Forsiden

St.prp. nr. 74 (2008-2009)

Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Jersey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster

Til innholdsfortegnelse

1 Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Jersey om utveksling av opplysninger i skattesaker

Da Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Jersey («partene») i lang tid har deltatt aktivt i internasjonale bestrebelser i kampen mot økonomisk og annen kriminalitet, herunder tiltak rettet mot finansiering av terrorisme;

Da det bekreftes at Jersey i henhold til vilkårene for deres bemyndigelse fra det Forente Kongeriket har rett til å forhandle, inngå, utøve, og på de vilkår som angis i denne overenskomst si opp en overenskomst med Kongeriket Norge om utveksling av opplysninger i skattesaker;

Da Jersey 22. februar 2002 avga en politisk bindende erklæring om tilslutning til OECDs prinsipper om effektiv utveksling av opplysninger;

Da partene ønsker å forbedre og utvikle vilkårene for og de forhold som styrer utveksling av opplysninger vedrørende skatter;

Har partene kommet overens om å inngå følgende overenskomst som kun forplikter partene:

Artikkel 1

Overenskomstens virkeområde

Partene skal yte hverandre bistand ved å utveksle opplysninger som er overskuelig relevante for forvaltningen eller iverksettelsen av de interne lovbestemmelser som omfattes av denne overenskomst, herunder opplysninger som er overskuelig relevante for fastsetting, iligning og innkreving av slike skatter, innfordring og tvangsinndriving av skattekrav overfor personer som er undergitt beskatning med hensyn til skatter, eller for strafferettslig etterforskning eller rettsforfølgning i skattesaker av slike personer. Den anmodede part er ikke forpliktet til å tilveiebringe og oversende opplysninger som verken innehas av deres myndigheter eller innehas eller kan innhentes fra personer som er under dennes territoriale jurisdiksjon. De rettigheter og det vern som tilkommer personer i henhold til lovgivningen eller administrativ praksis i den anmodede part skal fortsatt gjelde i den utstrekning disse ikke unødig forhindrer eller forsinker effektiv utveksling av opplysninger.

Artikkel 2

De skatter som omfattes av overenskomsten

 1. Denne overenskomst skal gjelde for følgende skatter som utskrives av partene:

  1. i Jersey:

   1. skatt på inntekt;

   2. skatt på varer og tjenester;

  2. i Norge:

   1. skatt på alminnelig inntekt;

   2. skatt på personinntekt;

   3. særlig skatt på petroleumsinntekt;

   4. grunnrenteskatt på inntekt fra produksjon av vannkraft;

   5. kildeskatt på utbytter;

   6. skatt på honorar til utenlandske artister m.v.;

   7. merverdiavgift.

 2. Denne overenskomst skal også få anvendelse på alle identiske skatter som i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter, blir utskrevet etter tidspunktet for undertegning av denne overenskomst. Dersom partene blir enige om dette, skal overenskomsten også få anvendelse på alle skatter av vesentlig lignende art, som i tillegg til eller i stedet for de gjeldende skatter, blir utskrevet etter tidspunktet for undertegning av denne overenskomst. Partenes kompetente myndigheter skal underrette hverandre om vesentlige endringer i deres lovgivning som kan innvirke på deres forpliktelser etter denne overenskomst.

Artikkel 3

Definisjoner

 1. I denne overenskomst, med mindre annet fremgår av sammenhengen:

  1. betyr «Jersey» jurisdiksjonen Jersey, herunder sjøterritoriet;

  2. betyr «Norge» Kongeriket Norge, og omfatter landterritoriet, indre farvann, sjøterritoriet og områdene utenfor sjøterritoriet hvor Kongeriket Norge i overensstemmelse med norsk lovgivning og folkeretten, kan utøve sine rettigheter med hensyn til havbunnen og undergrunnen samt deres naturforekomster; uttrykket omfatter ikke Svalbard, Jan Mayen og de norske biland;

