) når det gjelder enhver konto som ikke er omhandlet i dette punkts underpunkt (5) eller (6), samlet bruttobeløp betalt til eller kreditert Kontohaver med hensyn til kontoen i løpet av kalenderåret eller annen relevant rapporteringsperiode med hensyn til hvilket Rapporterende Norsk Finansinstitusjon er skyldner eller debitor, inkludert sammenlagt beløp i form av eventuelle innløsningsbetalinger foretatt til Kontohaver i løpet av kalenderåret eller annen relevant rapporteringsperiode.

  • b) Når det gjelder De Forente Stater, med hensyn til hver Norsk Rapporteringspliktig Konto i hver Rapporterende Amerikansk Finansinstitusjon:

   • (1) navn, adresse og Norsk Identifikasjonsnummer for enhver person som er bosatt i Norge og som er Kontohaver for vedkommende konto,

   • (2) kontonummeret (eller den funksjonelle ekvivalent i fravær av et kontonummer),

   • (3) Rapporterende Amerikansk Finansinstitusjons navn og identifikasjonsnummer,

   • (4) brutto rentebeløp betalt på en Innskuddskonto,

   • (5) bruttobeløp i form av utbytte fra amerikansk kilde som er betalt til eller kreditert kontoen, og

   • (6) bruttobeløp i form av annen inntekt fra amerikansk kilde som er betalt til eller kreditert kontoen, i den grad den er gjenstand for rapportering etter kapittel 3 eller 61 av undertittel A i den amerikanske Internal Revenue Code.

Artikkel 3

Tidspunkt og metode for utveksling av opplysninger

 • 1. Når det gjelder utvekslingsforpliktelsen i artikkel 2, kan beløpet og betalingsklassifiseringen foretatt med hensyn til en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto fastsettes i overensstemmelse med prinsippene i skattelovgivningen i Norge, og beløpet og betalingsklassifiseringen foretatt med hensyn til en Norsk Rapporteringspliktig Konto kan fastsettes i overensstemmelse med prinsippene i amerikansk føderal inntektskattelovgivning.

 • 2. Når det gjelder utvekslingsforpliktelsen i artikkel 2, skal opplysningene som utveksles angi hvilken valuta hvert relevant beløp lyder på.

 • 3. Med hensyn til punkt 2 i artikkel 2, skal opplysninger innhentes og utveksles for 2013 og alle etterfølgende år, bortsett fra at:

  • a) Når det gjelder Norge:

   • (1) er opplysningene som skal innhentes og utveksles med hensyn til 2013 og 2014 kun opplysninger omhandlet i underpunktene a)(1) til a)(4),

   • (2) er opplysningene som skal innhentes og utveksles med hensyn til 2015 opplysninger omhandlet i underpunktene a)(1) til a)(7), med unntak av bruttoproveny omhandlet i underpunkt a)(5)(B), og

   • (3) er opplysningene som skal innhentes og utveksles med hensyn til 2016 og etterfølgende år opplysninger omhandlet i underpunkt a)(1) til a)(7),

  • b) Når det gjelder De Forente Stater er opplysningene som skal innhentes og utveksles med hensyn til 2013 og etterfølgende år alle opplysninger angitt i underpunkt b).

 • 4. Uansett punkt 3 i denne artikkel er Partene ikke, med hensyn til hver Rapporteringspliktig Konto som er en Forutbestående Konto, og innenfor de begrensninger som følger av punkt 4 i artikkel 6, pålagt å innhente og inkludere henholdsvis Norsk Identifikasjonsnummer eller Amerikansk Identifikasjonsnummer for noen relevant person i de utvekslede opplysninger, dersom vedkommende skattyters identifikasjonsnummer ikke inngår i den Rapporterende Finansinstitusjons arkivførte opplysninger. I så fall skal Partene innhente og inkludere den relevante personens fødselsdato i de utvekslede opplysninger, dersom vedkommendes fødselsdato inngår i den Rapporterende Finansinstitusjons arkivførte opplysninger.

 • 5. Innen rammen av de begrensninger som følger av punkt 3 og 4 i denne artikkel, skal opplysningene omhandlet i artikkel 2 utveksles innen ni måneder etter utløpet av kalenderåret som opplysningene relaterer seg til. Uansett det ovenstående skal opplysninger som relaterer seg til kalenderåret 2013 utveksles senest 30. september 2015.

 • 6. De Kompetente Myndigheter i Norge og De Forente Stater skal inngå en avtale etter artikkel 27 om fremgangsmåten ved inngåelse av gjensidige avtaler i Overenskomsten, som skal:

  • a) fastsette prosedyrene for de automatiske utvekslingsforpliktelsene omhandlet i artikkel 2,

  • b) angi regler og prosedyrer som måtte være påkrevet for å gjennomføre artikkel 5, og

  • c) fastsette, i den grad påkrevet, prosedyrer for utvekslingen av opplysninger rapportert etter underpunkt 1 b) i artikkel 4.

 • 7. Alle opplysninger utvekslet skal være underlagt de taushetsbestemmelser og øvrige beskyttelsesmekanismer som er angitt i Overenskomsten, herunder bestemmelsene som begrenser bruken av opplysningene som utveksles.

Artikkel 4

Anvendelse av FATCA på Norske Finansinstitusjoner

 • 1. Behandling av Rapporterende Norske Finansinstitusjoner.

  Hver Rapporterende Norsk Finansinstitusjon skal anses for å overholde, og ikke være gjenstand for kildeskatt etter, den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, dersom Norge overholder sine forpliktelser etter artikkel 2 og 3 med hensyn til vedkommende Rapporterende Norske Finansinstitusjon, og den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen:

  • a) identifiserer Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer og årlig rapporterer til Norsk Kompetent Myndighet opplysningene som skal rapporteres etter underpunkt 2 a) i artikkel 2 på det tidspunkt og den måte som er omhandlet i artikkel 3,

  • b) for hvert av årene 2015 og 2016 årlig rapporterer til Norsk Kompetent Myndighet navnet til hver Ikke-Deltakende Finansinstitusjon som den har foretatt betalinger til og disse betalingers sammenlagte beløp,

  • c) overholder registreringskravene som gjelder for Finansinstitusjoner i Partnerjurisdiksjoner,

  • d) i den grad en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon (i) opptrer som kvalifisert mellommann (som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1441) som har valgt å påta seg primært kildeskattetrekkansvar etter kapittel 3 av undertittel A i den amerikanske Internal Revenue Code, (ii) er et utenlandsk interessentskap som har valgt å opptre som et utenlandsk interessentskap som foretar trekk av kildeskatt (som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1441 og 1471), eller (iii) er en utenlandsk forvaltningsformue (trust) som har valgt å opptre som en utenlandsk forvaltningsformue (trust) som foretar trekk av kildeskatt (som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1441 og 1471), foretar trekk av kildeskatt på 30 prosent av enhver Kildeskattepliktig Betaling Fra Amerikansk Kilde til enhver Ikke-Deltakende Finansinstitusjon, og

  • e) når det gjelder en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon som ikke er omhandlet i underpunkt d) i dette punkt og som foretar betaling av, eller opptrer som mellommann med hensyn til, en Kildeskattepliktig Betaling Fra Amerikansk Kilde til noen Ikke-Deltakende Finansinstitusjon, gir den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen enhver umiddelbar betaler av slik Kildeskattepliktige Betaling Fra Amerikansk Kilde opplysninger som er påkrevet for å foreta trekk av kildeskatt og rapportering med hensyn til slik betaling.

  Uansett det ovenstående skal en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon med hensyn til hvilket vilkårene i dette punkt ikke er oppfylt, ikke være gjenstand for trekk av kildeskatt etter den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471 med mindre vedkommende Rapporterende Norske Finansinstitusjon identifiseres av IRS som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon i henhold til underpunkt 2 b) i artikkel 5.

 • 2. Tilsidesettelse av regler vedrørende ikke-samarbeidende kontoer.

  De Forente Stater skal ikke kreve at en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon foretar trekk av kildeskatt etter den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471 eller 1472 med hensyn til en konto som innehas av en ikke-samarbeidende Kontohaver (som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471(d)(6)), eller avvikler vedkommende konto, dersom Amerikansk Kompetent Myndighet mottar opplysninger som angitt i underpunkt 2 a) i artikkel 2, innen rammen av de begrensninger som følger av bestemmelsene i artikkel 3, med hensyn til vedkommende konto.

 • 3. Spesifikk behandling av pensjonsordninger.

  De Forente Stater skal behandle norske pensjonsordninger beskrevet og identifisert i Vedlegg II som henholdsvis en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser eller som en fritatt virkelig rettighetshaver når det gjelder den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471. For dette formål er en norsk pensjonsordning en Enhet som er etablert eller lokalisert, samt regulert i Norge eller en forhåndsdefinert kontraktsmessig eller juridisk innretning som drives for å gi pensjonsytelser eller opptjene inntekt for å gi slike ytelser etter norsk rett og som er regulert med hensyn til innskudd, utbetalinger, rapportering, ledelse og beskatning.

 • 4. Identifisering og behandling av andre FFIer som anses å overholde gjeldende bestemmelser og fritatte virkelige rettighetshavere.

  De Forente Stater skal behandle enhver Ikke-Rapporterende Norsk Finansinstitusjon som henholdsvis en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser eller som en fritatt virkelig rettighetshaver når det gjelder den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471.

 • 5. Særlige regler vedrørende Nærstående Enheter som er Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner.

  Dersom en Norsk Finansinstitusjon, som for øvrig oppfyller kravene i punkt 1 i denne artikkel eller er omhandlet i punkt 3 eller 4 i denne artikkel, har en Nærstående Enhet eller filial som driver i en jurisdiksjon som forhindrer vedkommende Nærstående Enhet eller filial fra å oppfylle kravene til en deltakende FFI eller en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser når det gjelder den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, skal vedkommende Norske Finansinstitusjon fortsatt ha overholdt vilkårene i denne Avtalen og fortsatt behandles som en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser eller som en fritatt virkelig rettighetshaver når det gjelder den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, forutsatt at:

  • a) den Norske Finansinstitusjonen behandler hver slik Nærstående Enhet eller filial som en separat Ikke-Deltakende Finansinstitusjon når det gjelder alle rapporterings- og kildeskattekrav i denne Avtalen og hver slik Nærstående Enhet eller filial identifiserer seg selv overfor kildeskattetrekkrepresentanter som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon,

  • b) hver slik Nærstående Enhet eller filial identifiserer sine amerikanske kontoer og rapporterer opplysninger vedrørende de kontoene som påkrevet etter den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471 i den grad det er tillatt etter den relevante lovgivningen som kommer til anvendelse på den Nærstående Enhet eller filial, og

  • c) slik Nærstående Enhet eller filial ikke spesifikt oppfordrer til oppretting av amerikanske kontoer innehatt av personer som ikke er bosatt i jurisdiksjonen som vedkommende Nærstående Enhet eller filial er lokalisert i eller kontoer innehatt av Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner som ikke er etablert i jurisdiksjonen som vedkommende filial eller Nærstående Enhet er lokalisert i, og vedkommende filial eller Nærstående Enhet ikke benyttes av vedkommende Norske Finansinstitusjon eller noen annen Nærstående Enhet til å omgå forpliktelsene etter henholdsvis denne Avtalen eller den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471.

 • 6. Tidskoordinering

  Uansett bestemmelsene i punkt 3 og 5 i artikkel 3:

  • a) skal Norge ikke være forpliktet til å innhente og utveksle opplysninger som gjelder et kalenderår som går forut for det kalenderår tilsvarende opplysninger pliktes gitt til IRS av en deltakende FFI i samsvar med relevante amerikanske støtteforskrifter,

  • b) skal Norge ikke være forpliktet til å begynne å utveksle opplysninger før den dato deltakende FFIer er forpliktet til å rapportere tilsvarende opplysninger til IRS etter relevante amerikanske skatteforskrifter,

  • c) skal De Forente Stater ikke være forpliktet til å innhente og utveksle opplysninger som gjelder et kalenderår som går forut for det første kalenderår hvori Norge er forpliktet til å innhente og utveksle opplysninger, og

  • d) skal De Forente Stater ikke være forpliktet til å begynne å utveksle opplysninger før den dato da Norge er forpliktet til å begynne å utveksle opplysninger.

 • 7. Koordinering av definisjoner med forskrift gitt av US Treasury.

  Uansett bestemmelsene i artikkel 1 og definisjonene i Vedleggene til denne Avtalen, kan Norge ved implementeringen av denne Avtalen anvende, eller tillate Norske Finansinstitusjoner å anvende, en definisjon i relevante amerikanske skatteforskrifter i stedet for tilsvarende definisjon i Avtalen, forutsatt at en slik anvendelse ikke vil motvirke Avtalens formål.

Artikkel 5

Samarbeid om overholdelse og håndhevelse

 • 1. Mindre og administrative feil.

  Med forbehold om eventuelle ytterligere vilkår nedfelt i en avtale mellom kompetente myndigheter utferdiget etter punkt 6 i artikkel 3, kan en Kompetent Myndighet rette en forespørsel direkte til en Rapporterende Finansinstitusjon i den andre jurisdiksjonen, dersom den har grunn til å tro at administrative feil eller andre mindre feil kan ha medført rapportering av feilaktige eller ufullstendige opplysninger eller medført andre overtredelser av denne Avtalen. Den kompetente myndighetsavtalen kan angi at en Kompetent Myndighet skal varsle den annen Parts Kompetente Myndighet når førstnevnte Kompetente Myndighet retter en slik forespørsel til en Rapporterende Finansinstitusjon i den andre jurisdiksjonen vedrørende Rapporterende Finansinstitusjons overholdelse av vilkårene angitt i denne Avtalen.

 • 2. Vesentlig overtredelse.

  • a) En Kompetent Myndighet skal varsle den annen Parts Kompetente Myndighet når førstnevnte Kompetente Myndighet har konkludert med at det foreligger en vesentlig overtredelse av forpliktelsene etter denne Avtalen hva angår en Rapporterende Finansinstitusjon i den andre jurisdiksjonen. Den andre Parts Kompetente Myndighet skal anvende sin interne rett (inkludert anvendbare sanksjoner) til å håndtere den vesentlige overtredelsen omhandlet i varselet.

  • b) Dersom, når det gjelder en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon, vedkommende håndhevelsestiltak ikke avhjelper overtredelsen innen en periode på 18 måneder etter første varsling av en vesentlig overtredelse, skal De Forente Stater behandle den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon. IRS skal fremlegge en liste over alle Rapporterende Norske Finansinstitusjoner og andre Partnerjurisdiksjoners Finansinstitusjoner som behandles som Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner i henhold til dette punkt.

 • 3. Bruk av tredjeparts tjenesteytere.

  Hver Part kan la Rapporterende Finansinstitusjoner gjøre bruk av tredjeparts tjenesteytere for å oppfylle forpliktelsene ilagt dem av en Part, som omhandlet i denne Avtalen, men disse forpliktelsene skal forbli Rapporterende Finansinstitusjoners ansvar.

 • 4. Forebygging av omgåelse.

  Partene skal ved behov iverksette krav for å forhindre Finansinstitusjoner fra å innføre praksis som har til hensikt å omgå rapporteringen påkrevet etter denne Avtalen.

Artikkel 6

Gjensidig forpliktelse til å fortsette å øke effektiviteten i informasjonsutveksling og åpenhet

 • 1. Gjensidighet.

  De Forente Staters regjering erkjenner behovet for å oppnå ekvivalente nivåer i den gjensidige automatiske informasjonsutvekslingen med Norge. De Forente Staters regjering er opptatt av ytterligere forbedring av åpenhet og forbedring av utvekslingsforholdet med Norge gjennom å arbeide for innføring av forskrifter og å fremme og støtte relevant lovgivning for å oppnå slike ekvivalente nivåer i den gjensidige automatiske utvekslingen.

 • 2. Behandling av transittbetalinger og bruttoproveny.

  Partene påtar seg å arbeide sammen, i samarbeid med andre partnere, for å utvikle en praktisk og effektiv alternativ tilnærming til oppnåelse av de underliggende målsetningene med hensyn til kildeskatt på utenlandsk transittbetaling og bruttoproveny, som minimerer byrdene.

 • 3. Utvikling av felles rapporterings- og utvekslingsmodell.

  Partene er opptatt av å samarbeide med andre partnere og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) om tilpasning av vilkårene i denne Avtalen til en felles modell for automatisk utveksling av opplysninger, herunder utvikling av rapporterings- og aktsomhetsstandarder for Finansinstitusjoner.

 • 4. Dokumentasjon av kontoer opprettholdt per 1. januar 2014.

