Styrking av rådgiving i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet

Rundskrivet informerer om at fylkeskommunenes økonomiske rammer er styrket for å forebygge omvalg og frafall ved at fylkeskommunene bidrar til å øke kvaliteten på rådgivning til ungdomsskoleelever.

Fylkeskommunene


Nr.
F-08-08
Vår ref.
200704161
Dato
27.06.2008

 

STYRKING AV RÅDGIVING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SPESIELT RETTET MOT UNGDOMSTRINNET

I 2007 vedtok Stortinget å styrke ressursene til rådgivning i skolen med til sammen
15 mill. kroner, jf. Innst. S. nr. 230 (2006-2007), hvorav 11 mill. kroner ble lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2007. I merknaden fra komiteen heter det:

”F l e i r t a l e t foreslår vidare at ei styrking av rådgiving i vidaregåande opplæring spesielt retta mot ungdomstrinnet skal erstatte styrkinga i rådgivingstenesta på ungdomstrinnet på 11,0 mill. kroner slik det er foreslått i Revidert nasjonalbudsjett 2007.”

Fra 2008 er styrkingen av rådgiving videreført med helårsvirkning,
jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og Budsjett-innst. S . nr. 12 (2007-2008). I tillegg til at det er bevilget til sammen 10 mill. kroner til partnerskap for karriereveiledning i alle fylker,
jf. statsbudsjettet kap. 226 post 21, er tiltaket med økte ressurser til rådgiving i videregående opplæring spesielt rettet mot ungdomstrinnet videreført gjennom at fylkeskommunens rammer f.o.m. 2008 er økt med til sammen 27,5 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og Grønt hefte for 2008, tabell B-fk.

Mange elever går ut av grunnskolen uten tilstrekkelige kunnskaper om valgmulighetene i videregående opplæring, jf. St.meld.nr. 16 (2006-2007). Godt begrunnet valg av utdanningsprogram er viktig for at den enkelte elev skal få en god start i videregående opplæring.

Stortinget har vedtatt å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene for å forebygge omvalg og frafall ved at fylkeskommunene bidrar til å øke kvaliteten på rådgivning og karriereveiledning til ungdomsskoleelever. Et godt samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene om rådgiving vil bidra til bedre gjennomføring og en mer effektiv bruk av fylkeskommunens ressurser.


Med hilsen

Jan Ellertsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Margaret Westgaard
avdelingsdirektør

Kopi:

Kommunene
KS
Fylkesmennene