Rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom

Rambøll Management har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kartlegge strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge.

Rambøll Management har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kartlegge strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge.

Denne kartleggingen skal danne et kunnskapsgrunnlag for en tverrdepartemental arbeidsgruppe (bestående av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet)som er nedsatt for å vurdere det eksisterende rammeverket og mulig forbedringspotensiale i forhold til dette.

Dette skrivet utgjør endelig leveranse i kartleggingen. Hensikten er å gi en samlet fremstilling av følgende tre temaer:

  • En målgruppeanalyse: Hvem er målgruppen for denne kartleggingen? Aldersavgrensning, behov osv…
  • En analyse av eksisterende rammeverk; hvilke rettigheter har denne gruppen etter eksisterende regelverk, i forhold til opplæring og andre sosiale og økonomiske rettigheter, og hvordan fungerer disse i forhold til hverandre Forbedringspotensiale i rammeverket; er det punkter i regelverkene som bør ses nærmere på i lys av hvordan de fungerer/ikke fungerer for denne målgruppen

 

Lenke til rapporten