Kommunen som samfunnsutvikler

En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling

Norut har i samarbeid med Universitetet i Tromsø kartlagt kommunenes arbeid med lokal samfunnsutvikling på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Kartleggingen viser at landets ordførere og rådmenn setter arbeid med lokal samfunnsutvikling på dagsorden.

Kartleggingen fokuserer på hva kommunene legger i rollen som lokal samfunnsutvikler, mens tidligere undersøkelser har vurdert kompetansesituasjonen i kommunene.

Norut/Universitetet i Tromsø har gjennomført en spørreundersøkelse blant ordførere og rådmenn i et representativt utvalg av landets kommuner, foretatt intervjuer i fylkeskommuner og hos fylkesmannen, og i tillegg foretatt dybdestudier i fire kommuner. Kommunene har mange nedslagsfelt og et bredt spekter av virkemidler i sitt arbeid med lokal samfunnsutvikling.

Kommunene inngår i samarbeid og nettverk med andre kommuner, fylkeskommuner og lokale og regionale aktører innenfor næring og frivillig sektor.

Innsatsen er størst innenfor tradisjonelle områder som arbeid med kommuneplanen og næringsrettet utviklingsarbeid.

Omdømmebygging, stedsutvikling og tiltak for å skape tilhørighet er blant andre satsningsområder kommunene også prioriterer.

Tiltak for å stimulere til demokratisk deltakelse, inkludering av nye innbyggere og nye grep i tjenesteutviklingen prioritereres derimot i mindre grad.

Jevnt over oppfatter ordførere og rådmenn kompetansesituasjonen i kommunene som god. Dette bildet nyanseres imidlertid av fylkeskommuner og på fylkesmannens landbrukskontor, der etterspørselen etter faglig bistand er større enn tilgjengelige ressurser.