  Når det gjelder Rapporteringspliktige Kontoer som er Forutbestående Kontoer opprettholdt av en Rapporterende Finansinstitusjon:

  • a) De Forente Stater påtar seg å etablere, innen 1. januar 2017, for rapportering med hensyn til 2017 og etterfølgende år, regler som pålegger Rapporterende Amerikanske Finansinstitusjoner å innhente og rapportere Norsk Identifikasjonsnummer for hver Kontohaver til en Norsk Rapporteringspliktig Konto som påkrevet i henhold til underpunkt 2 b)(1) i artikkel 2, og

  • b) Norge påtar seg å etablere, innen 1. januar 2017, for rapportering med hensyn til 2017 og etterfølgende år, regler som pålegger Rapporterende Norske Finansinstitusjoner å innhente Amerikansk Identifikasjonsnummer for hver Spesifisert Amerikansk Person som påkrevet i henhold til underpunkt 2 a)(1) i artikkel 2.

Artikkel 7

Konsistens i anvendelsen av FATCA overfor Partnerjurisdiksjoner

 • 1. Norge skal nyte godt av eventuelle gunstigere vilkår etter artikkel 4 i Avtalen eller Vedlegg I vedrørende anvendelse av FATCA overfor Norske Finansinstitusjoner som tilkjennes en annen Partnerjurisdiksjon etter en undertegnet bilateral avtale i henhold til hvilket den annen Partnerjurisdiksjon påtar seg samme forpliktelser som Norge, beskrevet i artikkel 2 og 3 i denne Avtalen, og på samme vilkår og forutsetninger som beskrevet der og i artikkel 5 til 9 i Avtalen.

 • 2. De Forente Stater skal varsle Norge om slike eventuelle gunstigere vilkår og skal automatisk anvende slike gunstigere vilkår etter denne Avtalen som om de var spesifisert i denne Avtalen og med virkning fra den dato avtalen som inneholder de gunstigere vilkår trer i kraft.

Artikkel 8

Konsultasjoner og endringer

 • 1. I tilfelle det oppstår vanskeligheter med gjennomføringen av denne Avtalen kan hver av Partene be om konsultasjoner for å utvikle egnede tiltak for å sikre oppfyllelse av denne Avtalen.

 • 2. Denne Avtalen kan endres med Partenes gjensidige skriftlige samtykke. Med mindre noe annet avtales skal en slik endring tre i kraft på den dato begge Parter undertegner endringsavtalen.

Artikkel 9

Vedlegg

Vedleggene utgjør en integrert del av denne Avtalen.

Artikkel 10

Avtalens løpetid

 • 1. Partene skal notifisere hverandre skriftlig når deres påkrevde interne ikrafttredelsesprosedyrer er gjennomført. Avtalen skal tre i kraft på datoen for den siste av disse skriftlige notifikasjonene, og skal forbli i kraft inntil den sies opp.

 • 2. Hver av Partene kan si opp Avtalen ved å gi skriftlig oppsigelsesvarsel til den annen Part. Slik oppsigelse skal ha virkning første dag i måneden etter utløp av en periode på 12 måneder etter oppsigelsesvarselets dato.

 • 3. Partene skal, før 31. desember 2016, konsultere hverandre i god tro om nødvendige endring av denne Avtalen for å gjenspeile fremdrift med forpliktensene omhandlet i artikkel 6.

Som bekreftelse av dette har de undertegnede, som har behørig fullmakt til å gjøre dette fra sine respektive regjeringer, undertegnet denne Avtalen.

Utferdiget i Oslo, 15. april 2013, i to eksemplarer på norsk og engelsk, hvor begge tekster har lik gyldighet.

For Kongeriket Norges regjering:

For Amerikas Forente Staters regjering:

Sigbjørn Johnsen

Barry B. White

Vedlegg I

Aktsomhetsforpliktelser for identifisering og rapportering av Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer og betalinger til visse Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner

I. Allment

 • A. Norge skal pålegge Rapporterende Norske Finansinstitusjoner å anvende aktsomhetsprosedyrene i dette Vedlegg I for å identifisere Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer og kontoer innehatt av Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner.

 • B. Når det gjelder Avtalen:

  • 1. Skal alle beløp i amerikanske dollar anses for å innbefatte de tilsvarende beløp i andre valutaer.

  • 2. Skal en kontos saldo eller verdi fastsettes per siste dag i kalenderåret eller annen relevant rapporteringsperiode.

  • 3. Skal, når en saldo- eller verdigrense skal fastsettes per siste dag i et kalenderår etter dette Vedlegg I, den relevante saldo eller verdi fastsettes per siste dag i rapporteringsperioden som utløper med eller innen vedkommende kalenderår.

  • 4. Innen rammen av de begrensinger som følger av punkt II E 1 skal en konto behandles som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto fra og med den dato den identifiseres å være en slik i henhold til aktsomhetsprosedyrene i dette Vedlegg I.

  • 5. Med mindre noe annet er angitt skal opplysninger med hensyn til en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto rapporteres årlig i kalenderåret etter det år som opplysningene vedrører.

 • C. Som et alternativ til prosedyrene omhandlet i hvert avsnitt i dette Vedlegg I kan Norge la sine Rapporterende Norske Finansinstitusjoner basere seg på prosedyrene omhandlet i relevante amerikanske skatteforskrifter for å fastslå hvorvidt en konto er en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto eller en konto innehatt av en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon.

II. Forutbestående Personlige Kontoer.

Følgende regler og prosedyrer gjelder for identifisering av Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer blant Forutbestående Kontoer innehatt av fysiske personer (“Forutbestående Personlige Kontoer”).

 • A. Kontoer det ikke er påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere.

  Med mindre den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen velger noe annet, og dersom gjennomføringsreglene i Norge åpner for et slikt valg, er det ikke påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere følgende kontoer som Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer:

  • 1. Med de begrensinger som følger av underpunkt E 2 i dette avsnitt, Forutbestående Personlige Kontoer med en saldo eller verdi som ikke overstiger USD 50 000 per 31. desember 2013.

  • 2. Med de begrensninger som følger av underpunkt E 2 i dette avsnitt, Forutbestående Personlige Kontoer som er Forsikringsavtaler Med Gjenkjøpsverdi og Livrentekontrakter med en saldo eller verdi på USD 250 000 eller mindre per 31. desember 2013.

  • 3. Forutbestående Personlige Kontoer som er Forsikringsavtaler Med Gjenkjøpsverdi eller Livrentekontrakter, forutsatt at lover eller forskrifter i Norge eller De Forente Stater i praksis forhindrer salg av Forsikringsavtaler Med Gjenkjøpsverdi eller Livrentekontrakter til personer bosatt i De Forente Stater, slik at den relevante Finansinstitusjon ikke innehar den påkrevde registrering etter amerikansk rett, og norsk rett krever rapportering eller skattetrekk med hensyn til forsikringsprodukter innehatt av personer bosatt i Norge.

  • 4. Enhver Innskuddskonto med en saldo eller verdi på USD 50 000 eller mindre.

 • B. Vurderingsprosedyrer for Forutbestående Personlige Kontoer med en saldo eller verdi per 31. desember 2013 som overstiger USD 50 000 (USD 250 000 for en Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi eller Livrentekontrakt), men som ikke overstiger USD 1 000 000 (“Lavverdikontoer”).

  • 1. Søk i elektronisk arkiv.

   En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon må gjennomgå elektronisk søkbare data oppbevart av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen for hvert av følgende amerikanske indisier:

   • a) identifikasjon av Kontohaver som amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater,

   • b) utvetydig angivelse av amerikansk fødested,

   • c) gjeldende amerikansk post- eller bostedsadresse (herunder amerikansk postboksadresse eller amerikansk c/o-adresse),

   • d) gjeldende amerikansk telefonnummer,

   • e) fast instruks om overføring av midler til en konto opprettholdt i De Forente Stater,

   • f) gjeldende fullmakt eller signaturett tildelt en person med amerikansk adresse, eller

   • g) en c/o-adresse eller oppbevaringsadresse som er den eneste adressen den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen har oppført for Kontohaver. Når det gjelder en Forutbestående Personlig Konto som er en Lavverdikonto skal en c/o-adresse utenfor De Forente Stater ikke behandles som et amerikansk indisium.

  • 2. Dersom ingen av de amerikanske indisiene angitt i underpunkt B 1 i dette avsnitt oppdages i det elektroniske søket, er ingen ytterligere handling påkrevet inntil det finner sted en endring i omstendigheter omhandlet i underpunkt C 2 i dette avsnitt i tilknytning til kontoen som medfører at ett eller flere amerikanske indisier settes i forbindelse med kontoen.

  • 3. Dersom noen av de amerikanske indisiene i underpunkt B 1 i dette avsnitt oppdages i det elektroniske søket, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto med mindre den velger å anvende underpunkt B 4 i dette avsnitt og ett av unntakene i dette underpunkt kommer til anvendelse på vedkommende konto.

  • 4. Uansett funn av amerikanske indisier etter underpunkt B 1 i dette avsnitt er en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon ikke pålagt å behandle en konto som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto i følgende tilfeller:

   • a) Dersom kontohaveropplysningene utvetydig angir et amerikansk fødested, og den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen innhenter eller tidligere har vurdert og arkivfører dokumentasjon av:

    • (1) en egenattest om at Kontohaver verken er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater for skatteformål (som kan utferdiges på IRS skjema W-8 eller annet liknende avtalt skjema),

    • (2) et ikke-amerikansk pass eller annen myndighetsutstedt legitimasjon som dokumenterer Kontohavers statsborgerskap eller nasjonalitet i et annet land enn De Forente Stater, og

    • (3) en kopi av Kontohavers bekreftelse av tap av amerikansk statsborgerskap eller en rimelig forklaring på:

     • (a) grunnen til at Kontohaver ikke innehar slik bekreftelse på tross av at vedkommende har gitt avkall på amerikansk statsborgerskap, eller

     • (b) grunnen til at Kontohaver ikke ble tildelt amerikansk statsborgerskap ved fødselen.

   • b) Dersom kontohaveropplysningene inneholder en gjeldende amerikansk post- eller bostedsadresse, eller ett eller flere amerikanske telefonnumre som er de eneste telefonnumrene i tilknytning til kontoen, og den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen innhenter eller tidligere har vurdert og arkivfører dokumentasjon av:

    • (1) en egenattest om at Kontohaver verken er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater for skatteformål (som kan utferdiges på IRS skjema W-8 eller annet liknende avtalt skjema), og

    • (2) et ikke-amerikansk pass eller annen myndighetsutstedt legitimasjon som dokumenterer Kontohavers statsborgerskap eller nasjonalitet i et annet land enn De Forente Stater.

   • c) Dersom kontohaveropplysningene inneholder en fast instruks om å overføre midler til en konto opprettholdt i De Forente Stater, og den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen innhenter eller tidligere har vurdert og arkivfører dokumentasjon av:

    • (1) en egenattest om at Kontohaver verken er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater for skatteformål (som kan utferdiges på IRS skjema W-8 eller annet liknende avtalt skjema), og

    • (2) dokumentbevis, som definert i punkt VI D i dette Vedlegg I, som fastslår Kontohavers ikke-amerikanske status.

   • d) Dersom kontohaveropplysningene inneholder en gjeldende fullmakt eller signaturrett tildelt en person med amerikansk adresse, har en c/o-adresse eller oppbevaringsadresse som er den eneste adresse angitt for Kontohaver, eller har ett eller flere amerikanske telefonnumre (dersom et ikke-amerikansk telefonnummer også er tilknyttet kontoen), og den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen innhenter eller tidligere har vurdert og arkivfører dokumentasjon av:

    • (1) en egenattest om at Kontohaver verken er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater for skatteformål (som kan utferdiges på IRS skjema W-8 eller annet liknende avtalt skjema), eller

    • (2) dokumentbevis, som definert i punkt VI D i dette Vedlegg I, som fastslår Kontohavers ikke-amerikanske status.

 • C. Ytterligere prosedyrer som kommer til anvendelse på Forutbestående Personlige Kontoer som er Lavverdikontoer

  • 1. Vurdering av amerikanske indisier for Forutbestående Personlige Kontoer som er Lavverdikontoer må være sluttført innen 31. desember 2015.

  • 2. Dersom det finner sted en endring i omstendigheter med hensyn til en Forutbestående Personlig Konto som er en Lavverdikonto som medfører at ett eller flere amerikanske indisier omhandlet i underpunkt B 1 i dette avsnitt settes i forbindelse med kontoen må Rapporterende Norsk Finansinstitusjon behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto med mindre underpunkt B 4 i dette avsnitt kommer til anvendelse.

  • 3. Med unntak av Innskuddskontoer omhandlet i underpunkt A 4 i dette avsnitt skal enhver Forutbestående Personlig Konto som er identifisert som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto etter dette avsnitt behandles som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto i alle etterfølgende år, med mindre Kontohaver slutter å være en Spesifisert Amerikansk Person.

 • D. Utvidede vurderingsprosedyrer for Forutbestående Personlige Kontoer med en saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000 per 31. desember 2013 eller 31. desember i et hvilket som helst etterfølgende år (“Høyverdikontoer”)

  • 1. Søk i elektronisk arkiv.

   En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon må gjennomgå elektronisk søkbare data oppbevart av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen for hvert av de amerikanske indisiene angitt i underpunkt B 1 i dette avsnitt.

  • 2. Søk i papirarkiv.

   Dersom den Rapporterende Norske Finansinstitusjonens elektroniske søkbare databaser inkluderer felt for, og oppfanger, alle opplysninger identifisert i underpunkt D 3 i dette avsnitt, er intet ytterligere søk i papirarkiv påkrevet. Dersom de elektroniske databasene ikke oppfanger alle disse opplysninger, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen, når det gjelder Høyverdikontoer, også gjennomgå gjeldende kundefil, og i den grad de ikke inngår i gjeldende kundefil, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen og innhentet av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen i løpet av de siste fem år, for ethvert av de amerikanske indisiene identifisert i underpunkt B 1 i dette avsnitt:

   • a) det nyeste dokumentbevis innhentet med hensyn til kontoen,

   • b) den nyeste kontoopprettingskontrakt eller -dokumentasjon,

   • c) den nyeste dokumentasjon innhentet av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen i henhold til Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer eller for andre regulatoriske formål,

   • d) eventuelle gjeldende fullmakter eller signaturrettsskjemaer, og

   • e) eventuelle gjeldende faste instrukser om overføring av midler.

  • 3. Unntak når databaser inneholder tilstrekkelige opplysninger.

   En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon er ikke pålagt å foreta søkene i papirarkiv omhandlet i underpunkt D 2 i dette avsnitt, dersom den Rapporterende Norske Finansinstitusjonens elektronisk søkbare opplysninger innbefatter følgende:

   • a) Kontohavers nasjonalitet eller bostedsstatus,

   • b) Kontohavers bostedsadresse og postadresse som arkivført hos den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen,

   • c) Kontohavers telefonnummer(e) som arkivført, om noen, hos den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen,

   • d) hvorvidt det foreligger fast instruks om overføring av midler på kontoen til annen konto (herunder en konto i en annen filial i den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen eller en annen Finansinstitusjon),

   • e) hvorvidt det foreligger gjeldende c/o-adresse eller oppbevaringsadresse for Kontohaver, og

   • f) hvorvidt det foreligger noen fullmakt eller signaturrett for kontoen.

  • 4. Forespørsel til kundeansvarlig om faktisk kunnskap.

   I tillegg til søkene i elektronisk arkiv og papirarkiv beskrevet ovenfor, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle enhver Høyverdikonto tildelt en kundeansvarlig (herunder eventuelle kontoer som legges sammen med vedkommende konto) som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto, dersom den kundeansvarlige har faktisk kunnskap om at Kontohaver er en Spesifisert Amerikansk Person.

  • 5. Virkning av at det oppdages amerikanske indisier

   • a) Dersom ingen av de amerikanske indisiene angitt underpunkt B 1 i dette avsnitt oppdages i den utvidede gjennomgangen av Høyverdikontoer beskrevet ovenfor, og kontoen ikke identifiseres som innehatt av en Spesifisert Amerikansk Person etter underpunkt D 4 i dette avsnitt, er ingen ytterligere handling påkrevet inntil det finner sted en endring i omstendigheter omhandlet i underpunkt E 4 i dette avsnitt.

   • b) Dersom noen av de amerikanske indisiene i underpunkt B 1 i dette avsnitt oppdages i den utvidede gjennomgangen av Høyverdikontoer beskrevet ovenfor, eller dersom det finner sted en etterfølgende endring i omstendigheter som medfører at ett eller flere amerikanske indisier settes i forbindelse med kontoen, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto med mindre underpunkt B 4 i dette avsnitt kommer til anvendelse.

   • c) Med unntak av Innskuddskontoer beskrevet i punkt A 4 i dette avsnitt skal enhver Forutbestående Personlig Konto som er identifisert som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto etter dette avsnitt behandles som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto i alle etterfølgende år, med mindre Kontohaver slutter å være en Spesifisert Amerikansk Person.