  3. betyr «selskap» enhver juridisk person eller enhver enhet som i skattemessig henseende behandles som en juridisk person;

  4. betyr «kompetent myndighet» i Jersey, finans- og ressursministeren eller den som har fullmakt fra ham; i Norge, finansministeren eller den som har fullmakt fra finansministeren;

  5. betyr «straffelovgivning» all straffelovgivning som omtales som dette i intern lovgivning, uansett om den omhandles i skattelovgivningen, straffeloven eller i annen lovgivning;

  6. betyr «straffbar skattesak» en skattesak som omfatter forsettelig handling som innebærer rettsforfølgelse etter straffelovgivningen i den anmodende part, uavhengig av om forholdet har funnet sted før eller etter at denne overenskomst har trådt i kraft;

  7. betyr «midler for å innhente opplysninger» lovgivning, administrative eller judisielle tiltak som setter den anmodede part i stand til å tilveiebringe og oversende de anmodede opplysninger;

  8. betyr «opplysninger» enhver omstendighet, underretning, dokument eller opptegning i enhver form;

  9. betyr «person» en fysisk person, et selskap eller enhver annen sammenslutning av personer;

  10. betyr «allmennaksjeselskap» ethvert selskap hvis prinsipale aksjeklasse er notert på en anerkjent børs forutsatt at aksjene fritt kan kjøpes og selges av allmennheten. Aksjene kan kjøpes eller selges av «allmennheten» dersom kjøp og salg av aksjer ikke underforstått eller uttrykkelig er forbeholdt en begrenset gruppe av investorer;

  11. betyr «prinsipale aksjeklasse» den eller de aksjeklasser som utgjør majoriteten av stemmeretten og verdien i selskapet;

  12. betyr «offentlig kollektiv investeringsordning» enhver ordning eller ethvert fond, hvor kjøp, salg eller innløsning av aksjer eller andre rettigheter ikke underforstått eller uttrykkelig er forbeholdt en begrenset gruppe investorer;

  13. betyr «anerkjent børs» enhver børs som partenes kompetente myndigheter har blitt enige om å anerkjenne som sådan;

  14. betyr «anmodede part» den part i overenskomsten som er anmodet om eller har gitt opplysninger etter anmodning;

  15. betyr «anmodende part» den part i overenskomsten som fremmer anmodning om eller som har mottatt opplysninger fra den anmodede part;

  16. betyr «skatt» enhver skatt som er omfattet av overenskomsten.

 2. Når en av partene i denne overenskomsten på et hvilket som helst tidspunkt anvender denne overenskomsten, skal ethvert uttrykk som ikke er definert i overenskomsten, når ikke annet fremgår av sammenhengen, ha den betydning som uttrykket på dette tidspunkt har i henhold til lovgivningen i denne part. Den betydning som uttrykket har i henhold til skattelovgivningen i denne part, gjelder fremfor den betydningen som utrykket gis i annen lovgivning i denne part.

Artikkel 4

Utveksling av opplysninger etter anmodning

 1. Den kompetente myndighet i den anmodede part skal etter anmodning fra den anmodende part oversende opplysninger for de formål som er angitt i artikkel 1. Slike opplysninger skal utveksles uten hensyn til om den anmodede part har behov for slike opplysninger til egne skatteformål, eller om de forhold som undersøkes ville være en straffbar handling etter lovgivningen i den anmodede part dersom de hadde inntruffet på denne parts territorium. Den kompetente myndighet i den anmodende part skal bare fremme en anmodning om opplysninger etter denne artikkel dersom den ikke er i stand til å innhente opplysningene på andre måter, med mindre slike andre måter skulle medføre uforholdsmessige vanskeligheter.

 2. Dersom de opplysninger den kompetente myndighet i den anmodede part er i besittelse av ikke er tilstrekkelige til å oppfylle anmodningen, skal denne part etter eget skjønn benytte alle de relevante midler for å innhente opplysninger som er nødvendige for å tilstille den anmodende part de ønskede opplysninger, uansett om den anmodede part ikke selv har behov for opplysningene til egne skatteformål.

