Høring - Utkast til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Utkast til forskrift om konsekvensutredninger (KU) er sendt på høring. Forskriften innebærer krav om planprogram og konsekvensutredning for fylkesdelplaner og kommuneplaner som legger føringer for senere vedtak om utbyggingstiltak. Forslaget integrerer også KU-bestemmelsene i den ordinære planprosessen for tiltak som avgjøres gjennom plan etter plan- og bygningsloven. Det betyr at kommunene får ansvaret for å håndheve regelverket i flere saker enn i dag. (03.12.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2005