Rundskriv G 06/2006

Delegasjon av Justisdepartementets myndighet til å avgjøre klager etter lov om fri rettshjelp og salærforskriften til Justissekretariatene

Justissekretariatene
Fylkesmennene
Fylkesnemndene
Trygderetten
Den norske Advokatforening
Domstolsadministrasjonen

 

 

 

 

Nr.

Vår ref.

Dato

G 06/2006

200604721-/ VD

23.06.2006

 

Delegasjon av Justisdepartementets myndighet til å avgjøre klager etter lov om fri rettshjelp og salærforskriften til Justissekretariatene

Etter rettshjelpslovens § 26 kan vedtak etter rettshjelpsloven, unntatt de avgjørelser som er nevnt i § 27, påklages til Justisdepartementet etter reglene i forvaltningsloven.

Justisdepartementet har besluttet at bl.a. klagebehandling av saker etter rettshjelpsloven skal overføres fra departementet til Justissekretariatene. Justisdepartementet beslutter på denne bakgrunn at avgjørelsesmyndigheten etter rettshjelpslovens § 26 delegeres til Justissekretariatene. Klager over fylkesmennenes og fylkesnemndenes vedtak skal etter dette avgjøres av Justissekretariatene.

Videre er det ved forskrift av 16.06.2006 bestemt at departementets kompetanse til å behandle klagesaker etter salærforskriften § 13 annet ledd skal overføres til Justissekretariatene.

Endringene trer i kraft fra 1. september 2006 slik at klager som kommer inn etter denne dato skal avgjøres av Justissekretariatene. Videre skal henvendelser vedrørende rettshjelpsregelverket og salærforskriften fra samme tidspunkt rettes til Justissekretariatene, postboks 8027 Dep 0030 eller telefon 22 991325 (kontoradresse Teatergaten 5). 


Med hilsen 

Wenche Bjørland
underdirektør
                                                                           Vivi Danielsen
                                                                           seniorrådgiver