 3. Såfremt de kompetente myndigheter i den anmodende part spesielt anmoder om det, skal den kompetente myndighet i den anmodede part i den utstrekning dette er mulig tilveiebringe opplysninger i form av vitneforklaringer og bekreftede kopier av uredigerte originale dokumenter.

 4. Hver av partene skal sørge for at den har de nødvendige fullmakter til å sikre at den kompetente myndighet, med forbehold for betingelsene i artikkel 1, etter anmodning kan innhente og oversende:

  1. opplysninger som innehas av banker, andre finansinstitusjoner og enhver annen person, herunder forvalter eller person som opptrer i egenskap av representant eller fullmektig;

   1. opplysninger om de virkelige eierskapsforholdene i selskaper, sammenslutninger eller andre personer, herunder opplysninger som gjelder kollektive investeringsordninger, opplysninger om aksjer, andeler og andre rettigheter;

   2. når det gjelder truster, opplysninger om stiftere, forvaltere, beskyttere og rettighetshavere; og når det gjelder stiftelser, informasjon om stifterne, medlemmer av stiftelsesstyret og rettighetshavere.

    Denne overenskomsten etablerer ikke plikt for en part til å innhente og tilstille opplysninger om eierskap med hensyn til allmennaksjeselskaper eller allmenne kollektive investeringsordninger, med mindre slike opplysninger kan innhentes uten uforholdsmessige vanskeligheter.

 5. Enhver anmodning om opplysninger skal fremmes skriftlig og utformes så utførlig som mulig med opplysninger om:

  1. identiteten til den person som undersøkes eller utredes;

  2. det tidsrom som de anmodede opplysninger vedrører;

  3. hva slags opplysninger det anmodes om og den form den anmodende part ønsker å motta dem i;

  4. det skatteformål opplysningene søkes til;

  5. grunnen til å anta at de opplysninger som søkes er overskuelig relevante for forvaltningen eller inndrivningen av skatt i den anmodende part vedrørende den person som er angitt i underpunkt a) i dette punkt;

  6. grunnen til å anta at de opplysninger som søkes befinner seg hos den anmodede part eller kan innhentes hos en person som er under denne parts jurisdiksjon;

  7. i den utstrekning det er kjent, navn og adresse på enhver person som kan antas å være i besittelse av, eller som råder over, de opplysninger som søkes;

  8. en erklæring om at anmodningen er i samsvar med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, slik at dersom de opplysninger som søkes var under jurisdiksjonen til anmodende part, ville denne part kunne innhente opplysningene etter sin lovgivning og administrative praksis, samt at anmodningen er i overensstemmelse med denne overenskomst;

  9. en erklæring om at den anmodende part har uttømt alle tilgjengelige muligheter til å innhente opplysningene på eget territorium, unntatt de som ville innebære uforholdsmessige vanskeligheter.

 6. Den kompetente myndighet i den anmodede part skal overfor den anmodende part bekrefte mottagelsen av anmodningen, og skal gjøre sitt ytterste for å oversende de opplysningene som søkes til den anmodende part snarest mulig.

Artikkel 5

Skatteundersøkelser i utlandet

 1. Ved rimelig varsel kan den anmodende part anmode den anmodede part om at den samtykker i at representanter for den kompetente myndighet i den anmodende part, i den utstrekning lovgivningen i den anmodede part tillater det, å være tilstede i denne parts territorium, og der avhøre fysiske personer og undersøke dokumenter og opptegnelser med disse eller andre berørte personers skriftlige forhåndssamtykke. Den kompetente myndighet i den anmodende part skal underrette den kompetente myndighet i den anmodede part om tid og sted for det påtenkte møtet med angjeldende personer.

