Proposisjoner til Stortinget

Prop. 52 L (2020–2021)

Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en midlertidig lov om endring i sameloven som vil gjøre det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige sametingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget