Prop. 58 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike, undertegnet i Wien 16. september 2009

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 16. september 2009 ble det i Wien undertegnet en protokoll med tilleggsprotokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen med tilhørende protokoll og tilleggsprotokoll mellom Norge og Østerrike. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 4. september 2009. Ambassadør Jan Petersen undertegnet protokollen og tilleggsprotokollen på vegne av Norge, og statssekretær Andreas Schieder undertegnet på vegne av Østerrike.

Protokollen trer i kraft på den første dagen i den tredje måneden etter at den siste notifikasjon om at de nødvendige interne prosedyrer er gjennomført er mottatt, og skal ha virkning for skatteår som begynner 1. januar i året etter ikrafttredelsesåret. Tilleggsprotokollen skal utgjøre en integrert del av protokollen og trer i kraft og får virkning fra samme tidspunkt som protokollen. Gjeldende protokoll og tilleggsprotokoll, undertegnet i Wien 14. november, skal fortsatt gjelde for inntektsår forut for dette.