Rapport om opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet

Utvalget om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet har overlevert sin rapport om opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet.

Utvalget er delt i sine vurderinger av behovet for å innplassere kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) og hvordan dette kan gjøres. Utvalget har derfor utarbeidet to ulike modeller som viser alternative tilnærmingsmåter.

Rapport om opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet.pdf