Prop. 35 L (2017–2018)

Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)

Proposisjonen omhandler endringer i legemiddelloven. Det foreslås endringer i lovens hjemler for gebyr og avgifter, samt en begrensning i adgangen til å klage over vedtak om forhåndsgodkjent (generell) refusjon for legemidler. Forslagene til endringer i gebyr- og avgiftshjemlene innebærer språklig tilpasning, noe omstrukturering i loven og oppheving av hjemler som ikke benyttes, samt formålsangivelser tilpasset Statens legemiddelverks nåværende oppgaver. Dette vil bringe hjemlenes utforming i tråd med Finansdepartementets rundskriv R-112/15 (Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering). Spørsmål om størrelsen på gebyr og avgifter behandles ikke i proposisjonen. Forslaget om begrensning i klageadgangen over vedtak om forhåndsgodkjent refusjon for legemidler, innebærer at klageinstansen i klagebehandlingen bare kan prøve lovmessigheten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget