Vil ikke anke

Forsvarsdepartementet har i samråd med Regjeringsadvokaten besluttet ikke å anke dommen i den såkalte Braasaken.

Vil ikke anke

(31.10.06) Forsvarsdepartementet har i samråd med Regjeringsadvokaten besluttet ikke å anke dommen i den såkalte Braasaken hvor staten ble dømt til å betale erstatning til Knut A. Braa med kr 1 215 374. Bakgrunnen for dette er at tingretten på de fleste punkter langt på vei har fulgt statens argumentasjon. Dette gjenspeiles bl.a. ved at Braa ble tilkjent en erstatning som er langt lavere enn det opprinnelige kravet på kr 8.1 millioner. Det er likevel enkelte av rettens vurderinger som staten ikke uten videre er enig i.

Før rettssaken var det for staten uklart om vilkårene for erstatningsplikt var oppfylt. Staten erkjente etter bevisførselen at det i denne konkrete saken mest sannsynlig er grunnlag for objektivt ansvar. Dommen løser i all hovedsak spørsmål om årsakssammenheng og erstatningsutmåling knyttet til Braa spesielt. Dommen vil derfor ha liten overføringsverdi til andre saker.

Det er for øvrig ikke noe nytt i at staten erkjenner at det kan være grunnlag for objektivt ansvar i denne typen saker. Forsvarsdepartementet har også tidligere, basert på konkrete vurderinger i den enkelte sak, utbetalt erstatning for psykiske skader etter bl.a. FN-tjeneste i Libanon.