St.prp. nr. 1 (1998-99)

For budsjetterminen 1999

Kap 500-587, 2412, 2425-2426, 3500-3587, 5312, 5316, 5326-5327, 5613, 5615-5616

St prp nr 1

(1998-99)

FOR BUDSJETTERMINEN 1999

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 18. september 1998,
godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget