St.prp. nr. 1 (2002-2003)

For budsjetterminen 2003 under Kommunal- og regionaldepartementet
Utgiftskapitler: 500-587, 2412 Inntektskapitler: 3500-3587, 5312, 5316, 5327, 5615-5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Særskilte vedlegg: H-12/02 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2002-2003) (Grønt hefte) H-11/02 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2003

Følg proposisjonen på Stortinget