Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S Tillegg 1 (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 Endring av Prop. 1 S (2018–2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes det forslag om å endre to bevilgningsforslag i Prop. 1 S (2018–2019) for Samferdselsdepartementet.

Endringsforslagene i proposisjonen omfatter bevilgningsforslag under kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog og post 71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold. Forslagene innebærer samlet sett et uendret bevilgnings- og aktivitetsnivå under kap. 1352 Jernbanedirektoratet.

Bakgrunnen for forslaget er at inntekter til Bane NOR vil redusere behovet for statlige bevilgninger til kjøp av infrastrukturtjenester, men øke behovet til kjøp av persontransport med tog.

Som det går frem av omtalen i Prop. 1 S (2017–2018), side 158, tilfaller inntekter som tidligere tilfalt staten ved Jernbaneverket og var en del av statsbudsjettet, etter gjennomføringen av jernbanereformen, Bane NOR SF direkte. Det er i forslaget til utgiftsbevilgning tatt hensyn til Bane NORs inntekter.

Jernbaneforskriften § 6-1 pålegger infrastrukturforvalter (Bane NOR) å fastsette og innkreve avgifter. Gjeldende regler om innføring av infrastrukturavgifter ble fastsatt i 2002 på bakgrunn av forpliktelser etter EØS-avtalen, men med visse unntak (godstog med aksellast over 25 tonn og bruk av Gardermobanen), ble det ikke krevd inn avgifter frem til 2017. I forbindelse med jernbanereformen er det lagt opp til en gradvis økning av kjøreveisavgiften og betaling fra togselskapene for tilleggstjenester. Bane NOR har med bakgrunn i dette utarbeidet en implementeringsplan for infrastrukturavgifter.

For togtjenester som staten ved Jernbanedirektoratet kjøper, kompenseres togselskapene for ev. endringer i avgiftene.