Tilstandsrapport for fagskolene 2015

Årets tilstandsrapport er den femte i rekken. Ved å lage tilstandsrapporter får vi et stadig bedre kunnskapsgrunnlag om utviklingen i fagskolene. Og vi skal fortsette å forbedre tallgrunnlaget om fagskolesektoren.

Antall fagskoler

 • I 2015 er det totalt 94 fagskoler som tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt.
 • De private fagskolene utgjør 56 prosent og de offentlige 44 prosent.
 • Nær halvparten, 48 prosent, av landets fagskoler holder til i det sentrale
 • Østlandsområdet.

Fagskolenes størrelse

 • Det er mange små fagskoler. 39 prosent av fagskolene har under 50 studenter.
 • Kun 9 av 94 fagskoler har over 500 studenter.
 • Fagskoler som tilbyr humanistiske og estetiske fag, er ofte minst.
 • 31,5 prosent av fagskolestudentene tar utdanningen i Oslo eller Akershus.

Fagskolestudenter

 • Det er 15 339 fagskolestudenter i 2015, hvorav 62 prosent menn og 38 prosent kvinner.
 • Vel halvparten av studentene er i alderen 21 til 30 år, og 22 prosent er mellom 36 og 50 år. Ti prosent er 20 år eller yngre.
 • 52 prosent av studentene går ved offentlige fagskoler – en økning på 4 prosentpoeng fra 2014.
 • De offentlige fagskolene har hatt en vekst på vel ti prosent i perioden 2013 – 2015, mens studenttallet ved de private gikk ned med 13 prosent fra 2014 til 2015.
 • 48 prosent av fagskolestudentene tar utdanning innenfor naturvitenskapelige fag,
 • håndverksfag og tekniske fag.
 • På fagområdet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag er 94 prosent av studentene menn, og på fagområdene helse-, sosial- og idrettsfag og pedagogikk er det henholdsvis 89 og 88 prosent kvinner.

Hovedpunkter

Kandidater og gjennomføring

 • I 2015 uteksaminerte fagskolene 6 559 kandidater, 74 færre enn i 2014.
 • Av dem som avsluttet en fagskoleutdanning i 2013, hadde 17 prosent begynt på en universitets- eller høyskoleutdanning innen høsten 2015. For dem som avsluttet i 2014 og 2015, er andelen henholdsvis 13 og 9 prosent. I opptakskullene 2011, 2012 og 2013 fullførte bare henholdsvis 54, 53 og 47 prosent av fagskolestudentene utdanningen på normert tid. 

Opptak

 • Nær 68 prosent av fagskolestudentene er tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 17 prosent på grunnlag av generell studiekompetanse og 10 prosent på grunnlag av realkompetanse. Fem prosent har annen bakgrunn.
 • 12 prosent av fagskolestudentene har bakgrunn fra høyere utdanning.

Utdanningstilbudet ved fagskolene

 • I gjennomsnitt har hver fagskole utdanningstilbud på 1,7 fagområder.
 • 82 prosent av de offentlige fagskoleutdanningene er innenfor tekniske fag, helse- og sosialfag og samferdsels-, sikkerhets- og servicefag.
 • Innenfor humanistiske og estetiske og økonomisk-administrative fag er det flest private tilbud, henholdsvis 91 og 70 prosent.
 • Antallet utdanningstilbud holdt seg relativt stabilt fra 2014 til 2015 (ned 3 prosent).
 • Snaut halvparten (46 prosent) av fagskoleutdanningene er ettårige.
 • De fleste halvårige fagskoleutdanningene er innenfor økonomiske og administrative fag.
 • 23 prosent av fagskoleutdanningene gis nettbasert eller som fjernundervisning.

Tilstandsrapport_for fagskoler_2015_F-4428.pdf