Prop. 44 L (2021–2022)

Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Regjeringen foreslår en midlertidig stønadsordning for å kompensere husholdninger som følge av ekstraordinært høye strømutgifter. Strømprisene har i den siste delen av 2021 vært svært høye, særlig i sørlige deler av landet. Det har gitt en betydelig økning i husholdningenes strømutgifter. Det er sannsynlig at strømprisene kan bli liggende på et høyt nivå også et stykke utover i 2022. Formålet med proposisjonen er å avhjelpe de økonomiske konsekvensene dette har eller vil kunne få, for husholdninger i hele landet.

I proposisjonen foreslår regjeringen en midlertidig lov som legger de rettslige rammene for en ordning der staten gir økonomisk stønad til husholdninger som er tilknyttet strømnettet, som følge av ekstraordinære strømutgifter. I tillegg fremmer regjeringen en egen proposisjon med bevilgningsforslag om at staten skal finansiere stønadsordningen.

Siktemålet er at ordningen skal tre i kraft med virkning for strømforbruket i desember 2021, som vil havne på husholdningenes strømfaktura i januar 2022. Det foreslås at ordningen gjelder strømforbruk til og med utløpet av mars 2022, det vil si med siste oppgjør på strømfaktura i april 2022. Ordningen foreslås innrettet slik at staten betaler for halvparten av husholdningens strømutgifter over et visst nivå, som beregnes ut fra gjennomsnittlig månedspris i elspot-markedet.

Det foreslås at ordningen administreres av nettselskapene, som skal sørge for at stønad så langt som mulig gis som et fradrag på strømregningen. Ansvaret for å forvalte ordningen foreslås lagt til Reguleringsmyndigheten for energi, som også vil føre nødvendig tilsyn med ordningen. Stønadsordningen er et målrettet tiltak for husholdninger, og foreslås derfor avgrenset mot andre kundegrupper slik som næringsvirksomhet eller fritidsboliger.

Ordningen har til formål å gi en reell utgiftsreduksjon for privatpersoner dersom strømprisene blir svært høye, samtidig som den ikke skal undergrave husholdningenes motivasjon til fortsatt effektiv energibruk. Det foreslås derfor at staten kun dekker en andel av strømutgiftene. Det foreslås også et øvre tak for hvor stort strømforbruk husholdningene i stønadsordningen skal få dekket.

Regjeringen foreslår at landbrukskunder inkluderes i ordningen. Det er ikke uvanlig at disse har strømforbruket fra våningshus og driftsbygninger registrert på samme måler. For disse kundene kan gårdsbruket i sin helhet være registrert i sluttbrukergruppe næring hos nettselskapene. Mange husholdninger som driver landbruksvirksomhet risikerer derfor å falle utenfor ordningen dersom ikke denne gruppen inkluderes.

Det foreslås en særskilt bestemmelse om prisregulering av fjernvarme, som etter energiloven er knyttet til prisen for elektrisk oppvarming.