St.prp nr. 1 Tillegg nr. 10 (2002-2003)

Økning av bevilgningsforslaget under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Økning av bevilgningsforslaget under kap. 4471 Norsk Polarinstitutt post 03 Inntekter fra diverse tjenesteyting

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget