Utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2011

Vår ref.:

Adressater ifølge vedlagte liste 


  
Deres ref                                   Vår ref                                        Dato
                                                201100545-/GJOFJS                     01.03.2011

 

Utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv. - høring

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv.

Høringsforslaget kommer på bakgrunn av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2008/122 av 14. januar 2009 om forbrukervern med hensyn til visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett, langtidsferieprodukter, videresalg og bytte. Direktivet erstatter ”timesharedirektivet” av 1994 (direktiv 94/47/EF), som er gjennomført i norsk rett gjennom lov 13. juni 1997 nr. 37 om salg av tidsparter i fritidsbolig (tidspartloven). Høringsforslaget tar sikte på å erstatte tidspartloven.

Høringsfristen er 1. juni 2011.


Med hilsen


Bodhild Fisknes (e.f.)
                                                                                   Hilde Merethe Berg


Vedlegg:
- Adressatliste
- Høringsnotat
- Direktiv 2008/122/EF (uoffisiell norsk oversettelse)

Adressatliste

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Den norske Turistforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Reisegarantifondet