Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring – Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017)

Brev fra statsminister Erna Solberg til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, 16. mars 2017.

Jeg viser til kontroll- og konstitusjonskomiteens brev 8. mars 2017 hvor det bes om at jeg selv foretar en fornyet vurdering av om Riksrevisjonens sammendrag av rapporten om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring kan avgraderes.

Hvem som kan avgradere informasjon gradert etter sikkerhetsloven er regulert i forskrift til sikkerhetsloven, jf. forskrift om informasjonssikkerhet § 2-11. Etter forskriften har verken statsministeren eller Statsministerens kontor myndighet til å avgradere informasjon som annen virksomhet har gradert etter sikkerhetsloven.

Jeg har på denne bakgrunn bedt Forsvarsdepartementet, i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, om å foreta en fornyet vurdering av spørsmålet om avgradering av sammendraget. Den fornyede vurdering i brev 15. mars 2017 følger vedlagt.

Jeg mener det er viktig at Stortinget får god og tilstrekkelig informasjon til å gjøre sine vurderinger, og ser frem til å møte i kontroll- og konstitusjonskomiteens høring.

Med vennlig hilsen

Erna Solberg

 

Vedlegg