St.prp. nr. 6 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005 av 10. juni 2005 ble vedlegg XIII, Transport, i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA).

Formålet med opprettelsen av et europeisk jernbanebyrå - European Railway Agency (ERA) - er å sikre at Europakommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området, slik at målene om sikkerhet og økt samtrafikkevne mellom jernbanesystemene kan oppnås gjennom et harmonisert regelverk i EU.

Ettersom norsk deltakelse i ERA medfører årlige innbetalinger av finansielt bidrag uten tidsbegrensning, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26, 2. ledd og EØS-avtalens artikkel 103.

Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 82/2005.

EØS-komiteens beslutning og forordning nr. 881/2004 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.