Utkast til forskrift om konsekvensutredninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsnotat

Kapittel I. Formål og administrative bestemmelser
§ 1 Formål og administrative bestemmelser

Kapittel II: Saklig virkeområde
§ 2 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes
§ 3 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de faller inn under kriteriene i § 4
§ 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger
§ 5 Merknader til ansvarlig myndighets avklaringer etter § 4 og 5

Kapittel III: Regler for saksbehandling
§ 6 Program for plan- eller utredningsarbeidet
§ 7 Behandling og fastsetting av program
§ 8 Forelegging av program
§ 9 Innholdet i og utformingen av plan eller søknad med konsekvensutredning
§ 10 Høring og offentlig ettersyn av planforslag eller søknad med konsekvensutredning
§ 11 Tilleggsutredninger
§ 12 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak og gjennomføring
§ 13 Begrunnelse for og offentliggjøring av vedtak

Kapittel III. Andre bestemmelser
§ 14 Kostnader
§ 15 Behandling av endringer av planer eller søknader
§ 16 Avklaring og endring av rollen som ansvarlig myndighet
§ 17 Konsekvensutredning ved grenseoverskridende virkninger

Kapittel IV: Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
§ 18 Ikrafttreden
§ 19 Overgangsbestemmelser

VEDLEGG I.
Planer for tiltak og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter § 2

VEDLEGG II.
Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen

Forskrift om konsekvensutredninger av ……..

Fastsatt ved kongelig resolusjon *. * 2005 i medhold av lov av 10. februar 1967 forvaltningsloven § 5, lov av 14. juni 1985 nr. 77 plan- og bygningsloven § 6 og § 33-5 . Fremmet av Miljøverndepartementet, jf EØS-avtalen vedlegg nr XX Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer, Rådsdirektiv 85/337/EØF om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger, Rådsdirektiv 97/11/EF om endringer av direktiv 85/337 og i henhold til konvensjonen om konsekvensutredninger for tiltak med grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen) med tilhørende protokoll om strategiske miljøkonsekvensvurderinger.

Kapittel I

Formål og administrative bestemmelser

Formålet med bestemmelsene i forskriften er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

Vedleggene I og II er en del av forskriften.

Saksbehandlingen etter denne forskriften skal også ivareta de krav til utredning og dokumentasjon av konsekvenser som følger av annet lovverk, jf likevel § 9.

Forskriften stiller utfyllende krav til saksbehandling for planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. Forvaltningens avgjørelser og avklaringer i medhold av forskriften er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Kapittel II

Saklig virkeområde

§ 2 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes:

a. Planer etter plan- og bygningsloven

 • Fylkes(del)planer med retningslinjer for utbygging,
 • Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging,
 • Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg I,
 • Bebyggelsesplaner for tiltak nevnt i vedlegg I dersom tiltaket ikke er utredet i reguleringsplan.

Bestemmelsene gjelder ikke for reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner for tiltak nevnt i vedlegg I dersom tiltaket er utredet på tiltaksnivå i forbindelse med kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

b. Planer etter sektorlov

 • Nasjonalparker og andre verneområder etter naturvernloven større enn 500 km 2> og nasjonalparker og andre vernetiltak etter naturvernloven på mer enn 250 km 2> dersom tiltaket fører til en vesentlig endring i dagens bruk for primærnæringene eller reiseliv.

c. Tiltak etter sektorlov

 • Tiltak nevnt i vedlegg I som krever tillatelse etter energiloven, vassdragsreguleringsloven eller petroleumsloven.
 • Andre tiltak nevnt i vedlegg I der det ikke utarbeides plan etter plan- og bygningsloven.

Ansvarlig myndighet for planene og tiltakene fremgår av vedlegg I. For tiltak under bokstav c, første strekpunkt, skal ansvarlig myndighet legge til rette for at behandlingen etter sektorlovene, så langt som mulig, blir samordnet med planbehandlingen av tiltakene etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven.

§ 3 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de faller inn under kriteriene i § 4

Andre typer og mindre omfattende planer og tiltak enn dem nevnt i § 2 skal behandles etter forskriften dersom planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger.

Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger fremgår av § 4.

