St.prp. nr. 82 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 185/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget