Statsbudsjettet 2014 – Rundskriv om behandling og samordning av samiske saker

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber i dette rundskrivet om orientering fra fagdepartementene om samiske satsingsforslag i statsbudsjettet.

Departementene og
Statsministerens kontor

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede samordningsansvaret for statens samepolitikk. De respektive fagdepartementene har ut fra sektorprinsippet det faglige an­svaret for oppfølgingen av samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departe­mentene og som Sametinget forvalter. 

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2014 ble vedtatt i Sametingets plenum 29. november 2012 og presentert i møte mellom statsråd Rigmor Aasrud og Sametinget 10. desember 2012. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Sametingets vedtak om budsjettbehov for 2014 er ved­lagt.

I medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av 11. mai 2005 er det nedsatt en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppen presenterte i november 2012 sin femte rapport om utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten vil også være et viktig grunnlagsdokument for regjeringen og Sametinget, spesielt i forbindelse med konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaks­utvikling. Rapporten Samiske tall forteller 5 – Kommentert samisk statistikk 2012 kan lastes ned på Sametinget.no.

I dette rundskrivet gir Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet retnings­linjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2014. Rundskrivet omtaler følgende temaer:

1.         Forholdet til Sametinget
2.         Eventuelle satsingsforslag og innsparingsforslag
3.         Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
4.         Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet
5.         Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
6.         Oppsummering av frister 
 

1.   Forholdet til Sametinget

Regjeringen har som mål å føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget skal ha innflytelse på saksområder som er viktige for samene, jf. ny politisk plattform for den rødgrønne regjeringen av 7. oktober 2009. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og Sametinget har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har stor frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Sametinget holder i desember 2012 og januar 2013 møter med aktuelle departementer om budsjettbehov til samiske formål i 2014. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet deltar i møtene etter behov.

Det vil også bli gjennomført et budsjettmøte mellom Sametinget, Finansministeren og Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren i februar eller mars 2013. Mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for 2014 vil være tema for møtet.

2.   Eventuelle satsingsforslag og innsparingsforslag

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber om å bli orientert dersom det legges opp til endringer i bevilgninger til samiske formål i løpet av budsjettåret, jf. Finansdepartementets rundskriv R-7/2007. Vi ønsker for eksempel kopi av brev til Finansdepartementet fra øvrige departementer om eventuelle samiske innsparingstiltak.   

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet, i god tid før regjeringens første budsjettkonferanse i mars. Vi ber derfor om at departementene orienterer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skriftlig om eventuelle samiske satsingsforslag i statsbudsjettet. Frist for å informere om satsingsforslag og/eller innsparingsforslag er 6. februar 2013.

3.   Publikasjon om bevilgninger til samiske formål

Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Publikasjonen inngår fra budsjetterminen 2013 ikke lenger som et særskilt vedlegg til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets Prop. 1 S, men legges fram som en informasjonspublikasjon fra departementet. Den offentliggjøres fortsatt på samme tid som regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram, på norsk og nordsamisk.

Formålet med publikasjonen for 2014 er å gi en kort og samlet framstilling av regjeringens økonomiske tiltak på det samepoli­tiske området. Tiltak som gjelder urfolkspolitikk generelt eller distriktspolititiske tiltak (som for eksempel gjelder alle innbyggere i Finnmark) tas ikke med.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsettingen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2012, bevilgning for 2013 og forslag for 2014

Departementene kan ta utgangspunkt i publikasjonen om 2013-budsjettet, men vi oppfordrer til å utarbeide kortere tekstomtale under hvert av budsjettkapitlene. Videre ber vi departementene, så langt dette lar seg gjøre, om å synliggjøre alle forslag til bevilgninger til samiske formål i hele kroner (også de som inngår i tilskuddsposter hvor tildelingen vil skje på et senere tidspunkt). Publikasjonen om 2013-budsjettet kan lastes ned fra regjeringen.noFrist for bidrag til publikasjonen er 6. september 2013.

4.   Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet

Departementene bes om å utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Fornyings-, admi­nistrasjons- og kirkedepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Presse­meldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist for bidrag til pressemeldinger er 24. september 2013. 

5.   Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer

Sametinget som politisk organ er ikke underordnet regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets av­gjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvaret når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Sametinget fikk i 1999 unntak fra bruttobud­sjetteringsprinsippet og får i 2013 sin bevilgning fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet på andre poster.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomi­styring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvalt­ning i Sametinget og Finansdepartementets rundskriv av 25. november 2010 om øko­nomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R- 106/10).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fra og med budsjetterminen 2007 er alle tildelinger til Sametinget samordnet i ett til­delingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Nød­vendig informasjon om tildelinger til Sametinget for budsjetterminen 2014, med forbe­hold om behandlingen i Stortinget, oversendes Fornyings-, administrasjons- og kirke­departementet. Frist for innspill til tildelingsbrevet er 22. oktober 2013.

Vi ber om at departementene har dialog om sitt tekstbidrag til tildelingsbrevet med Sametinget i forkant av at det sendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

 For øvrig har hvert departement ansvar for å oversende egne brev med utbetaling av sine respektive bevilgninger til Sametinget.

6.   Oppsummering av frister 

 

6. februar 2013

Frist for å informere om eventuelle satsingsforslag og innsparingsforslag

6. september 2013

Bidrag til publikasjonen ”Bevilgninger til samiske formål i
stats­budsjettet 2014”

24. september 2013

Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger

22. oktober 2013

Innspill til tildelingsbrev til Sametinget for budsjetterminen 2014

 

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Vi ber om at tekstbidrag også leveres elektronisk.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rund­skrivet, ber vi om at det tas kontakt med seniorrådgiver Kristina Strædet Gitmark (e-post ksg@fad.dep.no eller telefon 44269). Spørsmål om bidrag til tildelingsbrevet kan stilles til underdirektør Hans Erik Børresen (e-post heb@fad.dep.no eller telefon 48442). Spørsmål om publikasjonen kan stilles til seniorkonsulent Hanne Lauveng (e-post hal@fad.dep.no eller telefon 47165).

Budsjettrelaterte bidrag skal være unntatt offentlighet, jf. Offentleglova § 22 Unntak i visse budsjettsaker. 

 

Med hilsen

Elin Bøe Elgsaas (e.f.)
avdelingsdirektør                                      

Kristina Strædet Gitmark
seniorrådgiver

 

1 vedlegg

Kopi: Sametinget