Bestemmelsen omfatter:

a. Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven som inneholder, eller fastsetter rammer for senere vedtak om industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål, infrastrukturtiltak, anlegg for turisme og fritidsaktiviteter, permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel, , og reguleringsplaner for utvikling av by- og tettstedsområder.

b. Tiltak etter sektorlover

 • anlegg for utvinning av olje og naturgass etter petroleumsloven,
 • anlegg for produksjon av vannkraft, industrianlegg for transport av gass, damp og varmtvann, kraftlinjer og anlegg for produksjon av elektrisk energi etter energiloven,
 • vannforvaltningsprosjekt innenfor landbruket og anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørsfelt etter vannressursloven,
 • anlegg for samling, bearbeiding lagring av radioaktivt avfall etter lov om atomvirksomhet,
 • intensivt husdyrhold etter husdyrkonsesjonsloven,
 • nydyrking og landbruksveier etter jordloven,
 • avskogning, skogreising og treslagsskifte etter skogbruksloven,
 • reingjerder etter reindriftsloven,
 • oppdrettsanlegg etter oppdrettsloven,
 • mudringsrelatert kommersiell utvinning av mineraler fra havbunnen etter kontinentalsokkelloven.

c. Reguleringsplaner eller søknader om utvidelser eller endringer av tiltak etter § 2.

Bestemmelsen omfatter ikke planer og tiltak nevnt under bokstav a. og b. dersom virkningene av planen eller tiltaket er tilfredsstillende belyst og avklart i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan.

Forslagsstiller skal legge fram de opplysninger som er nødvendige for at ansvarlig myndighet skal kunne ta stilling til om planen eller tiltaket faller inn under forskriften.

Ansvarlig myndighet skal ta stilling til om planen eller tiltaket faller inn under § 3, jf kriteriene i § 4, tidligst mulig under forberedelsen av planen eller tiltaket. For reguleringsplaner bør dette skje før kunngjøring etter § 27-1 nr. 1 annet ledd.

Ansvarlig myndighet bør ta kontakt med berørte myndigheter dersom det er tvil om reguleringsplanen eller tiltaket omfattes av forskriften, jf § 4.

§ 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de

 1. kommer i konflikt med områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet på grunn av særlige verdifulle landskap, natur- eller kulturmiljø eller forekomster av kulturminner, eller hvor det finnes eller kan godtgjøres at det er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde,
 1. reduserer omfanget av gjenværende urørte naturområder eller utgjør en direkte trussel mot truede eller sårbare arter og deres leveområder, hensynskrevende naturtyper eller mot andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold,
 1. vesentlig reduserer omfanget av eller kvaliteten på områder som er viktige for utøvelse av friluftsliv, spesielt markaområder og andre verdifulle større naturområder eller sammenhengende grønnstrukturer i byer og tettsteder samt viktige sjø- og vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål,
 1. omfattes av virkeområdet for RPR-Oslofjorden 1Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen, fastsatt 9. juli 1993., RPR for vernede vassdrag 2Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, fastsatt 10. november 1994 eller RPR for samordnet areal- og transportplanlegging 3Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, fastsatt 20. august 1993 og samtidig kommer i konflikt med disse retningslinjenes formål, eller som er i strid med retningslinjer for utbygging av kjøpesentre gitt i fylkes(del)plan,
 1. kommer i konflikt med viktige reinbeiteområder eller kan ha negativ innvirkning på samiske kulturminner eller bosettingsområder hvor samiske utmarksnæringer har eksistert,
 1. innebærer større omdisponeringer av LNF-områder 4Landbruk- natur- og friluftsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet,
 1. kan føre til at det oppstår fare for vesentlig forurensning til jord, vann, sedimenter eller luft, herunder støy, eller vesentlig øker risikoen for alvorlige ulykker, stråling og ras- og flomsituasjoner,
 1. kan ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse som følge av endringer i befolkningssammensetning, boligmarked, boligbehov eller behov for tjenestetilbud, eller
 1. kan ha konsekvenser for annen stat.

Ansvarlig myndigheters vurdering skal normalt baseres på opplysninger gitt av forslagsstiller, jf. § 3, 5. ledd, og på ellers foreliggende og kjent kunnskap.

