Utkast til forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlige beredskaps- eller familiehjem

Resultat: FOR-2011-02-03-109 Forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2010

Vår ref.: 201000459-/KLO

Utkast til forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlige beredskaps- eller familiehjem

Stortinget vedtok 15.12.2009 lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. Den vedtatte loven er i samsvar med Regjeringens forslag i Prop. 9L (2009-2010), jfr. Ot.prp. nr. 109 (2008-2009). Loven trådte i kraft 12.2.2010.

Vedlagt følger utkast til forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlige beredskaps- eller familiehjem. Vi ber om eventuelle merknader innen 1.6.2010.

Til forskriftens § 1 om unntak fra lov om Statens Pensjonskasse
Bestemmelsen omtaler hvilke deler av lov om Statens Pensjonskasse som oppdragstakerne ikke skal være omfattet av. Den er gitt med hjemmel i lovens § 2. 

Det presiseres for det første at barnetillegg til alderspensjonister ikke gjelder overfor barn som oppdragstakerne har omsorg for etter kontrakt med Bufdir. Bakgrunnen for barnetillegget til alderspensjonister er merkostnadene forsørgeransvaret medfører. For barn som oppdragstakerne har kontrakt med Bufdir for å ha omsorg for, gis det støtte på annen måte. Dersom barnetillegg også skulle gis til alderspensjonen, ville det gitt en dobbelt dekning.

For det andre unntas oppdragstakerne fra vartpenger. Vartpenger gjelder der arbeidstaker blir oppsagt fra stilling uten egen skyld og vedkommende ikke har rett på å kunne fratre med pensjon. Oppdragstakerne er frilansere, og ikke arbeidstakere. De kan ikke sies opp fra sin stilling, og omfattes derfor ikke av bestemmelsen. En omtale av unntaket fra vartpenger er tatt med i forskriften for å unngå en hver tvil.

Arbeidsdepartementet har ikke funnet grunn til å unnta andre bestemmelser i lov om Statens Pensjonskasse i forskriften. Pensjonsloven for oppdragstakere behandler enkelte forhold særskilt og disse går foran eventuelle konkurrerende bestemmelser i lov om Statens Pensjonskasse.

Forskriftens § 2 om pensjonsgrunnlag
Etter lovens § 4 regnes pensjonsgrunnlaget som den faste godtgjørelsen for oppdragsforholdet. I forarbeidene vises det til at nærmere bestemmelser om pensjonsgrunnlaget kan gis i forskriften. I forskriften foreslås det at i tillegg til den faste arbeidsgodtgjørelsen, skal også annen arbeidsgodtgjørelse som er avtalt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver inngå i pensjonsgrunnlaget innenfor rammen av lov om Statens Pensjonskasse kapittel 3. På denne måten vil ikke utgiftsdekning (f. eks. dekning av bil- og kostutgifter) regnes med i pensjonsgrunnlaget. Videre begrenses pensjonsgrunnlaget til 12 G.

Temaer som ikke tas opp i forskriften
Nedenfor følger temaer som Arbeidsdepartementet ikke har tatt med i forskriften, selv om dette er antydet i lovproposisjonen. 
• BUF-etats informasjonsplikt. Det er ikke laget en egen bestemmelse om BUF-etats plikt til å informere oppdragstakeren om mulighetene for et eventuelt bortfall av retten til å omfattes av loven der oppdragstakeren har annet inntektsgivende arbeid. Informasjonsplikten framgår av kontrakten mellom partene, og ytterligere regelfesting i forskriften anses unødvendig.
• Forholdet til Overføringsavtalen. Statens pensjonskasse har vurdert det som tilstrekkelig å fastslå at oppdragstakerne er omfattet av Overføringsavtalen gjennom pensjonsloven for oppdragstakere § 2. Ytterligere presisering i forskriften anses unødvendig.
• Innsynsrett i kontrakten. Det er ikke tatt med bestemmelse om innsynsrett i kontraktene for Statens pensjonskasse. Det er Pensjonskassen som skal administrere pensjonsordningen, og lov om Statens Pensjonskasse § 45 andre og fjerde ledd, som pensjonsloven for oppdragstakere viser til, gir slik innsynsrett.
• Boliglånsordningen. Mange oppdragstakere har ønske om å være omfattet av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse. Oppdragstakerne omfattes imidlertid ikke pr i dag av ordningen. Det skyldes at den er tariffbasert, og fremgår ikke av lov om Statens Pensjonskasse. Det er Stortinget som eventuelt kan bestemme at også oppdragstakerne skal kunne omfattes av ordningen. Arbeidsdepartementet mener det er unaturlig å omtale et unntak fra boliglånsordningen for oppdragstakerne i forskriften siden ordningen ikke framgår av lov om Statens Pensjonskasse.
• Nærmere omtale av annet arbeid. Grensen for arbeid ved siden av oppdraget før retten til å omfattes av pensjonsopptjening bortfaller, er lovfestet. Ved annet arbeid som tilsvarer 20 prosent eller mer av en heltidsstilling, bortfaller retten til medlemskap. Det er i forskriften ikke foreslått nærmere regler som utfyller loven. Muligheten for å arbeide ved siden av oppdraget, må framgå av kontrakten mellom oppdragstaker og oppdragsgiver. I Ot.prp. nr. 109 (2008-2009) er disse forhold drøftet. Det gjelder ingen særskilte regler for tilfeller der oppdraget som beredskap- eller familiehjem er et deltidsengasjement. For eksempel kan ikke en oppdragstaker med oppdragsengasjement på 50 prosent kunne ta annet arbeid ut over 20 prosent av en heltidsstilling uten at dette påvirker retten til å omfattes av pensjonsordningen. Arbeidsdepartementet finner det vanskelig å gi andre regler for deltidsengasjement i forskriften, slik som antydet i lovproposisjonen, siden dette vil være å gå ut over rammene som er gitt i lovteksten. Etter Arbeidsdepartementet vurdering bør det utarbeides informasjonsmateriell med bakgrunn i de drøftelsene som er gitt i proposisjonen i stedet for regler i forskrift.

Med hilsen


Simen Fremmergård (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                  Knut Lorentsen
                                                                  seniorrådgiver

 

Vedlegg: Utkast til forskrift til lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlige beredskaps- eller familiehjem  

  • Akademikerne
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
  • Landsorganisasjonen Norge (LO)
  • Landsforeningen for barnevernsbarn
  • Norsk Fosterhjemsforening
  • Statens pensjonskasse
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Til toppen