Retirement anticipation - gendered patterns in a gender-equal society? A study of senior workers in Norway

En artikkel fra PensjonsLAB ble publisert i Journal of Women & Aging den 8. august 2021. Artikkelen belyser hvordan eldre arbeidstakere i alderen 50 – 61 år ser for seg livet som pensjonister.

Bivariate analyser viser at kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å anta at de vil tilbringe tid med familien og drive med hobbyer og frivillig arbeid, og de antar i enda større grad enn menn at de vil nyte friheten i pensjonsalderen. De er derimot mindre tilbøyelige til å oppgi at de kommer til å jobbe for betaling. Analysene viser ikke kjønnsforskjell i planer for reising. Kjønnsforskjellene påvirkes i liten grad av at det justeres for demografiske og sosioøkonomiske faktorer i regresjonsanalysene. Imidlertid finner forskerne at kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å se for seg at de skal reise i pensjonsalderen når kvinner og menn med samme inntekt sammenlignes. Alt i alt ser det ut til at kvinner har litt klarere planer for hva de vil drive med i pensjonsalderen enn hva menn har.

Separate regresjonsanalyser for kvinner og menn viser at demografiske faktorer, særlig det å bo sammen med en partner (gift/samboende), ser ut til å ha større betydning for kvinner enn for menn. Gifte/samboende kvinner er mer tilbøyelige enn andre til å se for seg at de vil nyte friheten og at de vil reise, mens de er mindre tilbøyelige til å se for seg at de skal jobbe for betaling i pensjonsalderen. For menn er det ingen forskjeller mellom dem med og uten partner på disse områdene. Derimot ser det å ha god helse ut til å være viktigere for menns enn for kvinners planer da menn med god helse oftere ser for seg at de skal tilbringe tid med familien, drive med hobbyer/frivillig arbeid og reise i pensjonsalderen. Slike sammenhenger finnes ikke for kvinner. Størrelsen på inntekten har en viss betydning for svarmønstrene blant begge kjønn, men har større betydning for menns enn for kvinners planer. En litt forenklet konklusjon er at kvinners planer for pensjonsalderen varierer mer med hvorvidt de bor med en partner eller ikke enn menns planer, mens sosioøkonomiske faktorer, som inntekt og helse, har større betydning for menns enn for kvinners planer. 

Rapport

Om PensjonsLAB

Artikkelen er en leveranse under forskningsprosjektet PensjonsLAB: Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå, er en langsiktig satsing finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.