 • E. Ytterligere prosedyrer som kommer til anvendelse på Høyverdikontoer

  • 1. Dersom en Forutbestående Personlig Konto er en Høyverdikonto per 31. desember 2013, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen sluttføre de utvidede vurderingsprosedyrene beskrevet i punkt D i dette avsnitt med hensyn til vedkommende konto innen 31. desember 2014. Dersom vedkommende konto, på grunnlag av denne vurdering, identifiseres som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen rapportere de påkrevde opplysninger om vedkommende konto med hensyn til 2013 og 2014 i den første rapporten om kontoen. For alle etterfølgende år skal opplysninger om kontoen rapporteres på årlig basis.

  • 2. Dersom en Forutbestående Personlig Konto ikke er en Høyverdikonto per 31. desember 2013, men blir en Høyverdikonto per siste dag i et etterfølgende kalenderår, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen sluttføre de utvidede vurderingsprosedyrene beskrevet i punkt D i dette avsnitt med hensyn til vedkommende konto innen seks måneder etter siste dag i det kalenderåret kontoen blir en Høyverdikonto. Dersom vedkommende konto, på grunnlag av denne vurderingen, identifiseres som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen rapportere de påkrevde opplysninger om vedkommende konto med hensyn til det året den identifiseres som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto og etterfølgende år på årlig basis.

  • 3. Når en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon anvender de utvidede vurderingsprosedyrene angitt ovenfor på en Høyverdikonto, skal den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen ikke være pålagt å anvende vedkommende prosedyrer på ny, med unntak av forespørselen til kundeansvarlig i underpunkt D 4 i dette avsnitt, på samme Høyverdikonto i noe etterfølgende år.

  • 4. Dersom det finner sted en endring i omstendigheter med hensyn til en Høyverdikonto som medfører at ett eller flere amerikanske indisier beskrevet i underpunkt B 1 i dette avsnitt settes i forbindelse med kontoen, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto med mindre underpunkt B 4 i dette avsnitt kommer til anvendelse.

  • 5. En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon må innføre prosedyrer for å sikre at en kundeansvarlig identifiserer eventuelle endringer i en kontos omstendigheter. Dersom en kundeansvarlig for eksempel varsles om at Kontohaver har en ny postadresse i De Forente Stater skal den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen være pålagt å behandle den nye adressen som en endring av omstendigheter og være pålagt å innhente den relevante dokumentasjon fra Kontohaver.

III. Nye Personlige Kontoer.

Følgende reglerog prosedyrer gjelder for identifisering av Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer blant kontoer som innehas av fysiske personer og opprettes fra og med 1. januar 2014 (“Nye Personlige Kontoer”).

 • A. Kontoer det ikke er påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere.

  Med mindre den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen velger noe annet, dersom gjennomføringsreglene i Norge åpner for slikt valg:

  • 1. Er det ikke påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere en Ny Personlig Konto som er en Innskuddskonto som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto, med mindre kontosaldoen overstiger USD 50 000 ved utgangen av noe kalenderår eller noen annen relevant rapporteringsperiode.

  • 2. Er det ikke påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere en Ny Personlig Konto som er en Forsikringsavtale Med Gjenkjøpsverdi som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto, med mindre Gjenkjøpsverdien overstiger USD 50 000 ved utgangen av noe kalenderår eller noen annen relevant rapporteringsperiode.

 • B. Andre Nye Personlige Kontoer.

  Når det gjelder Nye Personlige Kontoer som ikke er beskrevet i punkt A i dette avsnitt må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen ved kontoopprettelse (eller innen 90 dager etter utløpet av det kalenderår hvori kontoen opphører å falle inn under beskrivelsen i punkt A i dette avsnitt) innhente en egenattest som kan inngå i kontoopprettelsesdokumentasjonen, som setter den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen i stand til å fastslå hvorvidt Kontohaver er bosatt i De Forente Stater for skatteformål (i denne sammenheng anses en amerikansk statsborger for å være bosatt i De Forente Stater for skatteformål, selv om Kontohaver også er bosatt i et annet land for skatteformål) og bekrefte rimeligheten av vedkommende egenattest basert på opplysninger innhentet av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen i forbindelse med kontoopprettelsen, herunder enhver dokumentasjon innhentet i henhold til Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer.

 • C. Dersom egenattesten bringer på det rene at Kontohaver er bosatt i De Forente Stater for skatteformål må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto og innhente en egenattest som innbefatter Kontohavers Amerikanske Identifikasjonsnummer (som kan være på et IRS skjema W-9 eller annet liknende avtalt skjema).

 • D. Dersom det finner sted en endring i omstendighetene med hensyn til en Ny Personlig Konto som medfører at den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen vet eller har grunn til å vite at den opprinnelige egenattesten er feilaktig eller upålitelig, kan den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen ikke basere seg på den opprinnelige egenattesten, og må innhente en gyldig egenattest som bringer på det rene hvorvidt Kontohaver er en amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater for skatteformål. Dersom den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen ikke evner å innhente en gyldig egenattest må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto.

IV. Forutbestående Enhetseide Kontoer.

Følgende regler og prosedyrer gjelder for identifisering av Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer og kontoer innehatt av Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner blant Forutbestående Kontoer innehatt av Enheter (“Forutbestående Enhetseide Kontoer”).

 • A. Enhetseide Kontoer det ikke er påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere.

  Med mindre den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen velger noe annet, dersom gjennomføringsreglene i Norge åpner for slikt valg, er det ikke påkrevet å vurdere, identifisere eller rapportere Forutbestående Enhetseide Kontoer med kontosaldo som ikke overstiger USD 250 000 per 31. desember 2013 som Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer før kontosaldoen overstiger USD 1 000 000.

 • B. Enhetseide Kontoer det er påkrevet å vurdere.

  Forutbestående Enhetseide Kontoer med en saldo eller verdi som overstiger USD 250 000 per 31. desember 2013, og Forutbestående Enhetseide Kontoer som i utgangspunktet ikke overstiger USD 250 000, men hvis kontosaldo senere overstiger USD 1 000 000, må gjennomgås i overensstemmelse med prosedyrene angitt i punkt D i dette avsnitt.

 • C. Enhetseide Kontoer med hensyn til hvilke rapportering er påkrevet.

  Når det gjelderForutbestående Enhetseide Kontoer beskrevet i punkt B i dette avsnitt skal kun kontoer innehatt av en eller flere Enheter som er Spesifiserte Amerikanske Personer, eller av Passive NFFEer med en eller flere Kontrollerende Personer som er amerikanske statsborgere eller bosatt i De Forente Stater, behandles som Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer. I tillegg skal kontoer innehatt av Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner behandles som kontoer for hvilke sammenlagt beløp av betalinger som beskrevet i punkt 1 b) i artikkel 4 i avtalen rapporteres til Norsk Kompetent Myndighet.

 • D. Vurderingsprosedyrer for identifisering av Enhetseide Kontoer med hensyn til hvilke rapportering er påkrevet.

  For Forutbestående Enhetseide Kontoer beskrevet i punkt B i dette avsnitt må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen anvende følgende vurderingsprosedyrer for å fastslå hvorvidt kontoen innehas av en eller flere Spesifiserte Amerikanske Personer, av Passive NFFEer med en eller flere Kontrollerende Personer som er amerikanske statsborgere eller bosatt i De Forente Stater eller av en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon:

  • 1. Fastslå hvorvidt Enheten er en Spesifisert Amerikansk Person.

   • a) Gjennomgå opplysninger som innehas for regulatoriske formål eller kunderelasjonsformål (herunder opplysninger innhentet i henhold til Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer) for å fastslå hvorvidt opplysningene indikerer at Enheten som er Kontohaver er en Amerikansk Person. I denne sammenheng er et amerikansk stiftelses- eller etableringssted eller en amerikansk adresse eksempler på opplysninger som indikerer at Enheten er en Amerikansk Person.

   • b) Dersom opplysningene indikerer at Enheten som er Kontohaver er en Amerikansk Person må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto med mindre den innhenter en egenattest fra Kontohaver (som kan være på et IRS skjema W-8 eller W-9 eller annet liknende avtalt skjema) eller rimeligvis konkluderer, på grunnlag av opplysninger som er i dens besittelse eller som er tilgjengelig for allmennheten, med at Kontohaver ikke er en Spesifisert Amerikansk Person.

  • 2. Fastslå hvorvidt en Ikke-Amerikansk Enhet er en Finansinstitusjon.

   • a) Gjennomgå opplysninger som innehas for regulatoriske formål eller kunderelasjonsformål (herunder opplysninger innhentet i henhold til Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer) for å fastslå hvorvidt opplysningene indikerer at Enheten som er Kontohaver er en Finansinstitusjon.

   • b) Dersom opplysningene indikerer at Enheten som er Kontohaver er en Finansinstitusjon, er kontoen ikke en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto.

  • 3. Fastslå hvorvidt en Finansinstitusjon er en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon som er gjenstand for sammenlagt rapportering etter punkt 1 b) i artikkel 4 i Avtalen.

   • a) Innen rammen av de begrensninger som følger av underpunkt b) i dette punkt er ingen ytterligere vurdering, identifisering eller rapportering påkrevet med hensyn til kontoen dersom Kontohaver er en Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon.

   • b) En Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon skal behandles som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon dersom den identifiseres som sådan av IRS i henhold til punkt 2 i artikkel 5 i Avtalen.

   • c) Dersom Kontohaver ikke er en Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle Enheten som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon som er gjenstand for rapportering etter punkt 1 b) i artikkel 4 i Avtalen for betalinger som foretas til denne, med mindre den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen:

    • (1) innhenter en egenattest (som kan være på et IRS skjema W-8 eller annet liknende avtalt skjema) fra Enheten om at den er en sertifisert FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser, en fritatt virkelig rettighetshaver eller en unntatt FFI, slik disse begrepene er definert i relevante amerikanske skatteforskrifter, eller

    • (2) når det gjelder en deltakende FFI eller registrert FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser, verifiserer Enhetens FATCA-identifikasjonsnummer på en offentliggjort FFI-liste fra IRS.

  • 4. Fastslå hvorvidt en konto innehatt av en NFFE er en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto.

   Når det gjelder en Kontohaver av en Forutbestående Enhetseid Konto som ikke er identifisert som enten en Amerikansk Person eller en Finansinstitusjon må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen identifisere (i) hvorvidt Enheten har Kontrollerende Personer, (ii) hvorvidt Enheten er en Passiv NFFE, og (iii) hvorvidt noen av Enhetens Kontrollerende Personer er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater. For å fastslå dette bør den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen følge retningslinjene i underpunkt a) til d) i dette punkt i den rekkefølge som er mest hensiktsmessig etter omstendighetene.

   • a) For det formål å fastslå en Enhets Kontrollerende Personer kan en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon basere seg på opplysninger innhentet og oppbevart i henhold til Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer.

   • b) For det formål å fastslå hvorvidt Enheten er en Passiv NFFE må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen innhente en egenattest (som kan være på et IRS skjema W-8 eller W-9 eller annet liknende avtalt skjema) fra Kontohaver for å avklare dens status, med mindre den på grunnlag av opplysninger som er i dens besittelse eller som er tilgjengelig for allmennheten, rimeligvis kan konkludere med at Enheten er en Aktiv NFFE.

   • c) For det formål å fastslå hvorvidt en Passiv NFFEs Kontrollerende Person er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater for skatteformål kan en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon basere seg på:

    • (1) opplysninger innhentet og oppbevart i henhold til Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer når det gjelder en Forutbestående Enhetseid Konto innehatt av en eller flere NFFEer med en kontosaldo som ikke overstiger USD 1 000 000, eller

    • (2) en egenattest (som kan være på et IRS skjema W-8 eller W-9 eller annet liknende avtalt skjema) fra Kontohaver eller vedkommende Kontrollerende Person når det gjelder en Forutbestående Enhetseid Konto innehatt av en eller flere NFFEer med en kontosaldo som overstiger USD 1 000 000.

   • d) Dersom en Passiv NFFE har noen Kontrollerende Person som er en amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater skal kontoen behandles som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto.

  • E. Vurderingstidspunkt og ytterligere prosedyrer som kommer til anvendelse på Forutbestående Enhetseide Kontoer

   • 1. Vurdering av Forutbestående Enhetseide Kontoer med en saldo eller verdi som overstiger USD 250 000 per 31. desember 2013 må være sluttført innen 31. desember 2015.

   • 2. Vurdering av Forutbestående Enhetseide Kontoer med en saldo eller verdi som ikke overstiger USD 250 000 per 31. desember 2013, men som overstiger USD 1 000 000 per 31. desember i et etterfølgende år, må være sluttført innen seks måneder etter utløpet av det kalenderår kontosaldoen overstiger USD 1 000 000.

   • 3. Dersom det finner sted en endring i omstendighetene med hensyn til en Forutbestående Enhetseid Konto som medfører at den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen vet eller har grunn til å vite at egenattesten eller annen dokumentasjon i tilknytning til en konto er feilaktig eller upålitelig, må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen fastsette kontoens status på ny i overensstemmelse med prosedyrene angitt i punkt D i dette avsnitt.

V. Nye Enhetseide Kontoer.

Følgende reglerog prosedyrer kommer til anvendelse på kontoer innehatt av Enheter som opprettes fra og med 1. januar 2014 (“Nye Enhetseide Kontoer”).

 • A. En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon må fastslå hvorvidt Kontohaver er: (i) en Spesifisert Amerikansk Person, (ii) en Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon, (iii) en deltakende FFI, en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser, en fritatt virkelig rettighetshaver eller en unntatt FFI, slik disse begrepene er definert i relevante amerikanske skatteforskrifter, eller (iv) en Aktiv NFFE eller Passiv NFFE.

 • B. En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon kan fastslå at en Kontohaver er en Aktiv NFFE, en Norsk Finansinstitusjon eller en annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon, dersom den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen på grunnlag av opplysninger som er tilgjengelig for allmennheten eller som er i den Rapporterende Norske Finansinstitusjonens besittelse rimeligvis kan konkludere med at Enheten har slik status.

 • C. I alle øvrige tilfeller må en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon innhente en egenattest fra Kontohaver for å fastslå Kontohavers status.

  • 1. Dersom Enheten som er Kontohaver er en Spesifisert Amerikansk Person må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen behandle kontoen som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto.

  • 2. Dersom Enheten som er Kontohaver er en Passiv NFFE må den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen identifisere de Kontrollerende Personer som fastsatt etter Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer, og må fastslå hvorvidt noen slik person er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater på grunnlag av en egenattest fra Kontohaver eller vedkommende person. Dersom vedkommende person er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater skal kontoen behandles som en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto.

  • 3. Dersom Enheten som er Kontohaver er: (i) en Amerikansk Person som ikke er en Spesifisert Amerikansk Person, (ii) innenfor rammen av de begrensninger som følger av underpunkt C 4 i dette avsnitt, en Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon, (iii) en deltakende FFI, en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser, en fritatt virkelig rettighetshaver eller en unntatt FFI, slik disse begrepene er definert i relevante amerikanske skatteforskrifter, (iv) en Aktiv NFFE, eller (v) en Passiv NFFE som ikke har noen Kontrollerende Personer som er amerikansk statsborger eller bosatt i De Forente Stater, er kontoen ikke en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto og ingen rapportering er påkrevet med hensyn til kontoen.

  • 4. Dersom Enheten som er Kontohaver er en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon (herunder en Norsk Finansinstitusjon eller annen Partnerjurisdiksjons Finansinstitusjon som er identifisert av IRS som en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon i henhold til punkt 2 i artikkel 5 i Avtalen), er kontoen ikke en Amerikansk Rapporteringspliktig Konto, men betalinger til Kontohaver må rapporteres som omhandlet i punkt 1 b) i artikkel 4 i Avtalen.

VI. Særregler og definisjoner.

Følgende ytterligere regler og definisjoner kommer til anvendelse ved gjennomføring av aktsomhetsprosedyrene beskrevet ovenfor:

 • A. Påliteligheten til egenattester og dokumentbevis.

  En Rapporterende Norsk Finansinstitusjon kan ikke basere seg på en egenattest eller et dokumentbevis, dersom den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen vet eller har grunn til å vite at egenattesten eller dokumentbeviset er feilaktig eller upålitelig.

 • B. Definisjoner.

  Følgende definisjoner gjelder hva angår dette Vedlegg I:

  • 1. Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer.

   “Antihvitvaskings-/Kundeidentifiseringsprosedyrer” betyr en Rapporterende Norsk Finansinstitusjons kundeaktsomhetsprosedyrer i henhold til antihvitvaskingskrav eller andre krav i Norge som kommer til anvendelse på vedkommende Rapporterende Norske Finansinstitusjon.

  • 2. NFFE.

   En “NFFE” betyr enhver Ikke-Amerikansk Enhet som ikke er en FFI som definert i relevante amerikanske skatteforskrifter, og innbefatter også enhver Ikke-Amerikansk Enhet som er hjemmehørende i Norge eller en annen Partnerjurisdiksjon og som ikke er en Finansinstitusjon.

  • 3. Passiv NFFE.

