T-1463 Utvikling og drift av sentrum

Erfaringer og anbefalinger fra pilotarbeid

T-1463 / 2007
ISBN 978-82-457-0411-2
(Rapporten er kun tilgjengelig i PDF)

Temarapporten (pdf - 1 MB)

Forord
Som oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 (2001-2002) ”Bedre miljø i byer og tettsteder” har Miljøverndepartementet i perioden 2003-2006 støttet pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling.

Målet med pilotprosjektene var å utvikle erfaringer og gode eksempler som kan være forbilder for kommuner, næringslivet og andre, og å gi innspill til utvikling av virkemidler. Pilotarbeidet har fokusert på fire temaer som er oppsummert i temarapporter, og danner grunnlag for en hovedrapport.

Dette er en prosjektrapport for pilotarbeidet innenfor temaet utvikling og drift av bysentrum i de fem byene Drammen, Notodden, Tvedestrand, Stavanger og Tromsø. I rapporten beskrives først arbeidet i hver enkelt by, dernest drøftes erfaringer temavis. Dette betyr at det vil være en del overlapp mellom kapitlet som beskriver byene og temakapitlene.

Rapporten bygger på og siterer fra årlige rapporter fra byene, deres skriftlige svar på spørsmål om utvikling av samarbeid og organisering, samt kontakt med byene gjennom nettverksmøter og befaringer.

Temasamlinger og konferanser der også andre byer har vært representert, har også gitt innspill til drøftinger og anbefalinger. Pilotbyenes prosjektledere har kommentert både bykapitlene og temakapitlene.

Last ned temarapporten i pdf (1 Mb)