Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning: Grunn til å styrke systemforståelse og -overvåking

NOTAT 2015-11 av Ivar Pettersen, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning

Landbruks- og matdepartementet ba i mars 2015 NILF om å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for forsyningen av matkorn. Dette notatet presenterer resultatet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matkornforsyning: Grunn til å styrke systemforståelse og -overvåking