   En “Passiv NFFE” betyr enhver NFFE som ikke (i) er en Aktiv NFFE, eller (ii) et utenlandsk interessentskap eller forvaltningsformue (trust) som er pliktig til å trekke kildeskatt i følge relevante amerikanske skatteforskrifter.

  • 4. Aktiv NFFE.

   En “Aktiv NFFE” betyr enhver NFFE som oppfyller et hvilket som helst av de følgende kriteriene:

   • a) mindre enn 50 prosent av NFFEens bruttoinntekt for foregående kalenderår eller annen relevant rapporteringsperiode er passiv inntekt, og mindre enn 50 prosent av aktivaene innehatt av NFFEen i løpet av foregående kalenderår eller annen relevant rapporteringsperiode er aktiva som genererer eller innehas for generering av passiv inntekt,

   • b) NFFEens aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller NFFEen er en Nærstående Enhet av en Enhet hvis aksjer omsettes i et etablert verdipapirmarked,

   • c) NFFEen er opprettet i et Amerikansk Territorium og alle eierne av betalingsmottaker er reelt bosatt i vedkommende Amerikanske Territorium,

   • d) NFFEen er en ikke-amerikansk styresmakt, en styresmakt på et Amerikansk Territorium, en internasjonal organisasjon, en ikke-amerikansk sentralbank eller en Enhet som er heleid av en eller flere av de forannevnte,

   • e) det alt vesentligste av NFFEens virksomhet består av innehav (helt eller delvis) av utestående aksjer i, og ytelse av finansiering og tjenester til, ett eller flere datterselskaper som driver andre forretninger eller annen virksomhet enn virksomhet som Finansinstitusjon, bortsett fra at en NFFE ikke skal kvalifisere for denne status, dersom NFFEen opptrer som (eller utgir seg for å være) et investeringsfond, slik som et private equity-fond, venturekapitalfond, lånefinansiert oppkjøpsfond eller annen investeringsinnretning hvis formål er å erverve eller finansiere selskaper og deretter inneha eierinteresser i vedkommende selskaper som formuesgoder innehatt for investeringsformål,

   • f) NFFEen driver foreløpig ikke noen forretningsvirksomhet og har ikke noen tidligere driftshistorie, men investerer kapital i aktiva i den hensikt å drive en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som Finansinstitusjon, forutsatt at NFFEen ikke skal kvalifisere for dette unntaket etter den dato som er 24 måneder etter dato for opprinnelig opprettelse av NFFEen,

   • g) NFFEen har ikke vært en Finansinstitusjon i løpet av de siste fem år, og er i ferd med å avvikle sine aktiva eller omorganiseres i den hensikt å videreføre eller gjenoppta drift innen en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som Finansinstitusjon,

   • h) NFFEen driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller for Nærstående Enheter som ikke er Finansinstitusjoner, og yter ikke finansierings- eller sikringstjenester overfor noen Enhet som ikke er en Nærstående Enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike Nærstående Enheter hovedsaklig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som Finansinstitusjon, eller

   • i) NFFEen oppfyller samtlige av følgende krav:

    • i. den er etablert og opprettholdt i det land den er hjemmehørende i for rent religiøse, veldedige, vitenskapelige, artistiske, kulturelle eller utdanningsmessige formål,

    • ii. den er fritatt for inntektsskatt i det land den er hjemmehørende i,

    • iii. den har ingen aksjeeiere eller andre eiere med noen eierinteresse eller reell interesse i dens inntekter eller eiendeler,

    • iv. gjeldende lovgivning i det land Enheten er hjemmehørende i eller Enhetens stiftelsesdokumenter tillater ikke at noen av Enhetens inntekter eller aktiva utdeles til, eller anvendes til fordel for, noen privatperson eller ikke-veldedig Enhet annet enn for gjennomføringen av Enhetens veldedige aktiviteter, eller som betaling av rimelig vederlag for utførte tjenester eller som betaling som representerer markedsverdien av en eiendel som Enheten har kjøpt, og

    • v. gjeldende lovgivning i det land Enheten er hjemmehørende i eller Enhetens stiftelsesdokumenter krever at ved Enhetens avvikling eller oppløsning skal samtlige av dens aktiva utdeles til en offentlig Enhet eller annen allmennyttig organisasjon, eller hjemfalle til myndighetene i det land Enheten er hjemmehørende i eller noen politisk underavdeling av denne.

 • C. Kontosaldosummering og valutaomregningsregler

  • 1. Summering av Personlige Kontoer.

   For det formål å fastslå sammenlagt saldo eller verdi for kontoer innehatt av et individ skal en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon være pålagt å summere alle kontoer opprettholdt av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen, eller Nærstående Enheter, men kun i den grad den Rapporterende Norske Finansinstitusjonens datasystemer knytter kontoene sammen ved henvisning til et dataelement, slik som et kundenummer eller skattyters identifikasjonsnummer, og muliggjør summering av kontosaldoer. Hele saldoen eller verdien av kontoer som innehas i fellesskap skal tilegnes hver av Kontohaverne for det formål å anvende summeringskravene beskrevet i dette punkt.

  • 2. Summering av Enhetseide Kontoer.

   For det formål å fastslå sammenlagt saldo eller verdi for kontoer innehatt av en Enhet, skal en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon være pålagt å ta i betraktning samtlige kontoer opprettholdt av den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen, eller Nærstående Enheter, i den grad den Rapporterende Norske Finansinstitusjonens datasystemer knytter kontoene sammen ved henvisning til et dataelement, slik som et kundenummer eller skattyters identifikasjonsnummer, og muliggjør summering av kontosaldoer.

  • 3. Særlig summeringsregel som gjelder for kundeansvarlige.

   For det formål å fastslå sammenlagt saldo eller verdi av kontoer innehatt av en person for å avgjøre hvorvidt en konto er en Høyverdikonto skal en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon også være pålagt, når det gjelder eventuelle kontoer som en kundeansvarlig vet eller har grunn til å vite at er direkte eller indirekte eid, kontrollert eller opprettet (annet enn i en forvalterrolle) av samme person, å summere samtlige slike kontoer.

  • 4. Valutaomregningsregel.

   For det formål å fastslå saldo eller verdi av kontoer som lyder på en annen valuta enn amerikanske dollar må en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon omregne grenseverdiene i amerikanske dollar som er angitt i dette Vedlegg I til vedkommende valuta ved bruk av en offentliggjort vekslingskurs fastsatt per siste dag i kalenderåret før det år den Rapporterende Norske Finansinstitusjonen fastslår saldoen eller verdien.

 • D. Dokumentbevis.

  Når det gjelder dette Vedlegg I anses akseptable dokumentbevis å omfatte hver av de følgende:

  • 1. En bostedsbekreftelse utstedt av relevant skattemyndighet i det land hvor betalingsmottaker hevder å være bosatt.

  • 2. Med hensyn til et individ, enhver gyldig legitimasjon utstedt av et bemyndiget offentlig organ (for eksempel et statlig organ eller en statlig etat eller en kommune), som inkluderer individets navn og typisk benyttes for legitimasjonsformål.

  • 3. Med hensyn til en Enhet, enhver offisiell dokumentasjon utstedt av et bemyndiget offentlig organ (for eksempel et statlig organ eller en statlig etat eller en kommune), som inkluderer Enhetens navn og enten adressen til dens hovedkontor i det land (eller Amerikanske Territorium) hvor den hevder å være hjemmehørende, eller det land (eller Amerikanske Territorium) hvor Enheten ble stiftet eller opprettet.

  • 4. Med hensyn til en konto opprettholdt i en jurisdiksjon med antihvitvaskingsregler som er godkjent av IRS i forbindelse med en QI-avtale (som omhandlet i relevante amerikanske skatteforskrifter), ethvert av dokumentene som ikke er et skjema W-8 eller W-9 og som det henvises til i jurisdiksjonens vedlegg til QI-avtalen for identifisering av fysiske personer eller Enheter.

  • 5. Ethvert regnskap, enhver tredjeparts kredittrapport, enhver konkursbegjæring, samt enhver rapport fra den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Vedlegg II

Ikke-Rapporterende Norske Finansinstitusjoner og produkter

Dette Vedlegg II kan oppdateres ved gjensidig avtale inngått mellom de Kompetente Myndigheter i Norge og De Forente Stater: (1) for å inkludere ytterligere Enheter, kontoer og produkter som innebærer en lav risiko for bruk av Amerikanske Personer til å unndra amerikansk skatt og som har lignende karakteristika til Enhetene, kontoene og produktene identifisert i dette Vedlegg II per dato for Avtalens ikrafttredelse, eller (2) for å fjerne Enheter, kontoer og produkter som, på grunn av endrede omstendigheter, ikke lenger innebærer en lav risiko for bruk av Amerikanske Personer til å unndra amerikansk skatt. Prosedyrer for å komme frem til en slik gjensidig avtale kan inntas i den gjensidige avtalen beskrevet i punkt 6 i artikkel 3 i Avtalen.

I. Fritatte virkelige rettighetshavere.

Følgende kategorier av institusjoner er Ikke-Rapporterende Norske Finansinstitusjoner som behandles som fritatte virkelige rettighetshavere som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471:

 • A. Offentlige Enheter

  Den norske regjering, enhver politisk underavdeling av den norske stat og ethvert heleid organ eller virksomhet av én eller flere av de foregående, inkluderte Statens pensjonsfond utland (SPU).

 • B. Sentralbank

  Den norske sentralbanken (Norges Bank) og dens heleide datterselskaper.

 • C. Internasjonale organisasjoner

  Det norske kontoret til enhver organisasjon som lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v. av 19. juni 1947 nr. 5 får anvendelse for.

 • D. Pensjonsfond

  Pensjonskasser regulert i kapittel 7 i lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. av 10. juni 2005 nr. 44 (forsikringsvirksomhetsloven),

  Private pensjonsfond opprettet før 1968 og som er omfattet av lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr. 16 (foretakspensjonsloven) § 16-2 23. ledd, og

  Innskuddspensjonsforetak regulert i kapittel 8 i lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. av 10. juni 2005 nr. 44 (forsikringsvirksomhetsloven).

II. Finansinstitusjoner som anses å overholde gjeldende bestemmelser.

Følgende kategorier av institusjoner er Ikke-Rapporterende Norske Finansinstitusjoner som behandles som FFIer som anses å overholde gjeldende bestemmelser som definert i den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471:

 • A. Små Finansinstitusjoner med lokal kundebase

  En Norsk Finansinstitusjon som oppfyller alle de følgende vilkår:

  • a) Finansinstitusjonen må ha konsesjon og være regulert etter norsk lovgivning,

  • b) Finansinstitusjonen må ikke ha noe fast forretningssted utenfor Norge,

  • c) Finansinstitusjonen må ikke søke Kontohavere utenfor Norge. I denne sammenheng skal en Finansistitusjon ikke anses for å ha søkt Kontohavere utenfor Norge utelukkende fordi den har en nettside, forutsatt at nettsiden ikke spesifikt indikerer at Finansinstitusjonen tilbyr kontoer eller tjenester til utenlandsk bosatte eller på annen måte er målrettet mot eller søker amerikanske kunder,

  • d) Finansinstitusjonen må etter norsk skattelovgivning være forpliktet til enten å rapportere opplysninger eller til å trekke skatt med hensyn til kontoer innehatt av personer bosatt/hjemmehørende i Norge,

  • e) minst 98 prosent av verdien av kontoene i Finansinstitusjonen må innehas av personer bosatt (herunder Enheter hjemmehørende) i Norge eller i en annen medlemsstat av det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) forutsatt at Norge automatisk sender opplysninger til vedkommende medlemsstat,

  • f) med forbehold av underpunkt 1 g) nedenfor, fra og med 1. januar 2014, opprettholder ikke Finansinstitusjonen kontoer for (i) noen Spesifisert Amerikansk Person som ikke er bosatt i Norge (herunder en Amerikansk Person som var bosatt i Norge da kontoen ble åpnet men deretter opphørte å være bosatt i Norge), (ii) en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon, eller (iii) en Passiv NFFE med Kontrollerende Personer som er amerikanske statsborgere eller bosatt i De Forente Stater,

  • g) på eller før 1. januar 2014 må Finansinstitusjonen ha innført retningslinjer og prosedyrer for å overvåke hvorvidt den har noen konto innehatt av en person som beskrevet i underpunkt 1 f), og hvis en slike konto oppdages, må Finansinstitusjonen rapportere en slik konto som om Finansinstitusjonen var en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon eller avslutte en slik konto,

  • h) med hensyn til hver konto som innehas av en fysisk person som ikke er bosatt i Norge eller av en Enhet, og som er åpnet forut for den dato Finansinstitusjonen innførte retningslinjene og prosedyrene beskrevet i underpunkt 1 g) ovenfor, må Finansinstitusjonen undersøke disse kontoene i samsvar med prosedyrene som gjelder for Forutbestående Kontoer beskrevet i Vedlegg I for å identifisere Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer eller konto innehatt av Ikke-Deltakende Finansinstitusjon, og må avslutte enhver slik konto som oppdages, eller rapportere slike kontoer som om Finansinstitusjonen var en Rapporterende Norsk Finansinstitusjon,

  • i) hver Nærstående Enhet av Finansinstitusjonen må være stiftet eller opprettet i Norge og må oppfylle de vilkårene som stilles i dette punkt, og

  • j) Finansinstitusjonen må ikke ha retningslinjer eller praksis som diskriminerer fysiske personer som er Spesifiserte Amerikanske Personer og som er bosatt i Norge, ved opprettelse eller innehavelse av konto.

 • B. Visse kollektive investeringsobjekt (verdipapirfond)

  Når det gjelder en Investeringsenhet som er et kollektivt investeringsobjekt regulert etter norsk lov:

  • a) hvis alle interessene i det kollektive investeringsobjektet (inkludert gjeldsinteresser som overstiger USD 50 000) er innehatt av eller gjennom én eller flere Finansinstitusjoner som ikke er Ikke-Deltakende Finansinstitusjoner, vil slike kollektive investeringsobjekter behandles som en FFI som anses å overholde gjeldende bestemmelser når det gjelder den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471, og rapporteringspliktene for enhver Investeringsenhet (annet enn en Finansinstitusjon gjennom hvilket interessene i det kollektive investeringsobjektet er innehatt) vil anses å være oppfylt med hensyn til interesser i det kollektive investeringsobjektet, eller

  • b) dersom det kollektive investeringsobjektet ikke er beskrevet i punkt a), og dersom opplysningene som kreves rapportert av det kollektive investeringsobjektet etter Avtalen med hensyn til interesser i det kollektive investeringsobjektet er rapportert av det kollektive investeringsobjektet eller en annen Investeringsenhet, vil rapporteringspliktene til alle andre Investeringsenheter som er rapporteringspliktige med hensyn til interessene i det kollektive investeringsobjektet anses å være oppfylt med hensyn til slike interesser, i samsvar med punkt 3 i artikkel 5 i Avtalen.

 • C. Allmennyttige organisasjoner

  Enhver mild stiftelse, sammenslutning, fond, institusjon og annen Enhet som er fritatt for skatteplikt etter den norske skatteloven § 2-32.

III. Fritatte produkter.

Følgende kategorier av kontoer og produkter etablert i Norge og opprettholdt av en Norsk Finansinstitusjon skal ikke behandles som Finansielle Kontoer, og skal derfor ikke være Amerikanske Rapporteringspliktige Kontoer eller kontoer innehatt av en Ikke-Deltakende Finansinstitusjon, etter Avtalen:

 • A. Enkelte pensjonsforsikringer eller -produkter

  Skattefavoriserte pensjonsordninger (og fripoliser eller pensjonskapitalbevis) omfattet av den norske skatteloven § 6-45.

  Kollektive livrenter omfattet av den norske skatteloven § 5-41.

 • B. Enkelte andre skattefavoriserte kontoer eller produkter

  Boligsparing for ungdom

Erklæring om gjensidig forståelse

I forbindelse med undertegningen den 15. april 2013 av Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA (heretter kalt ”Avtalen”) har Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Amerikas Forente Stater blitt enige om den følgende forståelse av avtalen:

Når det gjelder verdipapirer registrert i en norsk verdipapirsentral som definert i § 1-3 i lov om registrering av finansielle instrumenter av 5. juli 2002 nr. 64 (verdipapirregisterloven), som eies av eller gjennom én eller flere andre Finansinstitusjoner, så skal de aktuelle Finansielle Kontoene behandles som eid av slike andre Finansinstitusjoner, og slike andre Finansinstitusjoner skal være ansvarlige for enhver rapportering som kreves vedrørende slike Finansielle Kontoer. Uansett det foregående kan Verdipapirsentralen, i samsvar med punkt 3 i artikkel 5 i Avtalen, rapportere på vegne av en slik annen Finansinstitusjon.

