Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4

Målet med retningslinjene er å gi ansatte i barneverntjenesten kunnskap om hvordan de kan iverksette hjelpetiltak på en god og faglig forsvarlig måte. Retningslinjene redegjør for når barneverntjenesten skal iverksette hjelpetiltak, eksempler på ulike tiltak, barns rett til medvirkning og formålet med hjelpetiltak.

Les dokumentet

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Barneverntjenesten skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Målet med retningslinjene er å gi ansatte i barneverntjenesten kunnskap om hvordan de kan iverksette hjelpetiltak på en god og faglig forsvarlig måte. Retningslinjene redegjør for når barneverntjenesten skal iverksette hjelpetiltak, eksempler på ulike tiltak, barns rett til medvirkning og formålet med hjelpetiltak. Retningslinjene kan også være relevant for ansatte i andre instanser som arbeider med å bedre oppvekst- og levekårene til barn og barnefamilier.