Prop. 42 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2020. Under programområde 10 Helse og omsorg fremmes det forslag om å redusere utgiftene med 4 155,9 mill. kroner. Inntektene foreslås redusert med 53,6 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helse-tjenester fremmes det, på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret, forslag om å øke utgiftene med netto 289,5 mill. kroner.

Til dokumentets forside