Med henvisning til punkt 1 i artikkel 5 (direkte forespørsel fra Kompetent Myndighet), er det forståelsen at hvis en Finansinstitusjon etter lovgivningen i den Part der den er lokalisert ikke har adgang til å gi opplysninger direkte til den Kompetente Myndighet i den andre Part, så skal slike opplysninger gis Kompetent Myndighet i den andre Part gjennom den Kompetente Myndighet i den Part der den er lokalisert. I et slikt tilfelle vil den Kompetente Myndighet som anmodet om opplysningene fra Finansinstitusjonen underrette den Kompetente Myndighet i den andre Part om anmodningen om slike opplysninger.

Med henvisning til punkt 1 i artikkel 10 (Avtalens løpetid), forstår De Forente Staters regjering at Norges regjering har til hensikt å fremme Avtalen for godkjenning av Stortinget i 2013, og vil fremme forslag om implementerende lovgivning med det siktemål å få Avtalen satt i kraft innen 30. september 2015. Basert på denne forståelsen vil De Forente Staters Finansdepartement, fra og med datoen for undertegning av Avtalen og i løpet av den tid Norge følger opp de nødvendig interne prosedyrer for å sette Avtalen i kraft, behandle enhver Norsk Finansinstitusjon som definert i Avtalen som å overholde, og ikke være gjenstand for kildeskatt etter den amerikanske Internal Revenue Code paragraf 1471. De Forente Stater forstår videre at Norges Finansdepartement har til hensikt å kontakte De Forente Staters Finansdepartement så snart de blir klar over at det vil kunne oppstå forsinkelser i den norske interne godkjenningsprosessen for ikrafttredelsen av Avtalen, slik at Norge ikke vil være i stand til å sende notifikasjon etter punkt 1 i artikkel 10 i Avtalen før 30. september 2015. Dersom De Forente Stater, etter konsultasjon med Norge, mottar akseptable forsikringer om at en slik forsinkelse vil bli løst innen rimelig tid, kan De Forente Staters Finansdepartement beslutte å fortsette å anvende FATCA på Norske Finansinstitusjoner på den måte som er foreskrevet ovenfor, så lenge De Forente Staters Finansdepartement anser at Norge etter all sannsynlighet vil være i stand til å sende notifikasjon etter punkt 1 i artikkel 10 innen 30. september 2016. Skulle Avtalen tre i kraft etter 30. september 2015 er forståelsen at enhver opplysning som skulle ha vært gjenstand for rapportering etter Avtalen etter denne dato (og forut for dens ikrafttredelse) hadde Avtalen vært i kraft den 30. september 2015, vil være rapporteringspliktig den 30. september i det år som følger etter datoen for ikrafttredelse.

Med henvisning til punkt B i avsnitt I i Vedlegg II

Internasjonale organisasjoner som lov om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner m.v. av 19. juni 1947 nr. 5 får anvendelse for, som omhandlet i punkt B i avsnitt I i Vedlegg II, omfatter bare mellomstatlige organisasjoner, herunder overnasjonale organisasjoner.

Denne erklæring om gjensidig forståelse skal ha virkning på samme dato som Avtalen.

Undertegnet i Oslo, 15. april 2013 på engelsk. En norskspråklig versjon vil bli ferdigstilt av partene på et senere tidspunkt.

For Kongeriket Norges regjering:

For Amerikas Forente Staters regjering:

Sigbjørn Johnsen

Barry B. White

1 Agreement Between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA

Whereas, the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the United States of America (each, a “Party”) have a longstanding and close relationship with respect to mutual assistance in tax matters and desire to conclude an agreement to improve international tax compliance by further building on that relationship,

Whereas, Article 28 of the Convention between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Property (“the Convention”) authorizes exchange of information for tax purposes, including on an automatic basis,

Whereas, the United States of America enacted provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), which introduce a reporting regime for financial institutions with respect to certain accounts,

Whereas, the Government of the Kingdom of Norway is supportive of the underlying policy goal of FATCA to improve tax compliance,

Whereas, FATCA has raised a number of issues, including that Norwegian financial institutions may not be able to comply with certain aspects of FATCA due to domestic legal impediments,

Whereas, the Government of the United States of America collects information regarding certain accounts maintained by U.S. financial institutions held by residents of Norway and is committed to exchanging such information with the Government of the Kingdom of Norway and pursuing equivalent levels of exchange,

Whereas, the Parties are committed to working together over the longer term towards achieving common reporting and due diligence standards for financial institutions,

Whereas, the Government of the United States of America acknowledges the need to coordinate the reporting obligations under FATCA with other U.S. tax reporting obligations of Norwegian financial institutions to avoid duplicative reporting,

Whereas, an intergovernmental approach to FATCA implementation would address legal impediments and reduce burdens for Norwegian financial institutions,

Whereas, the Parties desire to conclude an agreement to improve international tax compliance and provide for the implementation of FATCA based on domestic reporting and reciprocal automatic exchange pursuant to the Convention and subject to the confidentiality and other protections provided for therein, including the provisions limiting the use of the information exchanged under the Convention,

Now, therefore, the Parties have agreed as follows:

Article 1

Definitions

 • 1. For purposes of this agreement and any annexes thereto (“Agreement”), the following terms shall have the meanings set forth below:

  • a) The term “United States” means the United States of America, including the States thereof, and, when used in a geographical sense, means the territory of the United States of America, including inland waters, the air space, the territorial sea thereof and any maritime area beyond the territorial sea within which the United States may exercise sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law; the term, however, does not include the U.S. Territories. Any reference to a “State” of the United States includes the District of Columbia.

  • b) The term “U.S. Territory” means American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands.

  • c) The term “IRS” means the U.S. Internal Revenue Service.

  • d) The term “Norway” means the Kingdom of Norway, and includes the land territory, internal waters, the territorial sea and the area beyond the territorial sea where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies (“biland”).

  • e) The term “Partner Jurisdiction” means a jurisdiction that has in effect an agreement with the United States to facilitate the implementation of FATCA. The IRS shall publish a list identifying all Partner Jurisdictions.

  • f) The term “Competent Authority” means:

   • (1) in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate; and

   • (2) in the case of Norway, the Minister of Finance or the Minister´s authorized representative.

  • g) The term “Financial Institution” means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company.

  • h) The term “Custodial Institution” means any entity that holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others. An entity holds financial assets for the account of others as a substantial portion of its business if the entity’s gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20 percent of the entity’s gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on December 31 (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the entity has been in existence.

  • i) The term “Depository Institution” means any entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

  • j) The term “Investment Entity” means any entity that conducts as a business (or is managed by an entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

   • (1) trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;

   • (2) individual and collective portfolio management; or

   • (3) otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons.

   This subparagraph 1(j) shall be interpreted in a manner consistent with similar language set forth in the definition of “financial institution” in the Financial Action Task Force Recommendations.

  • k) The term “Specified Insurance Company” means any entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

  • l) The term “Norwegian Financial Institution” means (i) any Financial Institution resident in Norway, but excluding any branches of such Financial Institution that are located outside Norway, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in Norway, if such branch is located in Norway.

  • m) The term “Partner Jurisdiction Financial Institution” means (i) any Financial Institution resident in a Partner Jurisdiction, but excluding any branches of such Financial Institution that are located outside the Partner Jurisdiction, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in the Partner Jurisdiction, if such branch is located in the Partner Jurisdiction.

  • n) The term “Reporting Financial Institution” means a Reporting Norwegian Financial Institution or a Reporting U.S. Financial Institution, as the context requires.

  • o) The term “Reporting Norwegian Financial Institution” means any Norwegian Financial Institution that is not a Non-Reporting Norwegian Financial Institution.

  • p) The term “Reporting U.S. Financial Institution” means (i) any Financial Institution that is resident in the United States, but excluding any branches of such Financial Institution that are located outside the United States, and (ii) any branch of a Financial Institution not resident in the United States, if such branch is located in the United States, provided that the Financial Institution or branch has control, receipt, or custody of income with respect to which information is required to be exchanged under subparagraph 2 b) of Article 2 of this Agreement.

  • q) The term “Non-Reporting Norwegian Financial Institution” means any Norwegian Financial Institution, or other entity resident in Norway that is identified in Annex II as a Non-Reporting Norwegian Financial Institution or that otherwise qualifies as a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI under relevant U.S. Treasury Regulations.

  • r) The term “Nonparticipating Financial Institution” means a nonparticipating FFI, as that term is defined in relevant U.S. Treasury Regulations, but does not include a Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution other than a Financial Institution identified as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to paragraph 2 of Article 5.

  • s) The term “Financial Account” means an account maintained by a Financial Institution, and includes:

   • (1) in the case of an entity that is a Financial Institution solely because it is an Investment Entity, any equity or debt interest (other than interests that are regularly traded on an established securities market) in the Financial Institution;

   • (2) in the case of a Financial Institution not described in subparagraph 1(s)(1) above, any equity or debt interest in the Financial Institution (other than interests that are regularly traded on an established securities market), if (i) the value of the debt or equity interest is determined, directly or indirectly, primarily by reference to assets that give rise to U.S. Source Withholdable Payments, and (ii) the class of interests was established with a purpose of avoiding reporting in accordance with this Agreement; and

   • (3) any Cash Value Insurance Contract and any Annuity Contract issued or maintained by a Financial Institution, other than a noninvestment-linked, nontransferable immediate life annuity that is issued to an individual and monetizes a pension or disability benefit provided under an account, product, or arrangement identified as excluded from the definition of Financial Account in Annex II.

    Notwithstanding the foregoing, the term “Financial Account” does not include any account, product, or arrangement identified as excluded from the definition of Financial Account in Annex II.

  • t) The term “Depository Account” includes any commercial, checking, savings, time, or thrift account, or an account that is evidenced by a certificate of deposit, thrift certificate, investment certificate, certificate of indebtedness, or other similar instrument maintained by a Financial Institution in the ordinary course of a banking or similar business. A Depository Account also includes an amount held by an insurance company pursuant to a guaranteed investment contract or similar agreement to pay or credit interest thereon.

  • u) The term “Custodial Account” means an account (other than an Insurance Contract or Annuity Contract) for the benefit of another person that holds any financial instrument or contract held for investment (including, but not limited to, a share or stock in a corporation, a note, bond, debenture, or other evidence of indebtedness, a currency or commodity transaction, a credit default swap, a swap based upon a nonfinancial index, a notional principal contract, an Insurance Contract or Annuity Contract, and any option or other derivative instrument).

  • v) The term “Equity Interest” means, in the case of a partnership that is a Financial Institution, either a capital or profits interest in the partnership. In the case of a trust that is a Financial Institution, an Equity Interest is considered to be held by any person treated as a settlor or beneficiary of all or a portion of the trust, or any other natural person exercising ultimate effective control over the trust. A Specified U.S. Person shall be treated as being a beneficiary of a foreign trust if such Specified U.S. Person has the right to receive directly or indirectly (for example, through a nominee) a mandatory distribution or may receive, directly or indirectly, a discretionary distribution from the trust.

  • w) The term “Insurance Contract” means a contract (other than an Annuity Contract) under which the issuer agrees to pay an amount upon the occurrence of a specified contingency involving mortality, morbidity, accident, liability, or property risk.

  • x) The term “Annuity Contract” means a contract under which the issuer agrees to make payments for a period of time determined in whole or in part by reference to the life expectancy of one or more individuals. The term also includes a contract that is considered to be an Annuity Contract in accordance with the law, regulation, or practice of the jurisdiction in which the contract was issued, and under which the issuer agrees to make payments for a term of years.

  • y) The term “Cash Value Insurance Contract” means an Insurance Contract (other than an indemnity reinsurance contract between two insurance companies) that has a Cash Value greater than $50,000.

  • z) The term “Cash Value” means the greater of (i) the amount that the policyholder is entitled to receive upon surrender or termination of the contract (determined without reduction for any surrender charge or policy loan); and (ii) the amount the policyholder can borrow under or with regard to the contract. Notwithstanding the foregoing, the term “Cash Value” does not include an amount payable under an Insurance Contract as:

   • (1) a personal injury or sickness benefit or other benefit providing indemnification of an economic loss incurred upon the occurrence of the event insured against;

   • (2) a refund to the policyholder of a previously paid premium under an Insurance Contract (other than under a life insurance contract) due to policy cancellation or termination, decrease in risk exposure during the effective period of the Insurance Contract, or arising from a redetermination of the premium due to correction of posting or other similar error; or

   • (3) a policy holder dividend based upon the underwriting experience of the contract or group involved.

  • aa) The term “Preexisting Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Financial Institution as of December 31, 2013.

  • bb) The term “Reportable Account” means a U.S. Reportable Account or a Norwegian Reportable Account, as the context requires.

  • cc) The term “Norwegian Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting U.S. Financial Institution if: (i) in the case of a Depository Account, the account is held by an individual resident in Norway and more than $10 of interest is paid to such account in any given calendar year; or (ii) in the case of a Financial Account other than a Depository Account, the Account Holder is a resident of Norway, including entities that certify that they are resident in Norway for tax purposes, with respect to which U.S. source income that is subject to reporting under chapter 3 or chapter 61 of subtitle A of the U.S. Internal Revenue Code is paid or credited.

  • dd) The term “U.S. Reportable Account” means a Financial Account maintained by a Reporting Norwegian Financial Institution and held by one or more Specified U.S. Persons or by a Non-U.S. Entity with one or more Controlling Persons that is a Specified U.S. Person. Notwithstanding the foregoing, an account shall not be treated as a U.S. Reportable Account if such account is not identified as a U.S. Reportable Account after application of the due diligence procedures in Annex I.

  • ee) The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account for purposes of this Agreement, and such other person is treated as holding the account. In the case of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, the Account Holder is any person entitled to access the Cash Value or change the beneficiary of the contract. If no person can access the Cash Value or change the beneficiary, the Account Holders are any person named as the owner in the contract and any person with a vested entitlement to payment under the terms of the contract. Upon the maturity of a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract, each person entitled to receive a payment under the contract is treated as an Account Holder.

  • ff) The term “U.S. Person” means a U.S. citizen or resident individual, a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, a trust if (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States. This subparagraph 1(ff) shall be interpreted in accordance with the U.S. Internal Revenue Code.

  • gg) The term “Specified U.S. Person” means a U.S. Person, other than: (i) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets; (ii) any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (i); (iii) the United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof; (iv) any State of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing; (v) any organization exempt from taxation under section 501(a) or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code; (vi) any bank as defined in section 581 of the U.S. Internal Revenue Code; (vii) any real estate investment trust as defined in section 856 of the U.S. Internal Revenue Code; (viii) any regulated investment company as defined in section 851 of the U.S. Internal Revenue Code or any entity registered with the Securities Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) any common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal Revenue Code; (x) any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code; (xi) a dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State; or (xii) a broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code.

  • hh) The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement such as a trust.

  • ii) The term “Non-U.S. Entity” means an Entity that is not a U.S. Person.

  • jj) The term “U.S. Source Withholdable Payment” means any payment of interest (including any original issue discount), dividends, rents, salaries, wages, premiums, annuities, compensations, remunerations, emoluments, and other fixed or determinable annual or periodical gains, profits, and income, if such payment is from sources within the United States. Notwithstanding the foregoing, a U.S. Source Withholdable Payment does not include any payment that is not treated as a withholdable payment in relevant U.S. Treasury Regulations.

  • kk) An Entity is a “Related Entity” of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 percent of the vote or value in an Entity. Notwithstanding the foregoing, Norway may treat an Entity as not a Related Entity of another Entity if the two Entities are not members of the same expanded affiliated group as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code.

  • ll) The term “U.S. TIN” means a U.S. federal taxpayer identifying number.

  • mm) The term “Norwegian TIN” means a Norwegian personal identification number or organization number.

  • nn) The term “Controlling Persons” means the natural persons who exercise control over an entity. In the case of a trust, such term means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust, and in the case of a legal arrangement other than a trust, such term means persons in equivalent or similar positions. The term “Controlling Persons” shall be interpreted in a manner consistent with the Recommendations of the Financial Action Task Force.

 • 2. Any term not otherwise defined in this Agreement shall, unless the context otherwise requires or the Competent Authorities agree to a common meaning (as permitted by domestic law), have the meaning that it has at that time under the law of the Party applying the Agreement, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 2

Obligations to Obtain and Exchange Information with Respect to Reportable Accounts

 • 1. Subject to the provisions of Article 3, each Party shall obtain the information specified in paragraph 2 of this Article with respect to all Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the other Party on an automatic basis pursuant to the provisions of Article 28 of the Convention.

 • 2. The information to be obtained and exchanged is:

  • a) In the case of Norway with respect to each U.S. Reportable Account of each Reporting Norwegian Financial Institution:

   • (1) the name, address, and U.S. TIN of each Specified U.S. Person that is an Account Holder of such account and, in the case of a Non-U.S. Entity that, after application of the due diligence procedures set forth in Annex I, is identified as having one or more Controlling Persons that is a Specified U.S. Person, the name, address, and U.S. TIN (if any) of such entity and each such Specified U.S. Person;

   • (2) the account number (or functional equivalent in the absence of an account number);

   • (3) the name and identifying number of the Reporting Norwegian Financial Institution;

   • (4) the account balance or value (including, in the case of a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract, the Cash Value or surrender value) as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the account was closed during such year, immediately before closure;

   • (5) in the case of any Custodial Account:

    • (A) the total gross amount of interest, the total gross amount of dividends, and the total gross amount of other income generated with respect to the assets held in the account, in each case paid or credited to the account (or with respect to the account) during the calendar year or other appropriate reporting period; and

    • (B) the total gross proceeds from the sale or redemption of property paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Norwegian Financial Institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the Account Holder;

   • (6) in the case of any Depository Account, the total gross amount of interest paid or credited to the account during the calendar year or other appropriate reporting period; and

   • (7) in the case of any account not described in subparagraph (5) or (6) of this paragraph, the total gross amount paid or credited to the Account Holder with respect to the account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the Reporting Norwegian Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the Account Holder during the calendar year or other appropriate reporting period.

  • b) In the case of the United States, with respect to each Norwegian Reportable Account of each Reporting U.S. Financial Institution:

   • (1) the name, address, and Norwegian TIN of any person that is a resident of Norway and is an Account Holder of the account;

   • (2) the account number (or the functional equivalent in the absence of an account number);

   • (3) the name and identifying number of the Reporting U.S. Financial Institution;

   • (4) the gross amount of interest paid on a Depository Account;

   • (5) the gross amount of U.S. source dividends paid or credited to the account; and

   • (6) the gross amount of other U.S. source income paid or credited to the account, to the extent subject to reporting under chapter 3 or 61 of subtitle A of the U.S. Internal Revenue Code.

Article 3

Time and Manner of Exchange of Information

 • 1. For purposes of the exchange obligation in Article 2, the amount and characterization of payments made with respect to a U.S. Reportable Account may be determined in accordance with the principles of the tax laws of Norway, and the amount and characterization of payments made with respect to a Norwegian Reportable Account may be determined in accordance with principles of U.S. federal income tax law.

 • 2. For purposes of the exchange obligation in Article 2, the information exchanged shall identify the currency in which each relevant amount is denominated.

 • 3. With respect to paragraph 2 of Article 2, information is to be obtained and exchanged with respect to 2013 and all subsequent years, except that:

  • a) In the case of Norway:

   • (1) the information to be obtained and exchanged with respect to 2013 and 2014 is only the information described in subparagraphs a)(1) to a)(4);

   • (2) the information to be obtained and exchanged with respect to 2015 is the information described in subparagraphs a)(1) to a)(7), except for gross proceeds described in subparagraph a)(5)(B); and

   • (3) the information to be obtained and exchanged with respect to 2016 and subsequent years is the information described in subparagraph a)(1) to a)(7);

  • b) In the case of the United States, the information to be obtained and exchanged with respect to 2013 and subsequent years is all of the information identified in subparagraph b).

 • 4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, with respect to each Reportable Account that is a Preexisting Account, and subject to paragraph 4 of Article 6, the Parties are not required to obtain and include in the exchanged information the Norwegian TIN or the U.S. TIN, as applicable, of any relevant person if such taxpayer identifying number is not in the records of the Reporting Financial Institution. In such case, the Parties shall obtain and include in the exchanged information the date of birth of the relevant person, if the Reporting Financial Institution has such date of birth in its records.

 • 5. Subject to paragraphs 3 and 4 of this Article, the information described in Article 2 shall be exchanged within nine months after the end of the calendar year to which the information relates. Notwithstanding the foregoing, the information that relates to calendar year 2013 shall be exchanged no later than September 30, 2015.

 • 6. The Competent Authorities of Norway and the United States shall enter into an agreement under the mutual agreement procedure provided for in Article 27 of the Convention, which shall:

  • a) establish the procedures for the automatic exchange obligations described in Article 2;

  • b) prescribe rules and procedures as may be necessary to implement Article 5; and

  • c) establish as necessary procedures for the exchange of the information reported under subparagraph 1 b) of Article 4.

 • 7. All information exchanged shall be subject to the confidentiality and other protections provided for in the Convention, including the provisions limiting the use of the information exchanged.

Article 4

Application of FATCA to Norwegian Financial Institutions

 • 1. Treatment of Reporting Norwegian Financial Institutions.

  Each Reporting Norwegian Financial Institution shall be treated as complying with, and not subject to withholding under, section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code if Norway complies with its obligations under Articles 2 and 3 with respect to such Reporting Norwegian Financial Institution, and the Reporting Norwegian Financial Institution:

  • a) identifies U.S. Reportable Accounts and reports annually to the Norwegian Competent Authority the information required to be reported in subparagraph 2 a) of Article 2 in the time and manner described in Article 3;

  • b) for each of 2015 and 2016, reports annually to the Norwegian Competent Authority the name of each Nonparticipating Financial Institution to which it has made payments and the aggregate amount of such payments;

  • c) complies with the registration requirements applicable to Financial Institutions in Partner Jurisdictions;

  • d) to the extent that a Reporting Norwegian Financial Institution is (i) acting as a qualified intermediary (for purposes of section 1441 of the U.S. Internal Revenue Code) that has elected to assume primary withholding responsibility under chapter 3 of subtitle A of the U.S. Internal Revenue Code, (ii) a foreign partnership that has elected to act as a withholding foreign partnership (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U.S. Internal Revenue Code), or (iii) a foreign trust that has elected to act as a withholding foreign trust (for purposes of both sections 1441 and 1471 of the U.S. Internal Revenue Code), withholds 30 percent of any U.S. Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution; and

  • e) in the case of a Reporting Norwegian Financial Institution that is not described in subparagraph d) of this paragraph and that makes a payment of, or acts as an intermediary with respect to, a U.S. Source Withholdable Payment to any Nonparticipating Financial Institution, the Reporting Norwegian Financial Institution provides to any immediate payor of such U.S. Source Withholdable Payment the information required for withholding and reporting to occur with respect to such payment.

  Notwithstanding the foregoing, a Reporting Norwegian Financial Institution with respect to which the conditions of this paragraph are not satisfied shall not be subject to withholding under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code unless such Reporting Norwegian Financial Institution is identified by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to subparagraph 2 b) of Article 5.

 • 2. Suspension of Rules Relating to Recalcitrant Accounts.

  The United States shall not require a Reporting Norwegian Financial Institution to withhold tax under section 1471 or 1472 of the U.S. Internal Revenue Code with respect to an account held by a recalcitrant account holder (as defined in section 1471(d)(6) of the U.S. Internal Revenue Code), or to close such account, if the U.S. Competent Authority receives the information set forth in subparagraph 2 a) of Article 2, subject to the provisions of Article 3, with respect to such account.

 • 3. Specific Treatment of Retirement Plans.

  The United States shall treat as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code Norwegian retirement plans described and identified in Annex II. For this purpose, a Norwegian retirement plan includes an entity established or located in and regulated in Norway, or a predetermined contractual or legal arrangement, operated to provide pension or retirement benefits or earn income for providing such benefits under the laws of Norway and regulated with respect to contributions, distributions, reporting, sponsorship, and taxation.

 • 4. Identification and Treatment of Other Deemed-Compliant FFIs and Exempt Beneficial Owners.

  The United States shall treat each Non-Reporting Norwegian Financial Institution as a deemed-compliant FFI or as an exempt beneficial owner, as appropriate, for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code.

 • 5. Special Rules Regarding Related Entities That Are Nonparticipating Financial Institutions.

  If a Norwegian Financial Institution, that otherwise meets the requirements of paragraph 1 of this Article or is described in paragraph 3 or 4 of this Article, has a Related Entity or branch that operates in a jurisdiction that prevents such Related Entity or branch from fulfilling the requirements of a participating FFI or deemed-compliant FFI for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, such Norwegian Financial Institution shall continue to be in compliance with the terms of this Agreement and shall continue to be treated as a deemed-compliant FFI or exempt beneficial owner for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, provided that:

  • a) the Norwegian Financial Institution treats each such Related Entity or branch as a separate Nonparticipating Financial Institution for purposes of all the reporting and withholding requirements of this Agreement and each such Related Entity or branch identifies itself to withholding agents as a Nonparticipating Financial Institution;

  • b) each such Related Entity or branch identifies its U.S. accounts and reports the information with respect to those accounts as required under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code to the extent permitted under the relevant laws pertaining to the Related Entity or branch; and

  • c) such Related Entity or branch does not specifically solicit U.S. accounts held by persons that are not resident in the jurisdiction where such Related Entity or branch is located or accounts held by Nonparticipating Financial Institutions that are not established in the jurisdiction where such branch or Related Entity is located, and such branch or Related Entity is not used by the Norwegian Financial Institution or any other Related Entity to circumvent the obligations under this Agreement or under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, as appropriate.

 • 6. Coordination of Timing.

  Notwithstanding paragraphs 3 and 5 of Article 3:

  • a) Norway shall not be obligated to obtain and exchange information with respect to a calendar year that is prior to the calendar year with respect to which similar information is required to be reported to the IRS by participating FFIs pursuant to relevant U.S. Treasury regulations;

  • b) Norway shall not be obligated to begin exchanging information prior to the date by which participating FFIs are required to report similar information to the IRS under relevant U.S. Treasury regulations;

  • c) the United States shall not be obligated to obtain and exchange information with respect to a calendar year that is prior to the first calendar year with respect to which Norway is required to obtain and exchange information; and

  • d) the United States shall not be obligated to begin exchanging information prior to the date by which Norway is required to begin exchanging information.

 • 7. Coordination of Definitions with U.S. Treasury Regulations.

  Notwithstanding Article 1 and the definitions provided in the Annexes to this Agreement, in implementing this Agreement Norway may use, and may permit Norwegian Financial Institutions to use, a definition in relevant U.S. Treasury Regulations in lieu of a corresponding definition in this Agreement, provided that such application would not frustrate the purposes of this Agreement.

Article 5

Collaboration on Compliance and Enforcement

 • 1. Minor and Administrative Errors.

  Subject to any further terms set forth in a competent authority agreement executed pursuant to paragraph 6 of Article 3, a Competent Authority can make an inquiry directly to a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction where it has reason to believe that administrative errors or other minor errors may have led to incorrect or incomplete information reporting or resulted in other infringements of this Agreement. The competent authority agreement may provide that a Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority makes such an inquiry of a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction regarding the Reporting Financial Institution’s compliance with the conditions set forth in this Agreement.

 • 2. Significant Non-compliance.

  • a) A Competent Authority shall notify the Competent Authority of the other Party when the first-mentioned Competent Authority has determined that there is significant non-compliance with the obligations under this Agreement with respect to a Reporting Financial Institution in the other jurisdiction. The Competent Authority of such other Party shall apply its domestic law (including applicable penalties) to address the significant non-compliance described in the notice.

  • b) If, in the case of a Reporting Norwegian Financial Institution, such enforcement actions do not resolve the non-compliance within a period of 18 months after notification of significant non-compliance is first provided, the United States shall treat the Reporting Norwegian Financial Institution as a Nonparticipating Financial Institution. The IRS shall make available a list of all Reporting Norwegian Financial Institutions and other Partner Jurisdiction Financial Institutions that are treated as Nonparticipating Financial Institutions pursuant to this paragraph.

 • 3. Reliance on Third Party Service Providers.

  Each Party may allow Reporting Financial Institutions to use third party service providers to fulfill the obligations imposed on them by a Party, as contemplated in this Agreement, but these obligations shall remain the responsibility of the Reporting Financial Institutions.

 • 4. Prevention of Avoidance.

  The Parties shall implement as necessary requirements to prevent Financial Institutions from adopting practices intended to circumvent the reporting required under this Agreement.

Article 6

Mutual Commitment to Continue to Enhance the Effectiveness of Information Exchange and Transparency

 • 1. Reciprocity.

  The Government of the United States acknowledges the need to achieve equivalent levels of reciprocal automatic information exchange with Norway. The Government of the United States is committed to further improve transparency and enhance the exchange relationship with Norway by pursuing the adoption of regulations and advocating and supporting relevant legislation to achieve such equivalent levels of reciprocal automatic exchange.

 • 2. Treatment of Passthru Payments and Gross Proceeds.

  The Parties are committed to work together, along with other partners, to develop a practical and effective alternative approach to achieve the policy objectives of foreign passthru payment and gross proceeds withholding that minimizes burden.

 • 3. Development of Common Reporting and Exchange Model.

  The Parties are committed to working with other partners and the Organisation for Economic Co-operation and Development on adapting the terms of this Agreement to a common model for automatic exchange of information, including the development of reporting and due diligence standards for financial institutions.

 • 4. Documentation of Accounts Maintained as of January 1, 2014.

  With respect to Reportable Accounts that are Preexisting Accounts maintained by a Reporting Financial Institution:

  • a) The United States commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting U.S. Financial Institutions to obtain and report the Norwegian TIN of each Account Holder of a Norwegian Reportable Account as required pursuant to subparagraph 2 b)(1) of Article 2; and

  • b) Norway commits to establish, by January 1, 2017, for reporting with respect to 2017 and subsequent years, rules requiring Reporting Norwegian Financial Institutions to obtain the U.S. TIN of each Specified U.S. Person as required pursuant to subparagraph 2 a)(1) of Article 2.

Article 7

Consistency in the Application of FATCA to Partner Jurisdictions

 • 1. Norway shall be granted the benefit of any more favorable terms under Article 4 or Annex I of this Agreement relating to the application of FATCA to Norwegian Financial Institutions afforded to another Partner Jurisdiction under a signed bilateral agreement pursuant to which the other Partner Jurisdiction commits to undertake the same obligations as Norway described in Articles 2 and 3 of this Agreement, and subject to the same terms and conditions as described therein and in Articles 5 through 9 of the Agreement.

 • 2. The United States shall notify Norway of any such more favorable terms and shall apply such more favorable terms automatically under this Agreement as if they were specified in this Agreement and effective as of the date of the entry into force of the agreement incorporating the more favorable terms.

Article 8

Consultations and Amendments

 • 1. In case any difficulties in the implementation of this Agreement arise, either Party may request consultations to develop appropriate measures to ensure the fulfillment of this Agreement.

 • 2. This Agreement may be amended by written mutual consent of the Parties. Unless otherwise agreed upon, such an amendment shall enter into force on the date of signature by both Parties.

Article 9

Annexes

The Annexes form an integral part of this Agreement.

Article 10

Term of Agreement

 • 1. The Parties shall notify each other in writing when their necessary internal procedures for entry into force have been completed. The Agreement shall enter into force on the date of the later of such written notifications, and shall continue in force until terminated.

 • 2. Either Party may terminate the Agreement by giving notice of termination in writing to the other Party. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of 12 months after the date of the notice of termination.

 • 3. The Parties shall, prior to December 31, 2016, consult in good faith to amend this Agreement as necessary to reflect progress on the commitments set forth in Article 6.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Oslo, in duplicate, in the Norwegian and English languages, both texts being equally authentic, this 15th day of April, 2013.

For the Government of the Kingdom of Norway:

For the Government of The United States of America:

Sigbjørn Johnsen

Barry B. White

Annex I

Due diligence obligations for identifying and reporting on U.S. Reportable Accounts and on payments to certain Nonparticipating Financial Institutions

I. General

 • A. Norway shall require that Reporting Norwegian Financial Institutions apply the due diligence procedures contained in this Annex I to identify U.S. Reportable Accounts and accounts held by Nonparticipating Financial Institutions.

 • B. For purposes of the Agreement:

  • 1. All dollar amounts shall be read to include the equivalent in other currencies.

  • 2. The balance or value of an account shall be determined as of the last day of the calendar year or other appropriate reporting period.

  • 3. Where a balance or value threshold is to be determined as of the last day of a calendar year under this Annex I, the relevant balance or value shall be determined as of the last day of the reporting period that ends with or within that calendar year.

  • 4. Subject to paragraph II E 1, an account shall be treated as a U.S. Reportable Account beginning as of the date it is identified as such pursuant to the due diligence procedures in this Annex I.

  • 5. Unless otherwise provided, information with respect to a U.S. Reportable Account shall be reported annually in the calendar year following the year to which the information relates.

 • C. As an alternative to the procedures described in each section of this Annex I, Norway may allow its Reporting Norwegian Financial Institutions to rely on the procedures described in relevant U.S. Treasury Regulations to establish whether an account is a U.S. Reportable Account or an account held by a Nonparticipating Financial Institution.

II. Preexisting Individual Accounts.

The following rules and procedures apply for identifying U.S. Reportable Accounts among Preexisting Accounts held by individuals (“Preexisting Individual Accounts”).

 • A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified, or Reported.

  Unless the Reporting Norwegian Financial Institution elects otherwise, where the implementing rules in Norway provide for such an election, the following accounts are not required to be reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts:

  • 1. Subject to subparagraph E 2 of this section, Preexisting Individual Accounts with a balance or value that does not exceed $50,000 as of December 31, 2013.

