Stortingsvalget og sametingsvalget 2009 - influensa og beredskap i forhold til tilrettelegging for stemmegivning

Innledning
Jeg viser til departementets brev av 26. juni 2009, der kommunene ble bedt om å planlegge og organisere valgarbeidet slik at en kan ta høyde for et eventuelt omfattende utbrudd av influensa A (H1N1). I dette brevet vil jeg rette oppmerksomheten mot noen tiltak som bør vurderes iverksatt i den forbindelse. Brevet er utarbeidet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg ønsker ikke å dramatisere situasjonen, men mener det er viktig at kommunene er bevisste på at utbrudd av influensa kan få betydning for gjennomføringen av valget, og derfor vurderer hvilke tiltak som bør settes i verk. Vi kan oppleve at mange velgere blir syke og kanskje ikke kommer seg til valglokalet for å få stemt. Vi kan også oppleve at flere valgmedarbeidere og stemmemottakere i kommunene blir syke i en kritisk periode for valget. Det er viktig å tenke gjennom og planlegge tiltak for å imøtekomme situasjonen på en god måte. Enkelte tiltak bør det planlegges for selv om det kanskje ikke blir aktuelt å iverksette dem.

Stemmegivning
Det er grunn til å forvente at det vil være et større antall velgere som vil ønske å forhåndsstemme ved høstens valg enn det som har vært tilfelle ved tidligere valg. Jeg ber dere vurdere å annonsere muligheten for forhåndsstemmegivning ut over det som ellers ville være normalt, og gjøre forhåndsstemmegivning så tilgjengelig som mulig både når det gjelder lokaler og åpningstider. Kommunene må ta høyde for et større antall forhåndsstemmer ved valgavviklingen.

Personer som er syke eller uføre kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg, det vil si ved ambulerende stemmegivning. Tradisjonelt er dette en ordning som nok ikke er så kjent blant folk flest. Jeg ber dere vurdere å annonsere ekstra og kanskje i flere omganger, at det er mulig å stemme hjemme eller der en oppholder seg dersom en er syk, og at det legges til rette for at slik stemmegivning kan skje så tett opptil valgdagen som mulig. Kommunene må som nevnt over ta høyde for et større antall forhåndsstemmer enn det som er vanlig. Dette vil blant annet bety at dere må sikre at kommunen har tilstrekkelig bemanning til å etterkomme ønsker fra velgerne om å få avgi stemme uten å måtte bevege seg til et stemmelokale. Det bør derfor vurderes å hente inn ekstra stemmemottakere.

Når valgmedarbeidere skal reise hjem til velgere er det også svært viktig at det tas forholdsregler slik at de ikke selv blir syke eller sprer smitte. Jeg ber kommunen diskutere aktuelle forholdsregler nærmere med lokale helsemyndigheter.

Jeg mener det også kan være grunn til å ha økt fokus på stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, som sykehus. Det bør legges opp til stemmegivning over flere dager enn det som har vært vanlig ved tidligere valg. Det bør også vurderes om slik stemmegivning skal gjennomføres i flere omganger, og slik at siste omgang gjennomføres så nært opp til valgdagen som mulig. Stemmegivningen må organiseres og gjennomføres i samråd med ledelsen ved institusjonene.
       
Sykdom blant valgmedarbeiderne
Når det gjelder egne valgmedarbeidere er det viktig å planlegge for sykdom i god tid før folk eventuelt blir syke. Det bør vurderes om det skal hentes inn ekstra personell, for eksempel blant andre kommuneansatte, og en bør også vurdere å hente inn folk annet steds fra, som for eksempel studenter og folk fra ulike organisasjoner. Det bør også være mulig å annonsere etter valgmedarbeidere lokalt. Det er viktig at disse gis opplæring slik at en sikrer at de har den kompetansen som er nødvendig. Det må planlegges ut fra at nøkkelpersoner i valgavviklingen kan bli syke, og hvem som i tilfelle kan fungere som reservebemanning.

Jeg ber dere også ta forholdsregler for å sikre at stemmemottakere og valgfunksjonærer i minst mulig grad blir syke eller sprer smitte. Her må det legges opp til et nært samarbeid med helsemyndighetene lokalt. Jeg vil derfor be om at valgmyndighetene i kommunene snarest mulig etablerer et slikt samarbeid, dersom det ikke allerede er opprettet. Dette for å kunne utarbeide planer og iverksette forebyggende tiltak.

Jeg vil følge sykdomsutviklingen nøye og vil løpende vurdere om det kan være aktuelt å vurdere andre tiltak.

Nyttig informasjon kan dere finne på helsemyndighetenes nettside om influensaen www.pandemi.no .

Med hilsen

Magnhild Meltveit Kleppa

 

Kopi til:                                                                                                              
Fylkeslegen   
Fylkesmannen   
Fylkesvalgstyrene   
Helse- og omsorgsdepartementet   
Helsedirektoratet   
Nasjonalt folkehelseinstitutt   
Regionale helseforetak