St.prp. nr. 69 (2002-2003)

Tilsagn om statstilskudd til Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune til delfinansiering av driftsutgifter ved gjennomføring av det europeiske kulturhovedstadsåret

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt søknad fra Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune 17. februar d.å. med anmodning om at det blir sendt søknad til Den europeiske union om status som europeisk kulturhovedstad for Stavanger-regionen i år 2008. Søknaden følger som utrykt vedlegg. Etter vurdering av søknaden og ønskeligheten av å fortsette og utdype det kulturelle samarbeidet med Europa, går regjeringen inn for å søke EU om at Stavanger-regionen blir tildelt status som europeisk kulturhovedstad i år 2008. Stavanger og Sandnes kommuner og Rogaland fylkeskommune har søkt om et statlig tilskudd til delfinansiering av driftsutgiftene i kulturhovedstadsåret dersom Stavanger-regionen tildeles status som europeisk kulturhovedstad. Denne proposisjonen foreslår at det gis tilsagn om et slikt ekstraordinært statlig driftstilskudd.