Rundskriv F-034-00

Kvalitetsutvikling i grunnskolen i år 2000 - Forsøk på sentrale områder (16.06.00)

1.1.1 Rundskriv
F-034-00

1.1.1.1 Saksnr. 00/4745

1.1.1.2 16.06.2000

1.1.2 Dette rundskriv ses i sammenheng med F-087-99

Kommunene
Fylkeskommunene
Statens utdanningskontorer
Universiteter og høgskoler
Lærerorganisasjonene

2 Kvalitetsutvikling i grunnskolen i år 2000 - Forsøk på sentrale områder

Departementet viser til rundskriv F-87-99 Kvalitetsutvikling i grunnskolen i år 2000 der det åpnes for forsøk på enkelte sentrale områder:

  • Elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet.
  • Videreutvikling av lærerrollen gjennom samarbeid med andre yrkesgrupper.

For forsøk på disse områdene gjelder de mål og generelle vilkår for tildeling av midler og krav til rapportering som er skissert i rundskriv F-87-99. I rundskriv F-58-99 er det dessuten gjort nærmere rede for hvilke generelle krav som stilles til søknader om forsøksvirksomhet etter opplæringslovens bestemmelse i § 1-4.

Søknad om forsøk stiles til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, men sendes via Statens utdanningskontor. Forsøk etter Opplæringsloven drøftes med organisasjonene etter reglene i Hovedavtalens §§ 8 og 9. Når det gjelder avvik fra avtaleverket følges prosedyrene i "Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale tariffavtaler i skoleverket".

2.1 Elevvurdering uten bruk av karakterer på ungdomstrinnet

I St.prp.nr.1 (1999-2000) heter det: "Departementet vil åpne for enkelte lokale forsøk med vurdering uten bruk av karakter på ungdomstrinnet." Det vil nå være interessant å hente inn systematisk kunnskap om hvordan undervisning uten rangering av elever kan virke inn på motivasjon, faglig innsats, læring, trivsel, samarbeid m.m. Slike forsøk vil kreve god faglig oppfølging og motiverte lærere, foreldre og elever.

Søknaden må

  • gjøre rede for hvilke alternative vurderingsuttrykk til karakterer en tar sikte på å prøve ut
  • beskrive i hvilken grad og hvordan vurderingen skal skje både med grunnlag i mål og hovedmomenter i læreplanverket (målrelatert vurdering), og ut fra den enkelte elevs evner og forutsetninger (individrelatert vurdering)
  • redegjøre for hvorvidt forsøket omfatter alle fag eller et avgrenset antall fag
  • redegjøre for at forsøket ikke går ut over elevenes lovfestede rettigheter

Innenfor rammen av forsøket bør det være rom for å justere kursen underveis på grunnlag av erfaringer som høstes. For øvrig vises det til vedlegg til dette rundskriv.

2.2 Videreutvikling av lærerrollen i samarbeid med andre yrkesgrupper

I forbindelse med behandlingen av St.meld.nr.12 (1999-2000)… og yrke skal båten bera … Handlingsplan for rekruttering til læraryrket uttalte kirke-, utdannings- og forskningskomiteen at skolen som arbeidsplass i større grad må åpnes for andre utdanningsgrupper. De understreket at " en må legge til grunn et bredt kompetansesyn. De nye yrkesgruppene skal bidra med sin kompetanse i arbeidet med å utvikle skolen som læringsarena. … Å legge til rette for at skolen kan trekke til seg fagarbeidere med interesse for barn, unge og læring er like viktig som å få inn terapeuter og sosialarbeidere". (Jf Innst.S.nr.120).

Utviklingen i samfunnet har medført behov for flere voksne i skolen. God arbeidsdeling mellom yrkesgrupper kan være en vei å gå for å oppnå dette. Skolen som arena og knutepunkt for ulike fagfolk kan øke elevenes muligheter for godt og fleksibelt læringsmiljø. Større voksentetthet kan dekke elevenes behov samtidig som det kan lette arbeidspresset på lærerne. Ved å knytte andre yrkesgrupper til skolen vil lærere kunne avlastes for oppgaver som ikke er av pedagogisk art, og slik få bedre tid til lærerarbeid.

Til dette arbeidet er det satt av 10 mill. kroner. Denne satsingen er i første omgang knyttet til ungdomstrinnet. Innenfor denne økonomiske rammen kan det også gjennomføres utviklingsarbeid, dvs tiltak som ikke krever avvik fra dagens regelverk, på området (jf rundskriv F-87-99). Kommuner som ønsker å gjennomføre forsøk eller utviklingsarbeid med utvikling av lærerrollen gjennom samarbeid med andre yrkesgrupper, kan søke departementet om tilskudd via statens utdanningskontor. Det må gjøres rede for om en søker om forsøk eller utviklingsarbeid på området.

2.3 Rapportering og evaluering

Skoleeierne skal rapportere om bruken av midlene til kvalitetsutvikling, herunder forsøk. I tillegg vil det også bli gjennomført en forskningsbasert evaluering, som skal systematisere og oppsummere resultatene også fra forsøkene, for å få innsikt på feltet. Kommuner som gjennomfører forsøk, må være forberedt på å gi innspill til denne evalueringen for å få til en god samlet oppsummering av forsøkene.

Med hilsen

Hanna Marit Jahr e.f.
ekspedisjonssjef

Jan Peter Strømsheim
rådgiver

Vedlegg