Prop. 85 S (2010–2011)

Utbygging og drift av Valemon

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Utbyggingsplanene for gass- og kondensatfeltet Valemonfeltet med tilhørende rørledninger er fremmet av operatøren Statoil Petroleum AS (Statoil) på vegne av rettighetshaverne, som er Statoil (64,28 pst.), Petoro AS1 (30 pst.), Enterprise Oil Norge AS2 (3,23 pst.) og Total E&P Norge AS (2,5 pst.).

Valemon ligger i den nordlige delen av Nordsjøen om lag 10 kilometer vest for Kvitebjørn. Produksjonsstart er planlagt til 4. kvartal 2014. Operatørens anslag for utvinnbare reserver er 26,3 milliarder Sm3 gass, 4,9 millioner Sm3 stabilisert kondensat og 1,3 millioner tonn NGL. Samlet tilsvarer dette 206 millioner fat oljeekvivalenter. Det er stor usikkerhet knyttet til reserveanslaget.

Utbyggingsløsningen med en produksjonsplattform er vurdert av Oljedirektoratet og operatøren som det beste alternativet. Plattformen vil ha anlegg for delvis prosessering av gassen. Rikgassen kan eksporteres via Heimdal til enten Storbritannia eller kontinentet. Kondensatet vil bli sendt til Kvitebjørn og videre til Mongstad. Produsert vann vil injiseres i Utsiraformasjonen. Valemon vil ved normal drift være ubemannet og styres fra Kvitebjørn. Plattformen vil være tilrettelagt for innfasing av andre funn i området.

Investeringene knyttet til Valemon er anslått til 19,6 milliarder kroner. Beregnet nåverdi etter skatt er på 3,4 milliarder 2010-kroner3. Balanseprisen for olje er på 49 USD/fat gitt en 7 pst. diskonteringsrente.

Det er gjennomført en konsekvensutredning for Valemon. Konsekvensutredningen har ikke avdekket forhold som tilsier at prosjektet ikke bør gjennomføres eller at det bør iverksettes avbøtende tiltak utover de som ligger til grunn i utbyggingsplanen.

Kraft fra land til Valemonfeltet er vurdert, men høye tiltakskostnader gjør en slik løsning uhensiktsmessig. Kraftbehovet til Valemon vil i en første fase bli dekket fra Kvitebjørnplattformen. Etter om lag fem års drift vil det være behov for en kompressor på Valemon. Det planlegges installert en gassturbin på plattformen for å drive kompressoren. Det stilles vilkår om at operatøren utreder om kabelen mellom Kvitebjørn og Valemon bør dimensjoneres slik at den har kapasitet til å dekke hele Valemons framtidige kraftbehov fra oppstart av feltet.

Rikgassen fra Valemon vil transporteres i et nytt rør som knyttes opp mot den eksisterende rørledningen fra Huldra til Heimdal. Produksjonskapasiteten på Valemon er høyere enn kapasiteten i dette røret. Gassco vil foreta en vurdering av transportløsning for volumene det ikke er plass til i rørledningen. I vurderingene vil også andre mulige transportløsninger for funn og prospekter i området utover Valemon inkluderes. Rettighetshaverne i Valemon bør søke avtaleløsninger med Heimdal og andre avtaleparter som gjør det mulig på sikt å inkludere basisvolumene for Valemon i en eventuell større områdeløsning.

Prosjektet kan bli gjennomført innenfor akseptable rammer med hensyn til sikkerhet, arbeidsmiljø, det ytre miljø og fiskeriinteresser.

Budsjettmessige konsekvenser for SDØE

Utbyggingen av Valemonfeltet vil ifølge informasjon fra operatøren medføre om lag 614 mill. kroner i investeringer og om lag 9,5 millioner kroner i kalkulatoriske renter for SDØE i inneværende år. Det er dekning for disse kostnadene i gjeldende budsjett, jf. Prop. 1 S (2010-2011) og Innst. 9 S (2010-2011), henholdsvis kap. 2440 post 30 og kap. 5440 post 24.5.

Fotnoter

1.

Petoro AS er rettighetshaver for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

2.

A/S Norske Shell.

3.

Operatøren har lagt til grunn en oljepris på 75 USD/fat, en valutakurs på 6 NOK/USD og en diskonteringsrente på 7 prosent.
Til dokumentets forside