St.prp. nr. 64 (2004-2005)

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram ein del saker under programkategoriane 21.30 Vegformål og 21.60 Samferdselsberedskap.

Proposisjonen gjeld desse sakene:

Under 21.30 Vegformål

 • departementet gjer greie for bompengeordninga på ny og eksisterande veg og takst- og rabattsystem i den nye Svinesundsforbindelsen

 • det blir gjort greie for styrings- og kostnadsramme etter ekstern kvalitetssikring av E6 Svinesund gjennom Sarpsborg

 • departementet orienterer om at bompengeselskapet vil forskotere midlar til førebuande arbeid på E18 Langåker – Bommestad

 • det blir gjort greie for styrings- og kostnadsramme etter ekstern kvalitetssikring av E16 Wøyen – Bjørum

 • departementet orienterer om tidlegare anleggsstart på E16 Borlaug – Voldum

 • for å få bygd firefeltsveg i ein etappe på heile strekninga rv 2 Kløfta – Nybakk orienterer departementet om at Statens vegvesen vil starte arbeidet med å revidere gjeldande reguleringsplan

 • departementet gjer greie for kostnadsauke og endra finansieringsplan for rv 680 Imarsundprosjektet

 • det blir orientert om omdisponering av finansieringsbidraget frå omsetning av drivstoff i 2005 i Tromsøpakke 2

 • departementet orienterer om at det ønsker å avvikle ordninga med statsgarantier for andreprioritetslån til kjøp og ombygging av ferjer i riksvegsamband

 • det skal etablerast eit system for felles elektronisk brikke for betaling av bompengar i Norden. Departementet orienterer om arbeidet og finansieringa av systemet i Noreg

 • det blir orientert om arbeidet med banebetjening av Fornebu

Under 21.60 Samferdselsberedskap

 • departementet orienterer om utvikling av samferdselsberedskapen