Endringer vedr data link kommunikasjon

Kommisjonsforordning (EF) nr 30/2009 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr 1032/2006 for såvidt angår data link kommunikasjon...

Commission Regulation (EC) No 30/2009 amending Regulation (EC) No 1032/2006 as far as the requirements for automatic systems for the exchange of data supporting data link services are concerned...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.08.2009

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Single Sky Committee ga 30. september 2008 sin tilslutning til Kommisjonens forslag til forordning. Forordningen ble vedtatt i EU 16. januar 2009 og publisert i EUs Official Journal dagen etter.

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 25. september 2009. Luftfartstilsynet har 2. oktober 2009 vedtatt forskrift om endring i forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, som gjennomfører forordning 30/2009 (og 29/2009).

Sammendrag av innhold

 Forordning (EF) nr. 30/2009 er en konsekvens av forordning (EF) nr. 29/2009 om krav til data link kommunikasjon i Det felles europeiske luftrommet.  Forordning (EF) nr. 30/2009 endrer forordning (EF) 1032/2006 til også å omfatte støtte for data link kommunikasjon. Endringen består kun i at det i forordning 30/2009 er gitt en referanse til forordning (EF) nr. 29/2009 som innebærer at tjenesteytere som leverer data link tjenester i henhold til forordning 29/2009 skal forsikre at systemene er i overensstemmelse med bestemmelser gitt i forordning 1032/2006.  LT har gjennomført en felles høring av forordningene (EF) nr. 29/2009 og 30/2009 da forordningene henger tett sammen, og fordi forordning (EF) 30/2009 ikke har noen selvstendig betydning ved siden av forordning 29/2009.

Vurdering

Økonomiske konsekvenser:Det er ingen selvstendige økonomiske konsekvenser ved gjennomføring av forordning (EF) 30/2009. Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser ved gjennomføring av det nye regelverket om data link kommunikasjon ble foretatt i EØS-posisjonsnotat til forordning (EF) 29/2009. Her kan det gjentas at signaler fra operatørene i markedet tyder på at kostnadene forbundet med inkorporeringen av det nye regelverket om data link kommunikasjon er påregnelige og gjennomførbare ved oppgraderinger av allerede eksisterende utstyr. 

Gjennomføring i norsk rett: Luftfartstilsynet sendte 30. mars 2009 på høring utkast til forskrift som gjennomfører forordningene (EF) nr. 29/2009 og 30/2009. Høringsfristen var 25. juni 2009.  Forordning (EF) nr. 30/2009 endrer forordning (EF) nr.1032/2006, som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det Europeiske nett for lufttrafikkstyring, og Luftfartstilsynet anbefaler derfor at også forordning (EF) nr. 30/2009 gjennomføres. Implementering vil skje gjennom forskrift om endring i forskrift 14. mai 2007 om samvirkningsevnen i Det Europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Det var kun få høringsinstanser som hadde kommentarer, og kommentarene relaterer seg både til forordning 29/2009 og 30/2009 da Luftfartstilsynet som nevnt valgte å gjennomføre felles høring av disse forordningene av hensyn til den tette forbindelsen. Ingen av høringsinstansene gir uttrykk for vanskeligheter knyttet til norsk gjennomføring. Norsk Flygelederforening (NFF) har merket seg at forordning 29/2009 og 30/2009 i utgangspunktet ikke vil ha relevans for Norge da norsk luftrom ikke er omfattet. NFF mener imidlertid likevel det er ønskelig av strategiske grunner at forordningene innføres i norsk rett. Forsvarsdepartementet har påpekt at forordningene vil kunne få konsekvenser for Forsvaret i fremtiden da det vil kunne bli behov for oppgradering av eksisterende utstyr med videre. Forsvarsdepartementet har imidlertid gitt uttrykk for at dette er håndterbart innenfor nåværende oppfølgingsrutiner. 

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

 Forordningen trådte i kraft i EU 7. februar 2009, tyve dager etter publisering i EUs Official Journal 17. januar 2009, jf forordningen artikkel 2.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 30/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2009
Frist returnering standardskjema: 04.03.2009
Dato returnert standardskjema: 05.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 30.03.2009
Høringsfrist: 25.06.2009
Frist for gjennomføring: 02.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 02.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.02.2009

Lenker