 2. Etter anmodning fra den anmodende part, kan den kompetente myndighet i den anmodede part samtykke i at representanter for den kompetente myndighet i den anmodende part er tilstede ved en skatteundersøkelse på den anmodede parts territorium.

 3. Hvis samtykke etter punkt 2 er gitt, skal den kompetente myndighet i den anmodede part som forestår undersøkelsen, så snart som mulig underrette den kompetente myndighet i den anmodende part om tid og sted for undersøkelsen og de prosedyrer og vilkår som kreves i den anmodede part for å gjennomføre undersøkelsen. Alle avgjørelser vedrørende gjennomføringen av undersøkelsen skal treffes av den anmodede part som forestår undersøkelsen.

Artikkel 6

Muligheten til å avslå en anmodning

 1. Den kompetente myndighet i den anmodede part kan avslå å yte bistand:

  1. der en anmodning ikke er fremmet i samsvar med denne overenskomst;

  2. der den anmodende part ikke har uttømt alle tilgjengelige muligheter til å innhente opplysningene på eget territorium, unntatt de muligheter som ville innebære uforholdsmessige vanskeligheter; eller

  3. der åpenbaring av opplysningene ville stride mot allmenne interesser (ordre public).

 2. Denne overenskomst skal ikke pålegge en anmodet part en plikt til å oversende opplysninger som er omfattet av «legal privelige», eller av handels-, nærings-, industri- eller yrkessekretesse eller prosess. Det forutsetter at slike opplysninger som omhandles i artikkel 4 punkt 4 ikke av denne omstendighet alene skal anses omfattet av slik sekretesse eller handelsprosess.

 3. En anmodning om opplysninger kan ikke avslås på grunn av at det skattekrav som ga foranledning til anmodning er bestridt.

 4. Den anmodede part er ikke forpliktet til å innhente og oversende opplysninger som ikke kunne vært innhentet av den kompetente myndighet i den anmodende part etter dennes lovgivning dersom opplysningene hadde befunnet seg på denne parts territorium.

 5. Den anmodede part kan avslå en anmodning om opplysninger dersom opplysningene i den anmodede part skal benyttes til å administrere eller iverksette en bestemmelse i denne parts skattelovgivning eller dermed sammenhengende forpliktelser, som diskriminerer en statsborger av den anmodede part sammenlignet med en statsborger i den anmodende part, under ellers like vilkår.

Artikkel 7

Taushetsplikt

 1. Alle opplysninger som oversendes og mottas av partenes kompetente myndigheter skal holdes hemmelige.

 2. Slike opplysninger skal bare åpenbares til myndigheter og personer (herunder domstoler og forvaltningsorganer) som har befatning med de formål som er angitt i artikkel 1, og skal av disse personer eller myndigheter bare benyttes til disse formål, herunder avgjørelse av klagesak. For disse formål kan opplysninger åpenbares i offentlige rettsmøter og rettsavgjørelser.

 3. Slike opplysninger kan ikke benyttes til andre formål enn de som er angitt i artikkel 1 uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den kompetente myndighet i den anmodede part.

 4. Opplysninger som er oversendt til en anmodende part etter denne overenskomst kan ikke åpenbares for noen annen jurisdiksjon.

Artikkel 8

Kostnader

Med mindre partenes kompetente myndigheter blir enige om noe annet, skal ordinære kostnader oppstått ved å yte bistand bæres av den anmodede part, og ekstraordinære kostnader oppstått ved å yte bistand (herunder utgifter til eksterne rådgivere som engasjeres ved rettstvist eller på annen måte) bæres av den anmodende part. De kompetente myndigheter skal samrå seg med hverandre fra tid til annen om denne artikkel, og især skal den kompetente myndighet i den anmodede part konsultere den kompetente myndighet i den anmodende part på forhånd hvis kostnadene ved å innhente opplysningene må antas å bli betydelige.

Artikkel 9

Gjensidige overenskomster

 1. Partenes kompetente myndigheter skal ved gjensidig overenskomst på beste måte søke å løse enhver vanskelighet eller tvil som fortolkningen eller anvendelsen av denne overenskomst måtte fremby.

 2. I tillegg til overenskomster som nevnt i punkt 1, kan partenes kompetente myndigheter komme overens om de prosedyrer som skal følges i henhold til artiklene 4, 5 og 8.

 3. Formell kommunikasjon, herunder anmodninger om opplysninger, som fremmes i sammenheng med eller i følge bestemmelsene i de inngåtte overenskomstene skal fremmes skriftlig og direkte til den annen parts kompetente myndighet til den adresse som fra tid til annen er meddelt av en part. Enhver påfølgende kommunikasjon angående anmodninger om opplysninger skal skje enten skriftlig eller muntlig, tatt i betraktning hva som er mest praktisk, mellom de nevnte kompetente myndigheter eller den som har fullmakt fra dem.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

Denne overenskomst skal tre i kraft på den trettiende dag etter den siste av de datoer som de skriftlige underrettelser som hver av de kontraherende parter skal oversende når de krav som stilles etter dens lovgivning for å sette denne overenskomst i kraft, er gjennomført. Overenskomsten skal ha virkning:

 1. for straffbare skattesaker på denne dato; og

 2. for alle andre skattesaker som omfattes av artikkel 1 på denne dato, men bare med hensyn til skatteår som begynner på eller etter den 1. januar i det år som følger etter ikrafttredelsesdatoen eller der det ikke er noe skatteår, for alle skattekrav som oppstår på eller etter denne dato.

Artikkel 11

Opphør

 1. Denne overenskomst skal forbli i kraft til den sies opp av en part.

 2. Hver av partene kan gi skriftlig varsel om opphør minst tre måneder før utløpet av ethvert kalenderår. I så fall skal overenskomsten opphøre å ha virkning for skatter som utskrives for ethvert skatteår som begynner på eller etter den 1. januar i det år som følger etter utløpet av tremånedersperioden. Alle anmodninger mottatt frem til opphøret av virkningen av denne overenskomst skal behandles i samsvar med overenskomstens bestemmelser.

 3. Hvis overenskomsten sies opp, skal partene fortsatt være bundet av bestemmelsene i artikkel 7 med hensyn til alle opplysninger mottatt etter denne overenskomst.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende, som er gitt behørig fullmakt, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i to eksemplarer i Helsingfors den 28. oktober 2008 på det engelske språk.

For KongeriketFor
NorgesJerseys
regjering:regjering:

Agreement between the Kingdom of Norway and Jersey for the exchange of information relating to tax matters

Whereas the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Jersey («the Parties») have long been active in international efforts in the fight against financial and other crimes, including the targeting of terrorist financing;

Whereas it is acknowledged that Jersey under the terms of its Entrustment from the UK has the right to negotiate, conclude, perform and, subject to the terms of this Agreement, terminate a tax information exchange agreement with the Kingdom of Norway;

Whereas Jersey on 22 February 2002 entered into a political commitment to the OECD's principles of effective exchange of information;

Whereas the Parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;

Now, therefore, the Parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of Jersey and the Kingdom of Norway only:

Article 1

Scope of the Agreement

The Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning the taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, recovery and enforcement or collection of tax with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation of tax matters or the criminal prosecution of tax matters in relation to such persons. A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of nor obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Taxes Covered

 1. This Agreement shall apply to the following taxes imposed by the Parties:

  1. in the case of Jersey:

   1. the income tax;

   2. the goods and services tax;

  2. in the case of Norway:

   1. the tax on general income («skatt på alminnelig inntekt»);

   2. the tax on personal income («skatt på personinntekt»);

   3. the special tax on petroleum income («særlig skatt på petroleumsinntekt»);

   4. the resource rent tax on income from production of hydroelectric power («grunnrenteskatt på inntekt fra produksjon av vannkraft»);

   5. the withholding tax on dividends («kildeskatt på utbytter»);

   6. the tax on remuneration to non-resident artistes etc. («skatt på honorar til utenlandske artister m.v.»); and

   7. the value added tax («merverdiavgift»).