  • 2. Subject to subparagraph E 2 of this section, Preexisting Individual Accounts that are Cash Value Insurance Contracts and Annuity Contracts with a balance or value of $250,000 or less as of December 31, 2013.

  • 3. Preexisting Individual Accounts that are Cash Value Insurance Contracts or Annuity Contracts, provided the law or regulations of Norway or the United States effectively prevents the sale of Cash Value Insurance Contracts or Annuity Contracts to U.S. residents, such as if the relevant Financial Institution does not have the required registration under U.S. law, and the law of Norway requires reporting or withholding with respect to insurance products held by residents of Norway.

  • 4. Any Depository Account with a balance or value of $50,000 or less.

 • B. Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value as of December 31, 2013, that Exceeds $50,000 ($250,000 for a Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract), But Does Not Exceed $1,000,000 (“Lower Value Accounts”)

  • 1. Electronic Record Search.

   The Reporting Norwegian Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Norwegian Financial Institution for any of the following U.S. indicia:

   • a) Identification of the Account Holder as a U.S. citizen or resident;

   • b) Unambiguous indication of a U.S. place of birth;

   • c) Current U.S. mailing or residence address (including a U.S. post office box or U.S. “in-care-of” address);

   • d) Current U.S. telephone number;

   • e) Standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States;

   • f) Currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address; or

   • g) An “in-care-of” or “hold mail” address that is the sole address the Reporting Norwegian Financial Institution has on file for the Account Holder. In the case of a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account, an “in-care-of” address outside the United States shall not be treated as U.S. indicia.

  • 2. If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B 1 of this section are discovered in the electronic search, then no further action is required until there is a change in circumstances described in subparagraph C 2 of this section with respect to the account that results in one or more U.S. indicia being associated with the account.

  • 3. If any of the U.S. indicia in subparagraph B 1 of this section are discovered in the electronic search, then the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it elects to apply subparagraph B 4 of this section and one of the exceptions in such subparagraph applies with respect to that account.

  • 4. Notwithstanding a finding of U.S. indicia under subparagraph B 1 of this section, a Reporting Norwegian Financial Institution is not required to treat an account as a U.S. Reportable Account if:

   • a) Where Account Holder information unambiguously indicates a U.S. place of birth, the Reporting Norwegian Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:

    • (1) a self-certification that the Account Holder is neither a U.S. citizen nor a U.S. resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form);

    • (2) a non-U.S. passport or other government-issued identification evidencing the Account Holder’s citizenship or nationality in a country other than the United States; and

    • (3) a copy of the Account Holder’s Certificate of Loss of Nationality of the United States or a reasonable explanation of:

     • (a) the reason the Account Holder does not have such a certificate despite renouncing U.S. citizenship; or

     • (b) the reason the Account Holder did not obtain U.S. citizenship at birth.

   • b) Where Account Holder information contains a current U.S. mailing or residence address, or one or more U.S. telephone numbers that are the only telephone numbers associated with the account, the Reporting Norwegian Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:

    • (1) a self-certification that the Account Holder is not a U.S. citizen or resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and

    • (2) a non-U.S. passport or other government-issued identification evidencing the Account Holder’s citizenship or nationality in a country other than the United States.

   • c) Where Account Holder information contains standing instructions to transfer funds to an account maintained in the United States, the Reporting Norwegian Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:

    • (1) a self-certification that the Account Holder is not a U.S. citizen or resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); and

    • (2) documentary evidence, as defined in paragraph VI D of this Annex I, establishing the Account Holder’s non-U.S. status.

   • d) Where Account Holder information contains a currently effective power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address, has an “in care of” address or “hold mail” address that is the sole address identified for the account holder, or has one or more U.S. telephone numbers (if a non-U.S. telephone number is also associated with the account), the Reporting Norwegian Financial Institution obtains or has previously reviewed and maintains a record of:

    • (1) a self-certification that the Account Holder is not a U.S. citizen or resident for tax purposes (which may be on an IRS Form W-8 or other similar agreed form); or

    • (2) documentary evidence, as defined in paragraph VI D of this Annex I, establishing the Account Holder’s non-U.S. status.

 • C. Additional Procedures Applicable to Preexisting Individual Accounts That Are Lower Value Accounts

  • 1. Review of Preexisting Individual Accounts that are Lower Value Accounts for U.S. indicia must be completed by December 31, 2015.

  • 2. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Individual Account that is a Lower Value Account that results in one or more U.S. indicia described in subparagraph B 1 of this section being associated with the account, then Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless subparagraph B 4 of this section applies.

  • 3. Except for Depository Accounts described in subparagraph A 4 of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U.S. Reportable Account under this section shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent years, unless the account holder ceases to be a Specified U.S. Person.

 • D. Enhanced Review Procedures for Preexisting Individual Accounts With a Balance or Value That Exceeds $1,000,000 as of December 31, 2013, or December 31 of Any Subsequent Year (“High-Value Accounts”)

  • 1. Electronic Record Search.

   The Reporting Norwegian Financial Institution must review electronically searchable data maintained by the Reporting Norwegian Financial Institution for any of the U.S. indicia identified in subparagraph B 1 of this section.

  • 2. Paper Record Search.

   If the Reporting Norwegian Financial Institution’s electronically searchable databases include fields for and capture all of the information identified in subparagraph D 3 of this section, then no further paper record search is required. If the electronic databases do not capture all of this information, then with respect to High Value Accounts, the Reporting Norwegian Financial Institution must also review the current customer master file and, to the extent not contained in the current customer master file, the following documents associated with the account and obtained by the Reporting Norwegian Financial Institution within the last five years for any of the U.S. indicia identified in subparagraph B 1 of this section:

   • a) the most recent documentary evidence collected with respect to the account;

   • b) the most recent account opening contract or documentation;

   • c) the most recent documentation obtained by the Reporting Norwegian Financial Institution pursuant to AML/KYC Procedures or for other regulatory purposes;

   • d) any power of attorney or signature authority forms currently in effect; and

   • e) any standing instructions to transfer funds currently in effect.

  • 3. Exception Where Databases Contain Sufficient Information.

   A Reporting Norwegian Financial Institution is not required to perform the paper record search described in subparagraph D 2 of this section if the Reporting Norwegian Financial Institution’s electronically searchable information includes the following:

   • a) the Account Holder’s nationality or residence status;

   • b) the Account Holder’s residence address and mailing address currently on file with the Reporting Norwegian Financial Institution;

   • c) the Account Holder’s telephone number(s) currently on file, if any, with the Reporting Norwegian Financial Institution;

   • d) whether there are standing instructions to transfer funds in the account to another account (including an account at another branch of the Reporting Norwegian Financial Institution or another Financial Institution);

   • e) whether there is a current “in care of” address or “hold mail” address for the Account Holder; and

   • f) whether there is any power of attorney or signatory authority for the account.

  • 4. Relationship Manager Inquiry for Actual Knowledge.

   In addition to the electronic and paper record searches described above, the Reporting Norwegian Financial Institution must treat as U.S. Reportable Accounts any High Value Accounts assigned to a relationship manager (including any accounts aggregated with such account) if the relationship manager has actual knowledge that the Account Holder is a Specified U.S. Person.

  • 5. Effect of Finding U.S. Indicia

   • a) If none of the U.S. indicia listed in subparagraph B 1 of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, and the account is not identified as held by a Specified U.S. Person in subparagraph D 4 of this section, then no further action is required until there is a change in circumstances described in subparagraph E 4 of this section.

   • b) If any of the U.S. indicia listed in subparagraph B 1 of this section are discovered in the enhanced review of High Value Accounts described above, or if there is a subsequent change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless subparagraph B 4 of this section applies.

   • c) Except for Depository Accounts described in paragraph A 4 of this section, any Preexisting Individual Account that has been identified as a U.S. Reportable Account under this section shall be treated as a U.S. Reportable Account in all subsequent years, unless the Account Holder ceases to be a Specified U.S. Person.

 • E. Additional Procedures Applicable to High Value Accounts

  • 1. If a Preexisting Individual Account is a High Value Account as of December 31, 2013, the Reporting Norwegian Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this section with respect to such account by December 31, 2014. If based on this review such account is identified as a U.S. Reportable Account, the Reporting Norwegian Financial Institution must report the required information about such account with respect to 2013 and 2014 in the first report on the Account. For all subsequent years, information about the account should be reported on an annual basis.

  • 2. If a Preexisting Individual Account is not a High Value Account as of December 31, 2013, but becomes a High Value Account as of the last day of a subsequent calendar year, the Reporting Norwegian Financial Institution must complete the enhanced review procedures described in paragraph D of this section with respect to such account within six months after the last day of the calendar year in which the account becomes a High Value Account. If based on this review such account is identified as a U.S. Reportable Account, the Reporting Norwegian Financial Institution must report the required information about such account with respect to the year in which it is identified as a U.S. Reportable Account and subsequent years on an annual basis.

  • 3. Once a Reporting Norwegian Financial Institution applies the enhanced review procedures set forth above to a High Value Account, the Reporting Norwegian Financial Institution shall not be required to re-apply such procedures, other than the relationship manager inquiry in subparagraph D 4 of this section, to the same High Value Account in any subsequent year.

  • 4. If there is a change of circumstances with respect to a High Value Account that results in one or more U.S. indicia described in subparagraph B 1 of this section being associated with the account, then the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless subparagraph B 4 of this section applies.

  • 5. A Reporting Norwegian Financial Institution must implement procedures to ensure that a relationship manager identifies any change in circumstances of an account. For example, if a relationship manager is notified that the Account Holder has a new mailing address in the United States, the Reporting Norwegian Financial Institution shall be required to treat the new address as a change in circumstances and shall be required to obtain the appropriate documentation from the Account Holder.

III. New Individual Accounts.

The following rules and procedures apply for identifying U.S. Reportable Accounts among accounts held by individuals and opened on or after January 1, 2014 (“New Individual Accounts”).

 • A. Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported.

  Unless the Reporting Norwegian Financial Institution elects otherwise where the implementing rules in Norway provide for such an election:

  • 1. A New Individual Account that is a Depository Account is not required to be reviewed, identified, or reported as a U.S. Reportable Account unless the account balance exceeds $50,000 at the end of any calendar year or other appropriate reporting period.

  • 2. A New Individual Account that is a Cash Value Insurance Contract is not required to be reviewed, identified, or reported as a U.S. Reportable Account unless the Cash Value exceeds $50,000 at the end of any calendar year or other appropriate reporting period.

 • B. Other New Individual Accounts.

  With respect to New Individual Accounts not described in paragraph A of this section, upon account opening, (or within 90 days after the end of the calendar year in which the account ceases to be described in paragraph A of this section), the Reporting Norwegian Financial Institution must obtain a self-certification which may be part of the account opening documentation, that allows the Reporting Norwegian Financial Institution to determine whether the Account Holder is resident in the United States for tax purposes (for this purpose, a U.S. citizen is considered to be resident in the United States for tax purposes, even if the Account Holder is also a tax resident of another country) and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the Reporting Norwegian Financial Institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to AML/KYC Procedures.

 • C. If the self-certification establishes that the Account Holder is resident in the United States for tax purposes, the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account and obtain a self-certification that includes the Account Holder’s U.S. TIN (which may be an IRS Form W-9 or other similar agreed form).

 • D. If there is a change of circumstances with respect to a New Individual Account that causes the Reporting Norwegian Financial Institution to know or have reason to know that the original self-certification is incorrect or unreliable, the Reporting Norwegian Financial Institution cannot rely on the original self-certification and must obtain a valid self-certification that establishes whether the Account Holder is a U.S. citizen or resident for U.S. tax purposes. If the Reporting Norwegian Financial Institution is unable to obtain a valid self-certification, the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account.

IV. Preexisting Entity Accounts.

The following rules and procedures apply for purposes of identifying U.S. Reportable Accounts and accounts held by a Nonparticipating Financial Institutions among Preexisting Accounts held by entities (“Preexisting Entity Accounts”).

 • A. Entity Accounts Not Required to Be Reviewed, Identified or Reported.

  Unless the Reporting Norwegian Financial Institution elects otherwise, where the implementing rules in Norway provide for such an election, Preexisting Entity Accounts with account balances that do not exceed $250,000 as of December 31, 2013, are not required to be reviewed, identified, or reported as U.S. Reportable Accounts until the account balance exceeds $1,000,000.

 • B. Entity Accounts Subject to Review.

  Preexisting Entity Accounts that have an account balance or value that exceeds $250,000 as of December 31, 2013, and Preexisting Entity Accounts that initially do not exceed $250,000 but the account balance of which later exceeds $1,000,000 must be reviewed in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this section.

 • C. Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required.

  With respect to Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section, only accounts that are held by one or more entities that are Specified U.S. Persons, or by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U.S. citizens or residents shall be treated as U.S. Reportable Accounts. In addition, accounts held by Nonparticipating Financial Institutions shall be treated as accounts for which aggregate payments as described in paragraph 1 b) of Article 4 of the Agreement are reported to the Norwegian Competent Authority.

 • D. Review Procedures for Identifying Entity Accounts With Respect to Which Reporting is Required.

  For Preexisting Entity Accounts described in paragraph B of this section, the Reporting Norwegian Financial Institution must apply the following review procedures to determine whether the account is held by one or more Specified U.S. Persons, by Passive NFFEs with one or more Controlling Persons who are U.S. citizens or residents, or by a Nonparticipating Financial Institution:

  • 1. Determine Whether the Entity is a Specified U.S. Person.

   • a) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Entity Account Holder is a U.S. Person. For this purpose, information indicating that the entity is a U.S. Person includes a U.S. place of incorporation or organization, or a U.S. address.

   • b) If the information indicates that the Entity Account Holder is a U.S. Person, the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account unless it obtains a self-certification from the Account Holder (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or a similar agreed form), or reasonably determines based on information in its possession or that is publicly available, that the Account Holder is not a Specified U.S. Person.

  • 2. Determine Whether a Non-U.S. Entity is a Financial Institution.

   • a) Review information maintained for regulatory or customer relationship purposes (including information collected pursuant to AML/KYC Procedures) to determine whether the information indicates that the Entity Account Holder is a Financial Institution.

   • b) If the information indicates that the Entity Account Holder is a Financial Institution, then the account is not a U.S. Reportable Account.

  • 3. Determine Whether a Financial Institution is a Nonparticipating Financial Institution Payments to Which Are Subject to Aggregate Reporting Under Paragraph 1 b) of Article 4 of the Agreement.

   • a) Subject to subparagraph b) of this paragraph, if the Account Holder is a Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution, then no further review, identification, or reporting is required with respect to the account.

   • b) A Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution shall be treated as a Nonparticipating Financial Institution if it is identified as such by the IRS pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the Agreement.

   • c) If the Account Holder, is not a Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution, then the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the entity as a Nonparticipating Financial Institution payments to which are reportable under paragraph 1 b) of Article 4 of the Agreement, unless the Reporting Norwegian Financial Institution:

    • (1) Obtains a self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or similar agreed form) from the entity that it is a certified deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; or

    • (2) In the case of a participating FFI or registered deemed-compliant FFI, verifies the entity’s FATCA identifying number on a published IRS FFI list.

  • 4. Determine Whether an Account Held by an NFFE Is a U.S. Reportable Account.

   With respect to an Account Holder of a Preexisting Entity Account that is not identified as either a U.S. Person or a Financial Institution, the Reporting Norwegian Financial Institution must identify (i) whether the entity has Controlling Persons; (ii) whether the entity is a Passive NFFE; and (iii) whether any of the Controlling Persons of the entity is a citizen or resident of the United States. In making these determinations the Reporting Norwegian Financial Institution should follow the guidance in subparagraphs a) through d) of this paragraph in the order most appropriate under the circumstances.

   • a) For purposes of determining the Controlling Persons of an entity, a Reporting Norwegian Financial Institution may rely on information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures.

   • b) For purposes of determining whether the entity is a Passive NFFE, the Reporting Norwegian Financial Institution must obtain a self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the Account Holder to establish its status, unless it has information in its possession or that is publicly available, based on which it can reasonably determine that the entity is an Active NFFE.

   • c) For purposes of determining whether a Controlling Person of a Passive NFFE is a citizen or resident of the United States for tax purposes, a Reporting Norwegian Financial Institution may rely on:

    • (1) Information collected and maintained pursuant to AML/KYC Procedures in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance that does not exceed $1,000,000; or

    • (2) A self-certification (which may be on an IRS Form W-8 or W-9, or on a similar agreed form) from the Account Holder or such Controlling Person in the case of a Preexisting Entity Account held by one or more NFFEs with an account balance that exceeds $1,000,000.

   • d) If any Controlling Person of a Passive NFFE is a citizen or resident of the United States, the account shall be treated as a U.S. Reportable Account.

 • E. Timing of Review and Additional Procedures Applicable to Preexisting Entity Accounts

  • 1. Review of Preexisting Entity Accounts with an account balance or value that exceeds $250,000 as of December 31, 2013, must be completed by December 31, 2015.

  • 2. Review of Preexisting Entity Accounts with a balance or value that does not exceed $250,000 as of December 31, 2013, but exceeds $1,000,000 as of December 31 of a subsequent year, must be completed within six months after the end of the calendar year in which the account balance exceeds $1,000,000.

  • 3. If there is a change of circumstances with respect to a Preexisting Entity Account that causes the Reporting Norwegian Financial Institution to know or have reason to know that the self-certification or other documentation associated with an account is incorrect or unreliable, the Reporting Norwegian Financial Institution must re-determine the status of the account in accordance with the procedures set forth in paragraph D of this section.

V. New Entity Accounts.

The following rules and procedures apply to accounts held by entities and opened on or after January 1, 2014 (“New Entity Accounts”).

 • A. The Reporting Norwegian Financial Institution must determine whether the Account Holder is: (i) a Specified U.S. Person; (ii) a Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution; (iii) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; or (iv) an Active NFFE or Passive NFFE.

 • B. A Reporting Norwegian Financial Institution may determine that an Account Holder is an Active NFFE, a Norwegian Financial Institution, or other Partner Jurisdiction Financial Institution if the Reporting Norwegian Financial Institution reasonably determines that the entity has such status on the basis of information that is publicly available or in the possession of the Reporting Norwegian Financial Institution.

 • C. In all other cases, a Reporting Norwegian Financial Institution must obtain a self-certification from the Account Holder to establish the Account Holder’s status.

  • 1. If the Entity Account Holder is a Specified U.S. Person, the Reporting Norwegian Financial Institution must treat the account as a U.S. Reportable Account.

  • 2. If the Entity Account Holder is a Passive NFFE, the Reporting Norwegian Financial Institution must identify the Controlling Persons as determined under AML/KYC Procedures, and must determine whether any such person is a citizen or resident of the United States on the basis of a self-certification from the Account Holder or such person. If any such person is a citizen or resident of the United States, the account shall be treated as a U.S. Reportable Account.

  • 3. If the Entity Account Holder is: (i) a U.S. Person that is not a Specified U.S. Person; (ii) subject to subparagraph C 4 of this section, a Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution; (iii) a participating FFI, a deemed-compliant FFI, an exempt beneficial owner, or an excepted FFI, as those terms are defined in relevant U.S. Treasury Regulations; (iv) an Active NFFE; or (v) a Passive NFFE none of the Controlling Persons of which is a U.S. citizen or resident, then the account is not a U.S. Reportable Account and no reporting is required with respect to the account.

  • 4. If the Entity Account Holder is a Nonparticipating Financial Institution (including a Norwegian Financial Institution or other Partner Jurisdiction Financial Institution that is identified by the IRS as a Nonparticipating Financial Institution pursuant to paragraph 2 of Article 5 of the Agreement), then the account is not a U.S. Reportable Account, but payments to the Account Holder must be reported as contemplated in paragraph 1 b) of Article 4 of the Agreement.

VI. Special Rules and Definitions.

The following additional rules and definitions apply in implementing the due diligence procedures described above:

 • A. Reliance on Self-Certifications and Documentary Evidence.

  A Reporting Norwegian Financial Institution may not rely on a self-certification or documentary evidence if the Reporting Norwegian Financial Institution knows or has reason to know that the self-certification or documentary evidence is incorrect or unreliable.

 • B. Definitions.

  The following definitions apply for purposes of this Annex I.

  • 1. AML/KYC Procedures.

   “AML/KYC Procedures” means the customer due diligence procedures of a Reporting Norwegian Financial Institution pursuant to the anti-money laundering or similar requirements of Norway to which such Reporting Norwegian Financial Institution is subject.

  • 2. NFFE.

   An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations, and also includes any Non-U.S. Entity that is resident in Norway or other Partner Jurisdiction and that is not a Financial Institution.

  • 3. Passive NFFE.

   A “Passive NFFE” means any NFFE that is not (i) an Active NFFE; or (ii) a withholding foreign partnership or withholding foreign trust pursuant to relevant U.S. Treasury Regulations.

  • 4. Active NFFE.

   An “Active NFFE” means any NFFE that meets any of the following criteria:

   • a) Less than 50 percent of the NFFE’s gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;

   • b) The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;

   • c) The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory;

   • d) The NFFE is a non-U.S. government, a government of a U.S. Territory, an international organization, a non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;

   • e) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, and providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

   • f) The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution; provided, that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFFE;

   • g) The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

   • h) The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

   • i) The NFFE meets all of the following requirements:

    • i. It is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, or educational purposes;

    • ii. It is exempt from income tax in its country of residence;

    • iii. It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

    • iv. The applicable laws of the Entity’s country of residence or the Entity’s formation documents do not permit any income or assets of the Entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the Entity’s charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the Entity has purchased; and

    • v. The applicable laws of the Entity’s country of residence or the Entity’s formation documents require that, upon the Entity’s liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the Entity’s country of residence or any political subdivision thereof.

 • C. Account Balance Aggregation and Currency Translation Rules

  • 1. Aggregation of Individual Accounts.

   For purposes of determining the aggregate balance or value of accounts held by an individual, a Reporting Norwegian Financial Institution shall be required to aggregate all accounts maintained by the Reporting Norwegian Financial Institution, or Related Entities, but only to the extent that the Reporting Norwegian Financial Institution’s computerized systems link the accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number, and allow account balances to be aggregated. Each holder of a jointly held account shall be attributed the entire balance or value of the jointly held account for purposes of applying the aggregation requirements described in this paragraph.

  • 2. Aggregation of Entity Accounts.

   For purposes of determining the aggregate balance or value of accounts held by an Entity, a Reporting Norwegian Financial Institution shall be required to take into account all accounts held by Entities that are maintained by the Reporting Norwegian Financial Institution, or Related Entities, to the extent that the Reporting Norwegian Financial Institution’s computerized systems link the accounts by reference to a data element such as client number or taxpayer identification number and allow account balances to be aggregated.

  • 3. Special Aggregation Rule Applicable to Relationship Managers.

   For purposes of determining the aggregate balance or value of accounts held by a person to determine whether an account is a High Value Account, a Reporting Norwegian Financial Institution shall also be required, in the case of any accounts that a relationship manager knows or has reason to know are directly or indirectly owned, controlled, or established (other than in a fiduciary capacity) by the same person, to aggregate all such accounts.

  • 4. Currency Translation Rule.

   For purposes of determining the balance or value of accounts denominated in a currency other than the U.S. dollar, a Reporting Norwegian Financial Institution must convert the dollar threshold amounts described in this Annex I into such currency using a published spot rate determined as of the last day of the calendar year preceding the year in which the Reporting Norwegian Financial Institution is determining the balance or value.

 • D. Documentary Evidence.

  For purposes of this Annex I, acceptable documentary evidence includes any of the following:

  • 1. A certificate of residence issued by an appropriate tax official of the country in which the payee claims to be a resident.

  • 2. With respect to an individual, any valid identification issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality), that includes the individual’s name and is typically used for identification purposes.

  • 3. With respect to an Entity, any official documentation issued by an authorized government body (for example, a government or agency thereof, or a municipality) that includes the name of the Entity and either the address of its principal office in the country (or U.S. Territory) in which it claims to be a resident or the country (or U.S. Territory) in which the Entity was incorporated or organized.

  • 4. With respect to an account maintained in a jurisdiction with anti-money laundering rules that have been approved by the IRS in connection with a QI agreement (as described in relevant U.S. Treasury Regulations), any of the documents other than a Form W-8 or W-9 referenced in the jurisdiction’s attachment to the QI agreement for identifying individuals or entities.

  • 5. Any financial statement, third-party credit report, bankruptcy filing, or U.S. Securities and Exchange Commission report.

Annex II

Non-Reporting Norwegian Financial Institutions and Products

This Annex II may be updated by a mutual agreement entered into between the Competent Authorities of Norway and the United States: (1) to include additional entities, accounts, and products that present a low risk of being used by U.S. Persons to evade U.S. tax and that have similar characteristics to the entities, accounts, and products identified in this Annex II as of the date of entry into force of the Agreement; or (2) to remove entities, accounts, and products that, due to changes in circumstances, no longer present a low risk of being used by U.S. Persons to evade U.S. tax. Procedures for reaching such a mutual agreement may be included in the mutual agreement described in paragraph 6 of Article 3 of the Agreement.

I. Exempt Beneficial Owners.

The following categories of institutions are Non-Reporting Norwegian Financial Institutions that are treated as exempt beneficial owners for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code:

 • A. Governmental Entities

  The Norwegian Government, any political subdivision of the Norwegian Government or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing including the Government Pension Fund Global (GPFG).

 • B. Central Bank

  The Central Bank of Norway (Norges Bank) and any of its wholly owned subsidiaries.

 • C. International Organizations

  The office in Norway of any organization to which the Immunity and Privileges for International Organization Act of June 19, 1947 nr. 5 apply.

 • D. Retirement Funds

  Pension Funds regulated in chapter 7 of the Norwegian Insurance Activity Act of June 10, 2005 nr. 44 (pensjonskasser som regulert i kapittel 7 i forsikringsvirksomhetsloven);

  Private Pension Foundations established prior to 1968 and covered by paragraph 23 of section 16-2 of the Norwegian Defined Benefit Occupations Pension Act of March 24, 2000 nr. 16 (private pensjonsfond opprettet før 1968 og som er omfattet av foretakspensjonsloven) § 16-2 23. ledd); and

  Defined Contribution Pension Entities regulated in chapter 8 of the Norwegian Insurance Activity Act of June 10, 2005 nr. 44 (innskuddspensjonsforetak som regulert i kapittel 8 i forsikringsvirksomhetsloven ).

II. Deemed-Compliant Financial Institutions.

The following categories of institutions are Non-Reporting Norwegian Financial Institutions that are treated as deemed-compliant FFIs for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code:

 • A. Small Financial Institutions with Local Client Base

  A Norwegian Financial Institution that meets all of the following requirements:

  • a) The Financial Institution must be licensed and regulated under the laws of Norway;

  • b) The Financial Institution must have no fixed place of business outside Norway;

  • c) The Financial Institution must not solicit Account Holders outside Norway. For this purpose, a Financial Institution shall not be considered to have solicited Account Holders outside of Norway merely because it operates a website, provided that the website does not specifically indicate that the Financial Institution provides accounts or services to nonresidents or otherwise target or solicit U.S. customers;

  • d) The Financial Institution must be required under the tax laws of Norway to perform either information reporting or withholding of tax with respect to accounts held by residents of Norway;

  • e) At least 98 percent of the accounts by value provided by the Financial Institution must be held by residents (including residents that are entities) of Norway or another Member State of the European Union provided that Norway provides information on an automatic basis to the relevant Member State;

  • f) Subject to subparagraph 1 g), below, beginning on January 1, 2014, the Financial Institution does not maintain accounts for (i) any Specified U.S. Person who is not a resident of Norway (including a U.S. Person that was a resident of Norway when the account was opened but subsequently ceases to be a resident of Norway); (ii) a Nonparticipating Financial Institution; or (iii) any Passive NFFE with Controlling Persons who are U.S. citizens or residents;

  • g) On or before January 1, 2014, the Financial Institution must implement policies and procedures to monitor whether it provides any account held by a person described in subparagraph 1 f), and if such an account is discovered, the Financial Institution must report such account as though the Financial Institution were a Reporting Norwegian Financial Institution or close such account;

  • h) With respect to each account that is held by an individual who is not a resident of Norway or by an entity, and that is opened prior to the date that the Financial Institution implements the policies and procedures described in subparagraph 1 g), above, the Financial Institution must review those accounts in accordance with the procedures described in Annex I applicable to Preexisting Accounts to identify any U.S. Reportable Account or account held by a Nonparticipating Financial Institution, and must close any such accounts that were identified, or report on such accounts as though the Financial Institution were a Reporting Norwegian Financial Institution;

  • i) Each Related Entity of the Financial Institution must be incorporated or organized in Norway and must meet the requirements set forth in this paragraph; and

  • j) The Financial Institution must not have policies or practices that discriminate against opening or maintaining accounts for individuals who are Specified U.S. Persons and who are residents of Norway.

 • B. Certain Collective Investment Vehicles

  In the case of an Investment Entity that is a collective investment vehicle regulated under the laws of Norway:

 • a) if all of the interests in the collective investment vehicle (including debt interests in excess of $50,000) are held by or through one or more Financial Institutions that are not Nonparticipating Financial Institutions, such collective investment vehicle will be treated as a deemed-compliant FFI for purposes of section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code, and the reporting obligations of any Investment Entity (other than a Financial Institution through which interests in the collective investment vehicle are held) will be deemed fulfilled with respect to interests in the collective investment vehicle; or

 • b) if the collective investment vehicle is not described in paragraph a), consistent with paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, if the information required to be reported by the collective investment vehicle under the Agreement with respect to interests in the collective investment vehicle is reported by the collective investment vehicle or another Investment Entity, the reporting obligations of all other Investment Entities required to report with respect to the interests in the collective investment vehicle will be deemed fulfilled with respect to such interests.

 • C. Nonprofit Organizations

  Any charitable foundations, associations, funds, institutions or other entities exempt from taxation according to section 2-32 of the Norwegian Tax Act.

III. Exempt Products.

The following categories of accounts and products established in Norway and maintained by a Norwegian Financial Institution shall not be treated as Financial Accounts, and therefore shall not be U.S. Reportable Accounts or accounts held by a Nonparticipating Financial Institution, under the Agreement:

 • A. Certain Retirement Accounts or Products

  Tax Favorable Pension Schemes (and paid-up policies or pension assets certificates) covered by section 6-45 of the Norwegian Tax Act.

  Group Annuities covered by section 5-41 of the Norwegian Tax Act.

 • B. Certain Other Tax-Favorable Accounts or Products

  Property Savings Accounts for young people (boligsparing for ungdom)

Memorandum of Understanding

In connection with the signing on April 15, 2013 of the Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA (hereafter referred to as “the Agreement”), the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the United States of America have reached the following understandings concerning the Agreement:

It is understood that, in the case of securities registered in a Norwegian Central Securities Depository (Verdipapirsentralen) as defined in section 1-3 of the Norwegian Securities Register Act of July 5 2002, nr. 64 (Verdipapirregisterloven) that are held by or through one or more other Financial Institutions, the relevant Financial Accounts are to be treated as held by such other Financial Institutions, and such other Financial Institutions are to be responsible for any reporting required with respect to such Financial Accounts. Notwithstanding the foregoing, in accordance with paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, the Central Securities Depository may report on behalf of such other Financial Institutions.

In reference to paragraph 1 of Article 5 (direct inquiry by Competent Authority), it is understood that if a Financial Institution is prohibited by the law of the Party in which it is located from providing information directly to the Competent Authority of the other Party, such information should be provided to the Competent Authority of the other Party through the Competent Authority of the Party in which it is located. In such case, the Competent Authority that requested the information from the Financial Institution would notify the Competent Authority of the other Party of the request for such information.

In reference to paragraph 1 of Article 10 (Term of Agreement), the Government of the United States understands that the Government of Norway plans to present the Agreement to its parliament for its approval in 2013 and, to propose implementing legislation with the goal of having the Agreement enter into force by September 30, 2015. Based on this understanding, as of the date of signature of the Agreement, the United States Department of the Treasury intends to treat each Norwegian Financial Institution, as that term is defined in the Agreement, as complying with, and not subject to withholding under section 1471 of the U.S. Internal Revenue Code during such time as Norway is pursuing the necessary internal procedures for entry into force of the Agreement. The United States further understands that Norway’s Ministry of Finance intends to contact the United States Department of the Treasury as soon as it is aware that there might be a delay in the Norwegian internal approval process for entry into force of the Agreement such that Norway would not be able to provide its notification under paragraph 1 of Article 10 of the Agreement prior to September 30, 2015. If upon consultation with Norway, the United States receives credible assurances that such a delay is likely to be resolved in a reasonable period of time, the United States Department of the Treasury may decide to continue to apply FATCA to Norwegian Financial Institutions in the manner described above as long as the United States Department of the Treasury assesses that Norway is likely to be able to send its notification under paragraph 1 of Article 10 by September 30, 2016. It is understood that should the Agreement enter into force after September 30, 2015, any information that would have been reportable under the Agreement thereafter (and prior to its entry into force) had the Agreement been in force by September 30, 2015, is owed on the September 30 next following the date of entry into force.

In reference to paragraph B of Section I of Annex II

It is understood that International Organizations to which the Immunity and Privileges for International Organization Act of June 19, 1947 nr. 5 within the meaning of paragraph B of section I of Annex II include solely international organizations that are intergovernmental organizations, including supranational organizations.

This Memorandum becomes operative on the same date as the Agreement.

Signed at Oslo in the English language, this 15th day of April, 2013. A Norwegian language version is to be finalized between the participants at a later date

For the Government of the Kingdom of Norway

For the Government of the United States of America

Sigbjørn Johnsen

Barry B. White