St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innleiande del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapittel: 500–587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500–3587, 5312, 5316, 5327, 5615–5616

Les dokumentet

St.prp. nr. 1

(2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005

Utgiftskapittel: 500–587, 2412, 2427

Inntektskapittel: 3500–3587, 5312, 5316, 5327, 5615–5616

Tilråding frå Kommunal- og regionaldepartementet av 17. september 2004, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II)

Særskilde vedlegg: H-22/04 Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2005 H-23/04 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2004–2005) (Grønt hefte)

Følg proposisjonen på Stortinget