 2. This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall apply also to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes, if the Parties so agree. The competent authority of each Party shall notify the other of substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 3

Definitions

 1. In this Agreement:

  1. «Jersey» means the Bailiwick of Jersey, including its territorial sea;

  2. «Norway» means the Kingdom of Norway, and includes the land territory, internal waters, the territorial sea and the area beyond the territorial sea where the Kingdom of Norway, according to Norwegian legislation and in accordance with international law, may exercise her rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; the term does not comprise Svalbard, Jan Mayen and the Norwegian dependencies («biland»);

  3. «company» means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

  4. «competent authority» means, in the case of Jersey the Treasury and Resources Minister or his authorised representative; in the case of Norway, the Minister of Finance or the Minister's authorised representative;

  5. «criminal laws» means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;

  6. «criminal tax matters» means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal law of the requesting Party;

  7. «information gathering measures» means laws and administrative or judicial procedures enabling a requested Party to obtain and provide the information requested;

  8. «information» means any fact, statement, document or record in whatever form;

  9. «person» means a natural person, a company or any other body or group of persons;

  10. «publicly traded company» means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold «by the public» if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  11. «principal class of shares» means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

  12. «public collective investment scheme» means any scheme or fund, in which the purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  13. «recognised stock exchange» means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;

  14. «requested Party» means the Party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;

  15. «requesting Party» means the Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;

  16. «tax» means any tax covered by this Agreement.

 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 4

Exchange of Information Upon Request

 1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

 2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

 3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

 4. Each Party shall ensure that it has the authority, subject to the terms of Article 1, to obtain and provide, through its competent authority and upon request:

  1. information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

   1. information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships and other persons, including in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;

   2. in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

    Provided that this Agreement does not create an obligation for a Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

 5. Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible and shall specify in writing:

  1. the identity of the person under examination or investigation;

  2. the period for which the information is requested;

  3. the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;

  4. the tax purpose for which the information is sought;

  5. the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph a) of this paragraph;

  6. grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession of, or obtainable by, a person within the jurisdiction of the requested Party;

  7. to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of or able to obtain the information requested;

  8. a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

  9. a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where that would give rise to disproportionate difficulty.

 6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party as soon as possible.

Article 5

Tax Examinations Abroad

 1. With reasonable notice the requesting Party may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

 2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may permit representatives of the competent authority of the requesting Party to attend a tax examination in the territory of the requested Party.

 3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested Party conducting the examination.

Article 6

Possibility of Declining a Request

 1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:

  1. where the request is not made in conformity with this Agreement;

  2. where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or

  3. where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy («ordre public»).

 2. This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation to provide items subject to legal privilege, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 4 (4) shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.

 3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

 4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.

 5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.

Article 7

Confidentiality

 1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.

 2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

 3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

 4. The information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

Article 8

Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 9

Mutual Agreement Procedures

 1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement.

 2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 4, 5 and 8.

 3. Formal communications, including requests for information, made in connection with or pursuant to the provisions of the Agreements entered into will be in writing directly to the competent authority of the other Party at such address as may be notified by one Party to the other from time to time. Any subsequent communications regarding requests for information will be either in writing or verbally, whichever is most practical, between the earlier mentioned competent authorities or their authorised representatives.

Article 10

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the latter of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect:

 1. for criminal tax matters on that date; and

 2. for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force or, where there is no tax year, all charges to tax arising on or after that date.

Article 11

Termination

 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party.

 2. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least three months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the three month period. All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.

 3. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

Done at Helsinki this 28th day of October 2008, in duplicate in the English language.

For the GovernmentFor The
of the Kingdom ofStates of
Norway:Jersey:
Til dokumentets forside