§ 5 Merknader til ansvarlig myndighets avklaring etter §§ 3 OG 4

Dersom berørte myndigheter, berørte parter eller interesseorganisasjoner er uenig med ansvarlig myndighets avklaring under §§ 3 og 4 ovenfor og mener at et forslag til reguleringsplan eller tiltak etter sektorlov har vesentlige virkninger, skal ansvarlig myndighet gis melding om dette så tidlig som mulig, og senest i forbindelse med varsel om oppstart av arbeidet med planen eller tiltaket.

Dersom ansvarlig myndighet, på bakgrunn av innkomne merknader som nevnt i første ledd, vurderer at planen kan få vesentlige virkninger, skal reguleringsplanen eller tiltaket behandles etter forskriften. I motsatt fall skal ansvarlig myndighet begrunne sin vurdering i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslag eller høring av søknad.

Kapittel III

Regler for saksbehandling

§ 6 program for plan- eller utredningsarbeidet

For plan og tiltak som omfattes av bestemmelsene skal det tidligst mulig under forberedelsen av planen eller tiltaket utarbeides forslag til program for plan- eller utredningsarbeidet.

Programmet skal klargjøre hvilke forhold som det skal redegjøres nærmere for i plan eller søknad med konsekvensutredning, herunder hvilke undersøkelser som anses nødvendige for å klargjøre vesentlig virkninger av planen eller tiltaket.

Forslaget til program skal i nødvendig grad inneholde:

 • en beskrivelse av formålet med og innholdet i planen eller tiltaket samt aktuelle alternativer for lokalisering og utforming,
 • en beskrivelse av dagens situasjon samt og en vurdering av hvordan relevante overordnede planer, miljømål m. v. vil få betydning for plan- eller utredningsarbeidet,
 • en beskrivelse av antatte problemstillinger og oversikt over forhold som vil bli belyst, herunder oversikt over eksisterende kunnskap, behov for nye utredninger og hvilke metoder som vil bli benyttet,
 • en beskrivelse av hvordan arbeidet skal gjennomføres og
 • en beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt.

Forslag til program skal baseres på krav til innhold og utforming gitt i § 9, jf vedlegg II.

Forhold som er tilfredsstillende utredet i overordnet plan skal ikke utredes på nytt. For kommuneplanens arealdel skal kun de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som innebærer endringer sett i forhold til gjeldende plan utredes.

§ 7 Behandling og fastsetting av program

Forslag til program skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn fem uker.

For planer etter plan- og bygningsloven skal høring og offentlig ettersyn av programmet for planarbeidet (planprogrammet) normalt samordnes med oppstart eller kunngjøring av planarbeidet, jf § 27-1 nr 1 annet ledd, § 20-5 første ledd og § 19-4 første ledd.

Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette, fastsette program for plan- eller utredningsarbeidet. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Ved fastsetting kan planmyndigheten gi retningslinjer for planarbeidet, herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal inngå i planarbeidet, jf § 27-1, § 20-1 og 19-2.

Programmet skal fastsettes innen rimelig tid. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse til forslag til programmet.

§ 8 Forelegging av program

Dersom berørte myndigheter mener at forslaget til plan- eller utredningsprogram ikke i nødvendig grad ivaretar nasjonale eller vesentlige regionale hensyn, skal ansvarlig myndighet forelegge programmet for Miljøverndepartementet før fastsetting.

Bestemmelsen gjelder ikke for kommuneplanens arealdel.

Miljøverndepartementet skal innen to uker gi beskjed om det vil bli gitt merknader til programmet.

For saker som omfatter massetak skal programmet forelegges Bergvesenet til uttalelse før fastsetting. Bergvesenet skal gi eventuelle merknader til programmet innen to uker.

§ 9 innholdet i og utformingen av plan eller søknad med konsekvensutredning

Planforslag eller søknad med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av det fast­satte programmet for plan- eller utredningsarbeidet, jf. § 6, og skal i innhold, omfang og detaljeringsgrad tilpasses den konkrete saken og de problemstillinger denne reiser, jf. vedlegg II.

Planforslaget eller søknaden med konsekvensutredning skal gjøre rede for planen eller tiltaket; beskrive aktuelle alternativer, redegjøre for vesentlige virkninger av planen eller tiltaket, hva som kan gjøres for å avbøte skader eller ulemper og for behovet for og forslag til miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket.

Utredningen skal være tilpasset plannivået, være relevante i forhold til de beslutninger som skal tas og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.

Planforslag eller søknad med konsekvensutredning skal inneholde nødvendige illustrasjoner og kartmateriale. Planforslaget eller søknad med konsekvensutredning skal normalt utgjøre ett samlet dokument. Det skal utarbeides et sammendrag av planforslaget eller søknaden med konsekvensutredning.

§ 10 Høring og offentlig ettersyn av planforslag eller søknad med konsekvensutredning

Planforslag eller søknad med konsekvensutredning skal sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Det skal settes en rimelig frist for uttalelse til planforslag eller søknad med konsekvensutredning. Fristen bør ikke settes kortere enn seks uker.

Kopi av planforslag eller søknad med konsekvensutredning skal sendes Miljøverndepartementet til orientering.

Relevante bakgrunnsdokumenter og fagrapporter skal være tilgjengelig hos ansvarlig myndighet og hos tiltakshaver. Så langt som mulig skal planforslag eller søknad med konsekvensutredning og eventuelle fagrapporter gjøres tilgjengelig på internett.

§ 11 Tilleggsutredninger

Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen, jf § 10 , ta stilling til om det er behov for tilleggsutredninger eller dokumentasjon om bestemte forhold. Eventuelle tilleggsutredninger skal forelegges berørte myndigheter til uttalelse før det fattes vedtak i saken. Fristen for uttalelse bør ikke være kortere enn to uker.

§ 12 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak og gjennomføring

Plan- eller tillatelsesmyndigheten skal ved behandlingen av og avgjørelsen i saken ta hensyn til konsekvensutredningen og uttalelsene til denne.

I saksframlegget eller innstillingen til vedtak skal det fremgå hvordan virkningene av planforslaget eller søknaden med konsekvensutredning og innkomne uttalelser er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.

Det skal i forbindelse med vedtaket vurderes og i nødvendig grad stilles krav til undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket. Plan- eller tillatelsesmyndigheten kan bestemme at det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning. Miljøoppfølgings­program­met skal sikre at tiltakshaver, i samarbeid med berørte tilsynsmyndigheter, overvåker virkninger av planen eller virksomheten, herunder tar stilling til eventuelle uforutsette virkninger, og treffer egnede utbedringstiltak.

Det skal vurderes og i nødvendig grad settes vilkår med sikte på å begrense og avbøte negative virkninger av vesentlig betydning. Vilkårene må hjemles i vedkommende sektorlov eller i plan- og bygningsloven, jf § 20-4 annet ledd og § 26.

§ 13 Begrunnelse for og Offentliggjøring av vedtak

Saksfremlegget eller innstillingen med begrunnelse skal være offentlig tilgjengelig. Vedtaket i saken skal offentliggjøres. Så langt som mulig skal dokumentene gjøres tilgjengelig på internett.

Kapittel IV

Andre bestemmelser

§ 14 Kostnader

Kostnadene ved utarbeidelse av forslag til program og konsekvensutredning bæres av tiltakshaver. For planer bæres kostnadene av forslagsstiller.

§ 15 behandling av Endringer av planer eller søknader

Ved endringer av planer eller tiltak etter gjennomført høring av planforslag eller søknad med konsekvensutredning, jf § 10, skal ansvarlig myndighet påse at konsekvensene av endringene blir belyst før det fattes vedtak i saken. Tilsvarende gjelder for endringer av planer eller tiltak som utløser ny planbehandling etter plan- og bygningsloven eller ny søknad.

§ 16 avklaring og endring av rollen som ansvarlig myndighet

Ved usikkerhet eller uenighet om hvem som er å anse som ansvarlig myndighet skal dette spørsmålet forelegges Miljøverndepartementet til avgjørelse.

Miljøverndepartementet kan, dersom hensynet til ivaretakelse av nasjonale eller vesentlig regionale hensyn tilsier dette, eller planen eller tiltaket omfatter flere kommuner eller fylker, bestemme at en saken skal behandles av en annen myndighet enn den som fremgår av forskriftens vedlegg I. En slik beslutning skal fattes i samråd med berørt departement.

§ 17 Konsekvensutredning ved grenseoverskridende virkninger

Dersom en plan eller et tiltak kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat skal ansvarlig myndighet sende program for plan- og/eller utredningsarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse. Kopi av dokumentene sendes til Miljøverndepartementet, som skal varsle rett myndighet i denne staten.

Ansvarlig myndighet skal behandle uttalelser fra denne staten som øvrige uttalelser og med samme frister.

Miljøverndepartementet kan pålegge forslagsstiller å utarbeide varslingsdokument og planforslag eller søknad med konsekvensutredning i de fremmede språk som er nødvendige, og å delta i offentlig møte i berørt stat.

Dersom norske myndigheter blir varslet, eller på annen måte får kunnskap om planer eller tiltak i en annen stat som kan ha vesentlige virkninger for Norge, skal Miljøverndepartementet underrettes om dette.

Miljøverndepartementet skal påse at informasjon om planen eller tiltaket fra opphavslandet gjøres kjent for berørte norske myndigheter og interesser, og at uttalelser fra norske myndigheter og interesser oversendes opphavslandet.

Kapittel V

Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 18 ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. april 2005. Fra samme dag oppheves forskrift av 21. mai 1999.

§ 19 Overgangsbestemmelser

Tiltak som ikke var omfattet av forskriften av 21. mai 1999 kommer ikke inn under ny forskrift dersom saksbehandlingen for tiltak etter plan- og bygningsloven eller sektorlov var startet opp før ikrafttreden av ny forskrift.

For tiltak som er tatt opp til behandling etter forskrift av 21. mai 1999 skal eventuell endret ansvarsfordeling og øvrige bestemmelser i ny forskrift legges til grunn ved videre behandling av saken dersom dette anses hensiktsmessig.

For planer som omfattes av § 2 eller § 3 skal denne forskriften helt eller delvis legges til grunn også for planer der planarbeidet ble startet opp før forskriftens i kraftsetting dersom planen ikke blir vedtatt innen 21. juli 2006. Pågående planarbeid som vil kunne falle inn under denne bestemmelsen skal innrapporteres til Miljøverndepartementet innen 31.12.2005 for avklaring av behandling etter forskriften.

VEDLEGG I.

Planer for tiltak og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter § 2

A. Tiltak og oppfangingskriterier

B. Ansvarlig myndighet og lov(er) behandlingen skal knyttes opp til

INDUSTRI, ANDRE BYGG OG ANLEGG

 1. Industri-, nærings-, lager- og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill kr. eller et bruttoareal på mer enn 15.000 m 2>

Planmyndigheten

Plan- og bygningsloven (PBL).

Statens forurensingstilsyn (SFT) for industritiltak der det ikke utarbeides plan etter PBL. Forurensingsloven.

 1. Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m 3> masse, samt torvskjæring på et område på mer en 1.500 dekar.

Planmyndigheten

PBL

 1. Anlegg hvis hovedformål er sluttbehandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk behandling eller deponering.

Planmyndigheten

PBL

 1. Avfallsanlegg for behandling av husholds- og næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk behandling med en kapasitet på mer enn 100 tonn pr. dag.

Planmyndigheten

PBL

 1. Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for framstilling i industriell målestokk av stoffer ved hjelp av kjemiske omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og funksjonelt sett hører sammen, og som er beregnet på

- framstilling av organiske basiskjemikalier,

- framstilling av uorganiske basiskjemikalier,

- framstilling av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel),

- framstilling av basisprodukter for plantevernmidler samt biocider,

- framstilling av farmasøytiske basisprodukter ved hjelp av kjemiske eller biologiske metoder,

- framstilling av sprengstoff.

Planmyndigheten

PBL

 1. Metallurgiske anlegg: Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål

Planmyndigheten

PBL

 1. Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser.

Planmyndigheten

PBL

 1. Industrianlegg for
  - produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale,
  - produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer enn 200 tonn pr. dag.

Planmyndigheten

PBL

 1. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av asbest og produkter som inneholder asbest: når det gjelder asbestsementprodukter, med en årlig produksjon på over 20.000 tonn ferdige produkter; når det gjelder friksjonsmateriale, med en årlig produksjon på over 50 tonn ferdige produkter; og når det gjelder annen anvendelse av asbest, med et årlig forbruk på over 200 tonn.

Planmyndigheten

PBL

 1. Vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat. Energiloven.

 1. Vannkraft med en årlig produksjon over 40 GWh.

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.

 1. Demninger og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann dersom en ny eller supplerende mengde oppdemmet eller lagret vann overstiger 10 millioner m 3> .

Norges vassdrags- og energidirektorat Vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.

 1. Anlegg for oppsamling eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann der den mengden vann som oppsamles eller gjenoppbygges utgjør minst 10 millioner m 3> pr. år.

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannressursloven.

 1. Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner med en energiproduksjon på minst 150 MW samt kjernekraftverk og andre kjernereaktorer herunder avvikling eller nedlegging av slike kjernekraftverk og kjernereaktorer (med unntak av forskningsanlegg for produksjon og omdanning av spaltbare og fertile stoffer der maksimal kraft ikke overstiger 1 kW vedvarende mengde).

Norges vassdrags- og energidirektorat for varmekraftverk. Energiloven.

Olje- og energidepartementet for kjernekraftverk. Energiloven.

 1. Råoljeraffinerier (med unntak av virksomheter som utelukkende produserer smøremidler av råolje) og anlegg for omdanning til gass og væske av 500 tonn kull eller oljeskifer eller mer pr. døgn.

Olje- og energidepartementet. Petroleumsloven eller PBL.

 1. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter med en kapasitet på 200.000 tonn eller mer.

Olje- og energidepartementet. Petroleumsloven eller PBL.

 1. Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt der utvunnet mengde overstiger 4.000 fat pr. dag for olje og 500.000 m 3> pr. dag for gass.

Olje- og energidepartementet. Petroleumsloven.

 1. Anlegg for behandling av bestrålt kjernebrensel.

Helse- og omsorgsdepartementet eller

Statens strålevern.

PBL

 1. Anlegg beregnet

- på produksjon eller anriking av kjernebrensel,

- på bearbeiding av bestrålt kjernebrensel eller avfall med høy radioaktivitet,

- på disponering av bestrålt kjernebrensel,

- utelukkende på disponering av radioaktivt avfall,

- utelukkende på lagring (planlagt å vare mer enn 10 år) av bestrålt kjernebrensel eller radioaktivt avfall på annet sted enn produksjonsstedet

Statens strålevern.

PBL

INFRASTRUKTURTILTAK

 1. Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk.

Planmyndigheten. PBL

 1. Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt og/eller utvidelse av en eksisterende vei med høyst to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik ny vei eller utbedret og/eller utvidet del av en vei har en ubrutt lengde på minst 10 km.

Planmyndigheten. PBL

 1. Veier med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kr.

Planmyndigheten. PBL

 1. Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Investeringer i infrastruktur med en kostnad på mer enn 500 millioner kr.

Planmyndigheten. PBL

 1. Forstads- og T-baner med investeringskostnader på mer enn 250 millioner kr.

Planmyndigheten. PBL

 1. Flyplasser med rullebane på 1.600 meter eller lengre.

Planmyndigheten. PBL

Forsvarsdepartementet for militære flyplasser. PBL.

 1. Nyetablering av havner og havneanlegg, inklusive fiskerihavner og offshore-relaterte havneinstallasjoner, samt havner og installasjoner for trafikk på innlands vannveier der skip på over 1.350 tonn kan seile og anløpe. Ferjekaier inngår i pkt. 22.

Planmyndigheten for lokale havner.

Kystverket for nasjonale havner. Havne- og farvannsloven og PBL.

 1. Nyetablering av farleder og innlands vannveier der skip over 1.350 tonn kan seile.

Kystverket for tiltak i sjø. Havne- og farvannsloven og/eller PBL.

Norges vassdrags- og energidirektorat for tiltak i vassdrag. Vannressursloven.

 1. Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 20 km.

Norges vassdrags- og energidirektorat. Energiloven.

 1. Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørsfelt der denne transporten har som mål å motvirke eventuell vannmangel, og der mengden vann som transporteres overstiger 100 millioner m 3> pr. år. I alle andre tilfeller; anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørsfelt der den gjennomsnittlige vannmengde i det nedbørsfeltet det transporteres vann fra overstiger 2.000 millioner m 3> pr. år gjennom flere år, og der den transporterte vannmengden overstiger 5% av denne mengden. I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannressursloven.

