Sluttrapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt har hatt som oppgave å utrede spørsmålet om et felles, nasjonalt nødnummer.

Sluttrapport fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (pdf, 1 mb) 

Vedlegg til sluttrapporten (pdf, 15 mb)

Prosjektet har utredet hvorvidt norsk nødmeldingstjeneste kan gi en mer brukerrettet, effektiv og kvalitativ god tjeneste, herunder vurdere felles nødmeldingsssentraler og felles nødnummer.

Målet med denne rapporten er å utrede mulighetene for forbedring av norsk nødmeldingstjeneste og på bakgrunn av denne et beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering.

Rapporten konkluderer med at nødmeldingstjenesten kan forbedres på en rekke områder. Tjenesten er sårbar og har for liten kapasitet til å håndtere store uforutsette hendelser. Fremtidstrender viser at tjenesten vil ha behov for økt kapasitet og mer spesialisert kompetanse.

Det dokumenterte behovet er ikke å etablere en helt ny nødmeldingstjeneste i Norge, som helt og fullt erstatter dagens virksomhet. Behovet er å forbedre dagens tjeneste.