Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kontraktsregler for digitale ytelser

Direktiv om visse aspekter av avtaler om levering av digitalt innhold

Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2015

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet / Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen la frem forslag til direktiv om kontraktsregler for digitale ytelser 9. desember 2015. Kontraktsreglene regulerer blant annet:
- Hvilke krav forbrukeren kan stille til ytelsen
- Hvilket ansvar selger har overfor forbrukeren dersom ytelsen ikke oppfyller disse kravene
- Forbrukerens adgang til å si opp løpende avtaler med bindingstid

De digitale ytelsene direktivforslaget omhandler gjelder blant annet spillapper på mobil, filmtjenester, skylagring og bruk av programvarer, men også varer som CD-er og DVD-er når disse varene bare fungerer som et medium for den digitale ytelsen. Begrepet «digital content» er nøytralt, og det vil omfatte nye digitale ytelser etter hvert som markedet utvikler seg.

Forslaget er ett av flere tiltak for et digitalt indre marked (Digital Single Market), og ble fremlagt samtidig med et direktivforslag om kontraktsregler ved fjernhandel av fysiske varer (se eget EØS-foreløpig posisjonsnotat om dette). Kommisjonen foreslår fullharmoniserte regler, slik at medlemslandene ikke kan fravike reglene til fordel eller til ugunst for forbrukeren, men overlater for øvrig til en viss grad til nasjonal rett å utfylle regelverket. Verken på nasjonalt eller europeisk nivå er det i dag kontraktslovgivning som regulerer digitale ytelser som ikke leveres på et fysisk medium. Det er imidlertid andre forbrukervernregler som regulerer denne typen tjenester, og da særlig direktivet om urimelige avtalevilkår (93/13/EF), direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF) og forbrukerrettighetsdirektivet (2011/83/EU).

I norsk rett foreligger ikke nasjonal lovgivning som direkte regulerer kjøp av digitale ytelser. Dette området er i hovedsak regulert av ulovfestet kontraktsrett.

Kommisjonen foreslår i korte trekk følgende rettigheter:
- Levering skal skje umiddelbart med mindre det er avtalt noe annet, jf. art. 5.
- Digitale ytelser skal være i overensstemmelse med avtalen og opplysninger gitt av selgeren, jf. art. 6.
- Selger har som hovedregel bevisbyrden for at ytelsen er i overensstemmelse med avtalen, jf. art. 9.
- Forbrukeren kan ha krav på følgende dersom ytelsen ikke er i overstemmes med avtalen: i) retting, ii) ny leveranse, iii) prisavslag, iv) heving og v) erstatning, jf. art. 12 og 14.
- Dersom avtalen heves, skal forbrukeren ha krav på å få tilbake egne data i et vanlig format, og selger kan ikke lenger bruke personopplysninger eller andre data forbrukeren har lastet opp, jf. art. 13.
- Ved løpende avtaler med bindingstid skal forbrukeren ha mulighet til å si opp avtalen etter ett år, eller, dersom vilkårene endres, innen 30 dager etter å ha mottatt varsel om endringene, jf. art. 15 og 16

Merknader

Rettslige konsekvenser

Digitale ytelser som leveres på et fysisk medium reguleres i dag av forbrukerkjøpsdirektivet og forbrukerkjøpsloven. Dersom forslaget blir vedtatt vil dette reguleres av direktivet om kontraktsregler for digitale ytelser, som avviker fra reglene i forbrukerkjøpsloven.

Sakkyndige instansers merknader

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hatt to dialogmøter 2.9.15 og 8.1.16 om direktivforslaget med representanter fra forbruker- og næringssiden. I disse møtene var både næringsdrivende og forbrukersiden positive til EU-kommisjones initiativ, men ga også uttrykk for innvendinger.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte direktivforslaget på høring 5. april 2016 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-nye-eu-direktiver-om-forbrukerkontrakter/id2481980/).

Vurdering

Felleseuropeiske regler om digitale ytelser er en fordel for forbrukerne gjennom økt trygghet ved bruk av disse tjenestene og for næringsdrivende gjennom klare juridiske rammer. Næringsdrivende som ønsker å selge digitale ytelser over landegrensene kan forholde seg til ett sett med regler fremfor 31 forskjellige nasjonale regler (EU+EFTA). Videre får norske forbrukere nye og klarere rettigheter.

Kommisjonen har for øvrig ikke foreslått følgende forbrukerrettigheter som EFTA-landene har spilt inn (se under om norsk posisjon og EFTA-uttalelse):
- Det bør settes grenser for hvor mye en forbruker kan faktureres i løpende avtaler, f. eks. ved kjøp i mobilspill, tilsvarende det som nå gjelder for såkalte fellesfakturerte tjenester (beløpsgrenser).
- Forbrukeren skal ha rett til ny levering av tidligere nedlastet digitalt innhold mot betaling av leveringskostnadene, f. eks. ved kjøp av bøker, film og musikk som gir forbrukeren en varig rett til å disponere nedlastede kopier.

Andre opplysninger

Det er utarbeidet to EFTA-uttalelser, som er i samsvar med norsk posisjon i saken. Uttalelsene er tilgjengelig på EFTA-sekretariatets hjemmesider:

http://www.efta.int/EEA/news/EEA-EFTA-Comment-online-purchases-62421

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/eea/eea-efta-comments/2016/EEA-EFTA-Comment-on-contract-rules.pdf

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)634
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen