Rapport: Mer samordnet, åpnere og enklere

Rapport fra ekspertgruppe til Kulturdepartementet 30. april 2018

Gjennomgang av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner.

Rapporten "Mer samordnet, åpnere og enklere" (.pdf)

Kulturdepartementet satte i januar 2018 ned en ekspertgruppe for å få vurdert hvordan statlige tilskudd til frivillige organisasjoner kan fordeles enklere, åpnere og mer koordinert. Mandatet ber også ekspertgruppen vurdere hvordan tildelingen av tilskudd kan bli mer helhetlig, samordnet og forutsigbar.

Rapporten fra ekspertgruppen er innspill til departementets arbeid med en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Dagens situasjon og utfordringer drøftes i rapportens del 2 og ekspertgruppen gir sine anbefalinger i del 3.

Sittende regjering har i sin politiske plattform sagt at den vil "gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten". Ekspertgruppen mener tiltakene som anbefales i rapporten, kan inngå i denne forenklingsreformen.