Prop. 91 L (2010–2011)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden