Regnskapsføring av restlån og morarenter

Det vises til problemstillingen knyttet til regnskapsføring av restlån og morarenter i Terra-saken.

Vår ref  08/2610-4 BED                                                                                       Dato27.11.2008

Til Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Vest-Agder.

Regnskapsføring av restlån og morarenter


Det vises til problemstillingen knyttet til regnskapsføring av restlån og morarenter i Terra-saken.

Kommunal- og regionaldepartementets vurdering er at restlånet må regnskapsføres som kortsiktig gjeld. Regnskapsreglene gir etter departementets vurdering ikke hjemmel til å inntektsføre et eventuelt bortfall av lånene før det foreligger et forlik eller en rettskraftig dom.

Departementets vurdering i saken er videre at morarenter knyttet til gjeld som er regnskapsført må regnskapsføres som kjente utgifter etter hvert som de løper, inntil kravet bortfaller ved et forlik eller en rettskraftig dom.

Dette er i samsvar med den vurderingen som er gjort av regnskapskomiteen i Norges
Kommunerevisorforbund i deres brev av 14.11.2008 til NKRFs medlemmer.

Årsbudsjett og økonomiplan må utarbeides i tråd med ovennevnte.

 
Det presiseres at departementets vurderinger ikke er basert på stillingtaken til den aktuelle tvisten.

 

 

Med hilsen


Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør


Kopi til:                                                                                                              
Bremanger kommune   
Hattfjelldal kommune   
Haugesund kommune   
Hemnes kommune   
Kvinesdal kommune   
Narvik kommune   
Rana kommune   
Vik kommune