Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2011

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjoner, jf. Lov om barneverntjenester § 9-5 og Prop. 1 S (2010-2011) fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Last ned rundskrivet som pdf her


Videre følger satsene for kommunale fosterhjem, statlige beredskaps- og familiehjem, nærmiljøbaserte tiltak, familiebaserte tiltak, for foreldre som oppholder seg i sentre for foreldre og barn (tidligere mødrehjem) og for tiltak som gjelder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

 

For 2011 er satsene som følger:

 

Per plass per måned:

Barneverninstitusjoner

kr 34 359

Sentre for foreldre og barn med full forpleining

kr 34 359

Sentre for foreldre og barn der det føres egen husholdning

kr 20 702

Kommunale fosterhjem

kr 26 850

Statlige beredskaps- og familiehjem

kr 26 850

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger[1]

kr 14 605

MST (Multisystemisk terapi)

kr 13 425

FFT (Funksjonell familieterapi)

kr 13 425

PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen)

kr 0

Webster Stratton

kr 0

Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til plassering utenfor hjemmet

avtales i det enkelte tilfellet*[1] For en spesifikasjon av hvilke barn som omfattes av gruppen enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, se rundskriv Q-05/2011.

 

 

*Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

 

Det understrekes at satsene for barneverninstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Det er altså ingen søskenmoderasjoner på denne satsen.

 

Når det gjelder sentre for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egne husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn i institusjon refunderer kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn refunderer kommunen én og en halv sats. For hvert av øvrige barn refunderer kommunen halv sats, jf § 4 i Forskrift om statlig regional barnevernmyndighets rett til å kreve refusjon fra kommunen for opphold i institusjon.

 [1] For en spesifikasjon av hvilke barn som omfattes av gruppen enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, se rundskriv Q-05/2011.