Prop. 44 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel)

Proposisjonen omhandler endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Global oppvarming og økte nedbørsmengder på Svalbard har medført skader på adkomsttunnelen til Svalbard globale frøhvelv, som gjør at den må skiftes ut med en ny permanent, stabil og vanntett konstruksjon. Prosjektet foreslås i hovedsak finansiert over Kap. 2445 Statsbygg. I proposisjonen foreslås en oppstartsbevilgning på Kap. 2445, post 31 på 100 mill kroner for 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget