Utredning om private virksomheters bruk av offentlige IT-løsninger – juridiske hindringer og muligheter

Advokatfirmaet Wikborg Rein har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet private virksomheters bruk av felles offentlige IT-løsninger – juridiske hindringer og muligheter.

Utredningen er en oppfølging av tiltak i Én digital offentlig sektor – digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025.

Både de statsstøtterettslige og anskaffelsesrettslige vurderingene i utredningen viser at en generell åpning for at løsningene stilles til rådighet for private virksomheter, er problematisk. Private aktørers bruk av offentlige IT-løsninger må understøtte offentlig myndighetsutøvelse, og må være innenfor de kontraktene som er inngått med leverandørene av løsningene.

Departementet vil oversende utredningen til Digitaliseringsdirektoratet og be dem vurdere hvordan de skal følge opp utredningens konklusjoner i sitt arbeid med de fellesløsningene som direktoratet forvalter.

Rapportens vurderinger vil også benyttes i en bredere sammenheng i det videre arbeidet med et økosystem for digital samhandling i offentlig sektor.

Utredningen finner du her (PDF)