Rundskriv H-08/04

Om enkelte forhold knyttet til ikrafttreden av endringer i kommuneloven om kommunal revisjon og forskrifter om revisjon og kontrollutvalg

Kommuner
Fylkeskommuner
Fylkesmenn

Rundskriv H-8/04

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1556-2 JOS

05.05.04

Om enkelte forhold knyttet til ikrafttreden av endringer i kommuneloven om kommunal revisjon og forskrifter om revisjon og kontrollutvalg

1. Om sekretariat for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner – Tidspunkt for ikrafttreden av nye forskrifter

Stortinget vedtok i desember 2003 lovendringer i kommuneloven som blant annet åpner for at kommuner og fylkeskommuner kan konkurranseutsette revisjonen. Departementet arbeider for tiden med nye forskrifter tilpasset disse lovendringene. Forskriftene skal erstatte gjeldende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Loven og forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2004.

Når det gjelder spørsmålet om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget, skal denne etter gjeldende forskrift ivaretas av kommunens revisjon. Etter den nye forskriften vil det ikke være anledning til å la kommunens/fylkeskommunens revisor utøve denne funksjonen. Ulike måter å innrette sekretariatsfunksjonen på er omtalt i Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) s. 107 i spesialmotivene til § 77 nr. 10. Rammene for sekretariatsfunksjonen vil bli utdypet i forskrift. Utkast til forskrifter har vært på høring, med høringsfrist 2. april 2004. Departementet tar sikte på å fastsette disse i løpet av noen uker.

Ettersom forskriftene vil bli fastsatt kort tid før loven trer i kraft, kan det være problematisk for flere kommuner å etablere en sekretariatsfunksjon som er i samsvar med lovens og forskriftenes krav innen 1. juli 2004. En rekke høringsinstanser har pekt på dette i høringsuttalelser til forskriftsutkastene.

Departementet tar derfor sikte på at bestemmelsen om sekretariat for kontrollutvalget først vil tre i kraft fra 1. januar 2005. Fram til dette tidspunkt vil det bli lagt opp til at revisjonen fortsatt kan være sekretariat for kontrollutvalget.

De kommuner/fylkeskommuner som ønsker å fortsatt kunne ha revisjonen som sekretariat, vil således kunne videreføre denne ordningen fram til 1. januar 2005. For de kommuner/fylkeskommuner som ønsker det, vil det imidlertid være anledning til å legge sekretariatsfunksjonen til andre enn revisjonen. Det tas sikte på å gi en nærmere orientering om dette i rundskriv som sendes ut i forbindelse med at forskriftene settes i verk 1. juli 2004.

For de kommuner/fylkeskommuner som ønsker å gjøre en vurdering av kommunens/fylkeskommunens revisjonsordning, jf. kommuneloven § 78 nr. 3 – derunder benytte muligheten til å konkurranseutsette revisjonen – vil det uansett hvilken sekretærordning som er valgt for kontrollutvalget, være nødvendig å håndtere en slik prosess innenfor rammen av forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet. Dette kan innebære at sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i forbindelse med en slik sak vil måtte ivaretas av andre enn revisjonen, selv om man i perioden mellom 1. juli 2004 og 1. januar 2005 har valgt å videreføre ordningen med revisjonen som sekretariat.

2. Enkelte andre overgangsspørsmål

Etter den nye bestemmelsen i kommuneloven § 77 nr. 1 vil det være et krav om at minst ett medlem av kontrollutvalget samtidig skal være kommunestyre-/fylkestingsmedlem. Departementet tar sikte på at denne bestemmelsen først vil tre i kraft fra neste kommunevalgperiode. Dette blir gjort for å gjøre det klart at det ikke er nødvendig å foreta nyvalg av kontrollutvalg i inneværende periode. Det vil bli redegjort nærmere for dette i forbindelse med at lov og forskrift trer i kraft 1. juli 2004.

Når det gjelder krav til å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll – jf. ukast til forskrift om kontrollutvalg § 5-2 første ledd og 6-1 annet ledd - tas det også sikte på å utarbeide overgangsregler som innebærer at det ikke vil være påkrevet å utarbeide slike planer allerede i inneværende år. Det vil imidlertid ikke være noe til hinder for å utarbeide slike planer i løpet av overgangsperioden.

Med hilsen

Eivind Dale
ekspedisjonssjef

Jostein Selle
seniorrådgiver