 1. Rørledninger for transport av olje, gass eller kjemikalier med en diameter på mer enn 800 mm og en lengde på mer enn 40 km.

Olje- og energidepartementet. Petroleumsloven eller PBL.

ANDRE TILTAK

 1. Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter

Planmyndigheten. PBL.

 1. Golfbaner med 18 hull eller mer

Planmyndigheten. PBL.

 1. Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl med plass til mer enn:
  - 85.000 broilere, 60.000 høner - 3.000 slaktegriser (over 30 kg) eller
  - 900 purker

Fylkesmannen. Husdyrkonsesjonsloven.

 1. Større militære skyte- og øvingsfelt

Forsvarsdepartementet.

PBL.

VEDLEGG II.

Rammer for krav til innhold i konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt plan- eller utredningsprogram og i nødvendig utstrekning omfatte:

I. Konsekvensutredning for overordnete planer

II. Konsekvensutredning for tiltak

a) En beskrivelse av planens innhold og hovedformål, med særlig vekt på planens tilrettelegging for endringer mht utbyggingstiltak/-strategier/-politikk.

a) En beskrivelse av tiltaket, herunder

- begrunnelsen for tiltaket,

- virksomheter, herunder tilhørende virksomhet,

- beskrivelse av 0-alternativ,

- tidsplaner for gjennomføring,

- arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet,

- type og mengde utslipp

- arealbruk og

- arbeidskraft

b)

En oversikt over offentlige og private tiltak som er nødvendige for gjennomføring.

b) En redegjørelse for forholdet til kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale planer som er relevante i forhold til den aktuelle planen, samt for relevante miljømål fastsatt gjennom Rikspolitiske retningslinjer, nasjonale miljømål, Stortingsmeldinger eller lignende, (samt eventuelle internasjonale miljømål), og hvordan disse er tatt hensyn til under utarbeidelse av planen.

c)

En redegjørelse for forholdet til kommunale og fylkeskommunale planer og hvilke tillatelser fra offentlige myndigheter som er nødvendig for gjennomføring.

c) En beskrivelse av viktige miljøforhold og naturressurser innenfor planområdet og som sannsynligvis vil bli betydelig påvirket , herunder en oversikt over gjennomførte kartleggingstiltak

d)

En beskrivelse av miljøet, naturressursene og samfunnsforholdene, herunder en redegjørelse for planer, målsettinger og retningslinjer i de områdene som berøres.

d) En beskrivelse av virkningene av planen for bl.a. befolkningens helse, dyre- og planteliv, jordbunn, vann, luft, klima, landskap, samisk natur- og kulturgrunnlag, materielle verdier, kulturminner og kulturmiljøer, estetikk, universell utforming, beredskap og ulykkesrisiko og samvirket mellom disse.

Det skal kort redegjøres for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene.

e)

En beskrivelse av virkningene av planen eller tiltaket for bl.a befolkningens helse, dyre- og planteliv, jordbunn, vann, luft, klima, landskap, samisk natur- og kulturgrunnlag, materielle verdier, kulturminner og kulturmiljøer, estetikk, universell utforming, beredskap og ulykkesrisiko og samvirket mellom disse. Konsekvensene skal beskrives i forhold til planer, målsettinger og retningslinjer for miljø, naturressurser og samfunn i berørte områder.

Det skal kort redegjøres for datagrunnlaget og metoder som er brukt for å beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige eller tekniske problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene.

e) En vurdering i samsvar med bokstav d) ovenfor av eventuelle konsekvenser for annen stat som kan bli berørt av tiltaket.

f)

En beskrivelse i samsvar med bokstav e) ovenfor, av konsekvenser for annen stat som kan bli berørt av tiltaket.

f) En redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert og hvordan disse vil påvirke planens konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, samt en begrunnelse for tiltakshavers valg av alternativ

g)

En sammenstilling av konsekvensene og sammenligning og vurdering av alternativene i forhold til konsekvensene og i forhold til relevante planer, målsettinger og retningslinjer.

h)

En redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og ulemper.

i)

Tiltakshavers anbefaling av valg av alternativ.

g) Vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen

j)

Vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket.

h) Vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av planen.

k)

Vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket.