Framtidens digitale hverdag – konferanse i Oslo 10. mai 2016

Regjeringen legger til rette for at samfunnet kan utnytte IKT for økt innovasjon og konkurransekraft, bedre tjenester og omstilling til et grønnere samfunn. Konferansen skal inspirere til omstilling, og har et bruker- og næringslivsperspektiv.

Video med høydepunkter fra konferansen

Digitale løsninger gjør hverdagen enklere, de gjør oss mer produktive og bidrar til innovasjon og skaperkraft. Samtidig endrer digitaliseringen eksisterende bransjer og arbeidsplasser.

Grønn omstilling med digitalisering

Norge som samfunn må utvikle politikk og rammevilkår slik at vi utnytter de mulighetene teknologien gir oss best mulig.  Vi har en godt utdannet befolkning med god teknologiforståelse. Dette er et godt utgangspunkt for mer innovasjon og en grønn omstilling ved hjelp av digitalisering og IKT.

Nye og store næringsmuligheter oppstår i denne omstillingen. Konferansen vil belyse internasjonale trender og hvordan disse utfordrer norsk nærings- og samfunnsliv.

Smart bruk av teknologi

Smart bruk av teknologi i blant annet industri, landbruk, transport, bygg og anlegg gir også muligheter for et mer energieffektivt og grønnere samfunn med mindre klimagassutslipp.

Innføring av velferdsteknologi og nye offentlige digitale tjenester betyr for eksempel at mer tid kan brukes på pleie og omsorg. Også nye tjenesteytende næringer, der IKT er den sentrale drivkraften, kan bidra til et grønnere samfunn.

Digital agenda

Modernisering av offentlig sektor er også en driver for innovasjon i privat sektor, og skaper både bedre tjenester og et utviklingsorientert hjemmemarked for næringslivet.

Våren 2016 vil regjeringens Digitale agenda oversendes Stortinget. På konferansen 10. mai vil kommunal- og moderniseringsministeren presentere stortingsmeldingen som grunnlag for diskusjon og videre politikkutvikling.