Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen

I 2019 fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre en stedlig kontroll med tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.

Formålet med kontrollen var å gå gjennom kommunenes rutiner for framstilling av antall timer for refusjonsgrunnlaget, og gjennomgang av underlagsdokumentasjon knyttet til enkeltbrukere.

Helsedirektoratet har gjennomført stedlig kontroll i ti kommuner og utarbeidet en rapport som omhandler resultater fra kontrollen.

Ressurskrevende tjenester – kontroll av ordningen (pdf)